Тексти монографій

Конкурентоспроможність продукції промислового підприємства

Конкурентоспроможність продукції промислового підприємства(2017 рік)

Монографія являє собою дослідження теоретичних та практичних проблем управління конкурентоспроможністю продукції у тісному взаємозв’язку зі змінами кон’юнктури ринку та маркетинговою стратегії. Розроблено процедуру визначення рівня конкурентоспроможності продукції та науково-методичний підхід до обґрунтування керівних впливів системи управління нею. Суттєву увагу приділено розробці рекомендацій з підвищення ефективності використання маркетингового інструментарію в системі управління конкурентоспроможності продукції. Рекомендовано для вчених-економістів, викладачів, аспірантів та студентів, фахівців підприємств, а також тих, хто цікавиться проблемами конкурентоспроможності продукції та маркетинговою стратегією.

ISBN 978-966-8177-75-0 

Стратегічне управління інноваційним розвитком корпоративного підприємства на основі логістичного підходу

Стратегічне управління інноваційним розвитком корпоративного підприємства на основі логістичного підходу(2017 рік)

Визначено особливості формування механізму управління потоковими процесами корпоративного підприємства та розроблено відповідне організаційне забезпечення. Обґрунтовано сценарії стратегічної поведінки підприємства у функціональних сферах логістики, засновані на результатах оцінювання стану управління потоковими процесами. Розроблено процедуру взаємного погодження потокових процесів корпоративного підприємства. Визначено особливості організації інноваційної діяльності в умовах потокового подання діяльності корпоративного підприємства. Сформовано методичний підхід до обґрунтування параметрів ресурсної стратегії корпоративного підприємства.

ISBN 978-966-676-762-5 

Консолідація облікової інформації в управлінні діяльності підприємств

Консолідація облікової інформації в управлінні діяльності підприємств та їх об'єднань (2016 рік)

Подано цілісне уявлення про використання консолідованої обліково-аналітичної інформації в управлінні підприємствами та їх об'єднаннями. Загальноприйняті підходи до ведення обліку збагачено новітніми досягненнями із суміжних галузей науки. Обґрунтовано концептуальні положення формування системи консолідації облікової інформації в рамках прийняття архітектурного підходу до відображення потокових процесів підприємства. Удосконалено теоретико-методологічні положення трансформації облікової парадигми. Досліджено вплив видів економічної діяльності на процес консолідації інформації для менеджменту підприємств. Рекомендовано для наукових працівників, аспірантів, фахівців-практиків і студентів вищих навчальних закладів економічного профілю.

ISBN 978-966-8354-18-2 

Організація маркетингового управління діяльністю підприємств машинобудівного кластера

Організація маркетингового управління діяльністю підприємств машинобудівного кластера в умовах глобалізації (2015 рік)

Монографію присвячено розвитку теоретичних положень та розробці науково-методичного забезпечення організації маркетингової діяльності підприємств машинобудівного кластеру. Представлення кластера як багаторівневого середовища гармонізації інтересів географічно виділених суб’єктів господарювання обумовило відповідне спрямування організації маркетингової діяльності на забезпечення такої гармонізації. Обґрунтовано систему концептуальних положень, які відповідають введеним принципам і запропонованим етапам організації маркетингової діяльності. Рекомендовано для наукових працівників, фахівців, аспірантів, практич-них робітників і студентів вищих навчальних закладів

ISBN 978-966-400-360-2
 

Організація управління розвитком матеріально-технічної бази підприємства

Організація управління розвитком матеріально-технічної бази підприємства (2015 рік)

Монографію присвячено теоретичному обґрунтуванню й розробці методичного забезпечення управління розвитком матеріально-технічної бази підприємства. Уточнено понятійно-категоріальний базис дослідження, розроблено концептуальні положення організації управління розвитком матеріально-технічної бази підприємства та запропоновано онтологічну модель відповідного механізму управління. Доведена доречність розгляду потенціалу розвитку матеріально-технічної бази підприємства як цільового орієнтиру для розробленого механізму. Інтегральне оцінювання такого потенціалу запропоновано здійснювати на основі розробленої ієрархічної моделі нечіткого логічного висновку. Орієнтування на потенціал дозволило обґрунтувати параметри стратегічної поведінки підприємства у сфері розвитку елементів матеріально-технічної бази.

ISBN 978-966-8354-18-2 

Інтеграційний розвиток суб'єктів господарювання: теоретичне обгрунтування та організація управління

Інтеграційний розвиток суб'єктів господарювання: теоретичне обгрунтування та організація управління (2012 рік)

Монографію присвячено теоретико-методологічному обґрунтуванню концепції організації управління інтеграційним розвитком промислових підприємств, підпорядкованого реконфігуруванню складу учасників інтеграційних статур та перегляду параметрів інтеграційних обмежень. В розрізі обґрунтованого спірального представлення інтеграційного розвитку, динаміка якого підтримується відповідним механізмом управління, визначено складові організації управління розвитком та обґрунтовано параметри інституціонального проектування правил інтеграційної взаємодії. 

ISBN 978-966-2194-49-4
 

Монографія "Розвиток теоретико-методологічних засад обліку, аналізу, контролю та аудиту"

Розвиток теоретико-методологічних засад обліку, аналізу, контролю і аудиту (2012 рік)

На системній основі розкрито склад та структуру, особливості формування та принципи функціонування, методологію та концептуальне підґрунтя взаємоузгодженого удосконалення обліково-аналітичної та контрольної діяльності, представлених як ключові функцій системи управління підприємством. Значної уваги приділено розкриттю перспективного парадигмального зрізу обліку, аналізу, контролю та аудиту, адаптованого до умов нової інформаційної економіки.
Рекомендовано для наукових працівників, аспірантів, фахівців-практиків і студентів вищих навчальних закладів економічного профілю.

ISBN 978-966-2194-46-3

Монографія "Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами підприємств та їх об'єднань"

Формування обліково-аналітичного забезпечення управління витратами підприємств та їх об'єднань (2011 рік)

На системній основі розкрито склад і структуру, особливості формування та принципи функціонування, методологію і концептуальне підґрунтя впровадження обліково-аналітичного забезпечення управління витратами підприємств та їх інтегрованих об’єднань. Особливість пропозицій міститься у прийнятті датацентричної організації облікового процесу при його орієнтуванні на підтримку прийняття рішень у сфері менеджменту логістичних витрат та управління знаннями підприємств. Значної уваги приділено розкриттю аспектів стратегічності у бухгалтерському обліку при проектно-процесному представленні життєдіяльності суб’єктів господарювання та обранні ресурсно-компетентністного підходу до забезпечення управління ними.

ISBN 978-966-676-478-5

Стратегічна інтеграція підприємств: механізм управління та моделювання розвитку

Стратегічна інтеграція підприємств: механізм управління та моделювання розвитку (2008 рік)

В монографії розглянуто теоретико-методологічний базис інтеграції суб’єктів господарювання та розглянуто концептуальні засади створення механізму управління стратегічною взаємодією багато профільних підприємств. Не відкидаючи потенціал традиційних підходів до утворення бізнес-структур, головний акцент зроблено на співпрацю підприємств в межах стратегічних альянсів, кластерно-мережних структур й гібридних форм, засновану на інтеграційних обмеженнях.Запропоновано інструментарій обґрунтування вибору форм інтеграції та подано теоретичні засади інституціоналізації полів взаємодії. Рекомендовано для наукових працівників, фахівців, аспірантів, практичних робітників і студентів вищих навчальних закладів економічного профілю

ISBN 978-966-392-202-7

Організація управління інтегрованими структурами бізнесу в контексті збалансованої системи показників

Організація управління інтегрованими структурами бізнесу в контексті збалансованої системи показників (2007 рік)

Розглянуто питання теоретичного обґрунтування й розробки методичного забезпечення формування механізму управління інтегрованими структурами бізнесу, заснованого на використанні збалансованої системи показників. Подано особливості застосування стратегічних систем вимірювання в розрізі нового розуміння стратегії інтегрованої структури. Запропоновано референтну модель  та удосконалено інструментарій впровадження збалансованої системи показників. Доведено необхідність орієнтації стратегічних імперативів діяльності інтегрованої структури на зростання її капіталізації й ринкової вартості. Запропоновано використання розробленого сценарію проведення ІРО як елементу нормативно-регламентаційного забезпечення стратегічного спрямування діяльності інтегрованих утворень.

ISBN 978-966-392-147-1

Організація обліково-аналітичного забезпечення  стратегічного розвитку підприємства

Організація обліково-аналітичного забезпечення стратегічного розвитку підприємства (2007 рік)

Присвячено дослідженню напрямків та особливостей формування обліково-аналітичного забезпечення стратегічного розвитку підприємства. З позицій системного підходу обґрунтовано склад, структуру, принципи функціонування й методологію впровадження обліково-аналітичних систем, орієнтованих на підтримку процесів прийняття рішень та управління знаннями підприємств. Значної уваги приділено розгляду інформаційного забезпечення логістичних процесів та особливостей інформаційної підтримки стратегічного партнерства підприємств.

ISBN 966-676-191-2

 

Збалансована система показників

Збалансована система показників (2007 рік)

Присвячено дослідженню особливостей розробки збалансованої системи показників. З позицій системного підходу обґрунтовано принципи побудови й методологію впровадження даної концепції та визначено можливості її застосування для створення синергії й стратегічної єдності інтегрованих об’єднань підприємств. Головною відмінністю даного видання є орієнтація не на розгляд переваг й відображення особливостей концепції збалансованої системи показників, а орієнтація саме на обґрунтування послідовності її впровадження, інтеграцію її з наявною системою менеджменту підприємства й його бізнес-процесами та надання необхідного інструментарію розробникам. Рекомендовано для наукових працівників, фахівців, аспірантів, практичних робітників і студентів вищих навчальних закладів економічного профілю.

ISBN 978-966-392-116-7

Управління створенням і розвитком видатної корпорації

Управління створенням і розвитком видатної корпорації (2007 рік)

Монографію присвячено дослідженню особливостей стратегічної орієнтації та відмінностей інноваційної діяльності провідних корпорацій світу, що в останні роки виступали у якості прикладу й взірця поведінки з точку зору найвідоміших гуру менеджменту. Розкрито теоретико-методологічні та прикладні аспекті перенесення їх досвіду в практику господарювання національних підприємств. Визначено пов’язані з таким перенесенням обмеження. В узагальненому вигляді представлено найбільш цікаві пропозиції й на підставі критичного аналізу обґрунтовано загальну методику реорганізації підприємств за для досягнення значного економічного зростання. Рекомендовано для наукових працівників, фахівців, аспірантів, практичних робітників і студентів вищих навчальних закладів економічного профілю.

ISBN 978-966-392-136-5

Стратегические группы предприятий:   концепция, методология, управление

Стратегические группы предприятий:концепция, методология, управление (2006 рік)

Рассмотрены проблемы функционирования стратегических групп предприятий и реализации стратегии группового развития. Значительное внимание уделено рассмотрению внутригрупповых логистических процессов во взаимосвязи с организацией взаимного мониторинга членов группы и формированием корпоративной информационно-аналитической системы. Проведен детальный анализ предпосылок возникновения групп предприятий и разработана их типология. Усовершенствована технология оценки организации и эффективности совместной деятельности предприятий. Разработаны рефлексивные модели группового взаимодействия с рыночными агентами. Предложены концептуальные основы разработки и реализации стратегии группового развития.

ISBN 966-8759-13-3


Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /virt/homes/aapil/htdocs/modules/mod_search/mod_search.php on line 44