Статті у фахових виданнях

№ з/п

Назва

Вихідні дані

Обсяг (друк. арк.)

Співавтори

Опубліковані до захисту кандидатської дисертації

1.

Особенности и способы регулирования занятости в Украине

Вісник ХДЕУ. - 1997. - №4. - С.17-19

0,2

2.

Рациональная организация управления персоналом как основа эффективного функционирования предприятия

36. наук. стат. "Економіка". — 1998. — №1. — С.76-78

0,33

3.

Логістична система як основа організаційно-економічної стійкості підприємства

Вісник ХДЕУ. - 1998. - № 3(7). - С. 59-62.

0,3

4.

Інформаційна логістика як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств

Вестник Харьковского государственного политехнического университета. Серия "Новые решения в бизнесе и технологиях". 1998. - № 17. - С.8-10.

0,36

5.

Проблеми сталості роботи підприємства в умовах ринку

Вестник Харьковского государственного политехнического университета. Серия "Новые решения в бизнесе и технологиях". - 1999. -№45. - С. 9-11.

0,37

6.

Організаційно-методичні основи забезпечення усталеності виробничого підприємства

Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразина. - 1999. - № 451. -С.244 - 255.

0,57

7.

Комплексна оцінка фінансово-економічної сталості й ефективності діяльності підприємств

Вісник ХДЕУ. - 1999. - №4(12). - С.93-96

0,43

8.

Підвищення організованості матеріальних потоків як основа забезпечення усталеної роботи підприємств

Вісник Харківського університету, сер. "Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених м. Харкова". - 2000. - №456. -частина 1. - С.132-135

0,33

Опубліковані після захисту кандидатської дисертації

9.

Фінансова стійкість і стратегія підприємства в умовах ринку

Банківська справа. – 2000. – №2(32). – С.56–58.

0,35

10.

Обеспечение конкурентоспособности предприятия на базе повышения устойчивости его работы

Вісник Української академії банківської справи. – 2000. – №1(8). – С. 64–67

0,34
0,17

Ярошенко Ю.Ф.

11.

Оценка стратегии устойчивости развития предприятия

Економіка: проблеми теорії та практики. Міжвузовський збірник наукових праць. Випуск 28. – Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 2000. – С.95–98

0,24
0,12

Чечетова Т.М.

12.

Оцінка стабільності функціонування підприємства

Вісник Харківського університету. Сер. Акт. проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених м. Харкова. Ч.1. – 2001. – №506. –С. 116-118

0,25

13.

Совершенствование системы оперативного учета, планирования и регулирования деятельности предприятия

Вісник Харківського державного політехнічного університету. Збірка наукових праць. Сер. Технічний прогрес та ефективність виробництва. Випуск 122. Частина 4. – 2000. – С.91–94.

0,22
0,11

Пилипенко С.Н.

14.

Формирование механизма обеспечения устойчивого развития предприятия

Вестник ХГЭУ. – 2000. – №4(16). – С. 51-53

0,36
0,18

Пилипенко С.Н.

15.

Формирование конкурентных преимуществ и устойчивость процесса выбора поставщиков

Коммунальное хозяйство городов. Сер. Экономические науки. – К.: Техника, 2000. – № 26. – С. 57 – 62

0,36
0,18

Пилипенко С.Н.

16.

Державна підтримка функціонування логістичних систем

Вісник ХДЕУ. – 2001. – №3(19). – С. 71-74

0,35

17.

Ресурсное обеспечение развития предприятия

Вісник харківського університету. Серія "Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених м. Харкова". Частина 2. – 2002. – № 551. – С. 134 – 138

0,33

18.

Управление затратами на качество и освоение продукции

Коммунальное хозяйство городов. Сер. Экономические науки. – К.: Техника. – 2002. – №40. – С. 128 – 133.

0,32
0,16

Пилипенко С.М.

19.

Самоорганізація в процесі реалізації корпора-тивної стратегії розвитку акціонерного товариства

Управління розвитком. – 2002. – №1. – С. 70 – 73.

0,35

20.

Конкуренція в системі стратегічних альянсів

Економіка розвитку. – 2005. - №3(35). – С. 8-11

0,55

21.

Розробка міжнародної маркетингової стратегії та проблеми оцінки рівня  конкурентоспроможності продукції підприємства

Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 205. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2005. – Том 4. – С.916–924

0,53

22.

Деякі аспекти моделювання організаційних змін

Коммунальное хозяйство городов. Сер. Экономические науки. – К.: Техника. – 2005. – №65. – С. 293 – 300.

0,45

23.

Управління розвитком підприємства на основі

поширення процесів самоорганізації

Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2005. – №11. – С. 84 – 89

0,5

­–

24.

Стратегічне управління витратами в системі

інтеграційного розвитку підприємства

Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2005. – №12. – С. 43 – 48

0,5

25.

Інноваційні аспекти організації облікового процесу

Управління розвитком. – 2005. - №3. – С. 163 – 164

0,15

­–

26.

Інституціональні засади управління інтеграційним розвитком підприємства

Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая. – 2006. – Выпуск 103-2. – С. 227 – 234

0,65

27.

Управління витратами в системі стратегічного розвитку підприємства

Вісник Харківського національного університету ім. В.М. Каразіна. – 2006. – № 668. – C. 128 – 131

0,4

28.

Концепція інтеграційного маркетингу в стратегічному управлінні розвитком підприємства

Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2006. – №13. – С. 90 – 96

0,55

29.

Економічна безпека логістичних процесів підприємства

Вісник національного технічного університету "ХПІ". – 2005. – №58. – Том 2. – С. 162 – 164

0,25

30.

Концептуальные основы формирования стратегии развития промышленного кластера в машиностроении

Бизнес-информ. – 2006. – №6. – С. 26 – 35

0,9
0,45

Иванов Ю.Б.

31.

Концепція та онтологія предметної області управління інтеграційним розвитком підприємства

Економіка промисловості. – 2006. – №1(32). – С. 162 – 171

0,76
0,38

Іванов Ю.Б.

32.

Концептуальні засади управління стійким розвитком підприємства

Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 207. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2005. – Том 2. – С. 366–373

0,5

33.

Налоговые аспекты управ­ления стратегическими интегрированными группами предприятий

Бизнес-информ. – 2006. – №9. – С. 86-89

0,3
0,15

Пушкарь А.И.

34.

Референтная модель управления процессом интеграционного развития предприятия

Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая. – 2006. – Выпуск 30(114). – С. 118 – 124

0,5

35.

Организация управления инновационным знанием в процессе интеграционного развития предприятия

Бизнес-информ. – 2006. – №10. – С. 10-15

0,45

36.

Організація управління знаннями в об’єднанні підприємств

Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2006. – №15-16. – С. 88 – 92

0,5

37.

Інституціональна динаміка інтеграційного розвитку суб’єктів господарювання

Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая. – 2007. – Выпуск 31-2(117). – С. 9 – 15

0,65

38.

Интеграционные аспекты развития региональных кластерно-сетевых структур

Бизнес-информ. – 2007. – № 3-4. – С. 25-27

0,25

39.

Институциональные основы стратегической интеграции субъектов хозяйствования

Бизнес-информ. – 2007. – № 5. – С. 6-10

0,3

40.

Інтегроване управління кластерно-сітьовими структурами

Вісник Харківського національного університету ім. В.М. Каразіна. – 2007. – № 743. – C. 113 – 118

0,75

41.

Моделювання взаємодії агентів та інституціональної динаміки кластерно-сітьової структури

Економіка промисловості. – 2007. – №1(36). – С.55-60

0,55

42.

Конкурентоспособность интегрированных структур бизнеса в контексте теории организационной экологии

Бизнес-информ. – 2007. – № 9(1). – С. 24-27

0,3

43.

Розвиток сітьових форм інтеграції підприємств

Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2007. – №17. – С. 39 – 42

0,45

44.

Реконфігурація ланцюгів постачань в циклі інтеграційного розвитку підприємства

Коммунальное хозяйство городов. Сер. Экономические науки. – К.: Техника. – 2006. – №73. – С. 289 – 296

0,5

45.

Инструментраий и методы организации внедрения сбалансированной системы показателей

Бизнес-информ. – 2007. – № 10(2). – С. 70-79

0,6
0,3

Булеев И.П.

46.

Розбудова теоретико-методологічного базису стратегічної інтеграції суб’єктів господарювання

Коммунальное хозяйство городов. Сер. Экономические науки. – К.: Техника. – 2008. – №80. – С. 50- 59

0,6

47.

Інтеграція суб’єктів господарювання як фактор забезпечення їх конкурентоспроможності

Теоретичні та практичні питання економіки. – 2008. – №15. – С.113-120

0,66
0,33

Іванов Ю.Б.

48.

Институциональные основы организации налогового менеджмента в интегрированных структурах бизнеса

Бизнес-информ. – 2007. – № 12(2). – С. 52-55

0,3

49.

Збалансована система показників як нова па­радигма інтеграцій­ного розвитку підприємства

Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 236. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2008. – Том 3. – С. 739–745

0,4

50.

Сбаласированная систе­ма показателей: аль­тернативные концепции их использования

Бізнес Информ. – 2007. – № 11. – С. 105-112

0,5
0,25

Ялдин И.В

51.

Віртуальне підприємство як форма інтеграції суб’єктів господарювання

Научные труды Донецкого нацио­нального технического университета. Серия: экономическая. – 2008. – Выпуск 33-1(128). – С. 125 –130

0,5

52.

Інтеграційний потенціал інноваційного співробітництва: онтологічне моделювання

Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. – №3. – С.22–27

0,6

53.

Организация логисти-ческого управления деятельностью промыш-ленного предприятия

Бизнес Информ. – 2008. – №1. – С.100-106

0,5
0,25

Поспелов А.М.

54.

Разработка процессно-ориентированного бюджета на основе модели логистического цикла

Бизнес Информ. – 2008. – №2. – С.98-104

0,5
0,25

Поспелов А.М.

55.

Логістичний потенціал підприємства: обмежен­ня, методика оцінювання та організація управління

Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2008. – №21. – С. 60 – 64

0,3
0,15

Поспелов О.М.

56.

Економічна влада як передумова активізації процесів соціально-економічного розвитку інтегрованих структур

Коммунальное хозяйство городов. Сер. Экономические науки. – К.: Техника. – 2008. – №83. – С. 169-177

0,5

57.

Конкурентна стратегія й формування системи стратегічного управління розвитком інтегрованої структури бізнесу

Коммунальное хозяйство городов. Сер. Экономические науки. – К.: Техника. – 2008. – №82. – С. 84-91

0,44
0,22

І.В. Ярошенко

 

Опубліковані після захисту докторської дисертації

58.

Інституціональне проектування розвитку інтеграційного потенціалу суб’єктів господарювання

Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая. – 2008. – Выпуск 34-1(138). – С. 215 – 221

0,55

59.

Концепція стратегічної інтеграції суб’єктів господарювання

Економіка розвитку. – 2008. – №3(47). – С. 48-51

0,5

60.

Методологічне забезпечення управління розвитком інтегрованих структур бізнесу

Управління розвитком: зб. наукових статей. – Харків: ХНЕУ, 2008. –  С.116-120

0,4

61.

Управління розвитком інтегрованих структур бізнесу: огляд сучасних наукових досліджень

Економіка розвитку. – 2008. – №4(48). – С. 84-100

1,75

62.

Архітектурне подання стратегії розвитку інтегрованої структури бізнесу

Торгівля і ринок України. Тематичний збірник наукових праць. – 2009. – Вип. 28. –т.1. – С.323-329

0,5

63.

Организационные изменения в цикле интеграционного развития предприятий

Бизнес-информ. – 2009. – №5. – С. 139 – 144

0,45

64.

Интеграционный аспект управления организационными изменениями субъектов хозяйствования

Бизнес-информ. – 2009. – №6. – С. 85 – 89

0,4

65.

Методологія інституціонального регламентування розвитку потенціалу інтегрованих структур бізнесу

Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая. – 2009. – Выпуск 37-2. – С. 195 – 202

0,8

66. Логістична стратегія та архітектурне представлення розвитку інтегрованої структури бізнесу Новое в экономической кибернетике: сб. научн. статей. – Донецк: Юго-восток, 2009. – №3. – С. 22 – 40 0,8
0,4
Ю.Б.Іванов
67. Маркетинговый анализ и стратегическая коо-перация в цикле развития интегрированных структур бизнеса Бизнес-информ. – 2010. – №3(1). – С. 69 – 73 0,36
0,18
К.М. Березовский
68. Обліково-аналітичне забезпечення формалізації знань у інтегрованому інституціонально-інформаційному середовищі взаємодії Управління розвитком. – 2010. – №6(82). – С. 64 – 70 0,8 -
69. Організація обліку та консолідації інформації в системі конкурентної розвідки Економіка розвитку. – 2010. – №3(55). – C. 64 – 67 0,46
0,23
Л.М. Стиренко
70. Формалізація стратегічних орієнтирів стійкого розвитку інтегрованої структури бізнесу в розрізі її архітектурного представлення Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №7(109). – С. 253 - 260 (SCOPUS) 0,50
0,25
І.В. Ялдін
71. Облік та інженерія вимог як інструментарій механізму інституціонального регламентування життєдіяльності кластерно-мережних інтеграційних утворень Формування ринкової економіки: зб. наук. Праць. – спец. вип. Проблеми сучасної економіки та інституціональна теорія. – К.: КНЕУ, 2010. – С. 295 – 306 0,66
0,33
І.В. Ялдін
72. Моделювання систем обліку в організації управління знанням інтегрованих суб’єктів господарювання Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – 2010. – Випуск 263. – Т. VIII. – С. 2067-2071

0,36
0,18

С.М. Пилипенко
73. Розвиток облікової парадигми в контексті сучасних теорій менеджменту та процесів поширення інноваційних знань Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2010. – Випуск 3(53). – частина 2. – С. 196 – 200 0,1
0,5
Д.Р. Пилипенко
74. Конкурентное поведение и интеграционный аспект стратегического учета Бизнес Информ. – 2010. – №7. – С. 150 – 154 0,42
0,21
Л.М. Стыренко
75. Организация стратегического учета интегрированной структуры бизнеса в контексте концепции сбалансированной системы показателей Бизнес Информ. – 2010. – №8. – С. 82 – 86 0,44
0,22
Д.Р. Пилипенко
76. Моделювання систем обліку в організації стратегічного менеджменту підприємств та їх об’єднань Економічний простір. Збірник наукових праць. – 2010. – №44/2. – C. 301 – 306 0,36
0,18
C.М. Пилипенко
77. Особливості формування обліковоаналітичного забезпечення управління інноваційними витратами Управління розвитком. – 2011. – №5(102). – С. 113 – 115 0,3
0,15
О.В. Писарчук
78. Стратегічний аспект організації обліково-аналітичної підтримки антикризового управління Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №4. – С.234 – 241 (SCOPUS) 0,4
0,2
C.М. Пилипенко
79. Бухгалтерский учет в цикле стратегического управления логистическими и трансакционными затратами интегрированных структур бизнеса Бизнес Информ. – 2011. – №1. – С. 64 – 68 0,4
0,2
Д.Р. Пилипенко
80. Структурні трансформації власного капіталу підприємств промисловості Управління розвитком. – 2011. – №22(119). – С. 129-134 0,6
0,3
Т.В. Бондаренко
81. Капіталізація й первинне розміщення акцій як стратегічний імператив розвитку національних суб’єктів господарювання та інтегрованих корпоративних логістичних систем Бизнес Информ. – 2011. – №3. – С. 132 – 134 0,3
0,1
С.М. Пилипеко
Д.Р. Пилипенко
82. Знаниеориентированный подход к организации учетно-аналитической поддержки процессов интеграционного развития предприятий Бизнес Информ. – 2011. – №2. – С. 112 – 114 0,24
0,11
К.М. Березовский
83. Реструктуризація потенціалу матеріально-технічної бази в контурі стратегічного управління розвитком підприємства Бизнес Информ. – 2011. – №12. – С. 165 – 168 0,5
0,25
А.О. Литвиненко
84. Реінжиніринг та реструктуризація в механізмі управлінні розвитком матеріально-технічної бази промислового підприємства Проблеми економіки. – 2011. – №3. – С. 83 – 89 0,68
0,34
А.О. Литвиненко
85. Концепція організації обліково-аналітичного забезпечення економічно безпечного та стійкого розвитку підприємств та їх інтегрованих об’єднань Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2012. – №39. – С. 77-80 0,4
0,2
С.М. Пилипенко
86. Типологізація систем управління розвитком матеріально-технічної бази промислових підприємств на підґрунті інтегрального оцінювання можливостей її відтворення Проблеми економіки. – 2012. – №1. – С. 46-54 0,9
0,45
А.О. Литвиненко
87. Збалансована система показників як інструмент стратегічного управління розвитком потенціалу та привабливості туристично-рекреаційного кластеру Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия "Экономика и управление". – 2012. – Том 25[64]. – №2. – С. 82-89 0,67 -
88. Організація стратегічного управління розвитком туристично-рекреаційного кластеру Бізнес-інформ. – 2012. – №10. – С. 145 - 149 0,35 -
89. Консолідація облікової інформації в рефлексивному управлінні розвитком конкурентоспроможного потенціалу туристично-рекреаційного кластера Бізнес-інформ. – 2012. – №11. – С. 48 – 51 0,44
0,22
О. Стієпчевіч
90. Збалансована система показників як інструмент управлінського консалтингу Бізнес-інформ. – 2012. – №12. – С. 238 – 241

0,38
0,19

С.М. Пилипенко
91. Management organization of cluster structures potential development by tools of balanced scorecard Economics of development . – 2012. – №2. – С. 25 – 32 0,72
0,36
O.V. Duda
92. Концептуальні засади організації маркетингового управління промисловим підприємством Економіка розвитку. – 2013. – № 2. – С. 71-78 1.0
0.5
К.М. Березовський
93. Оцінювання маркетингового потенціалу та забезпечення цільової орієнтації підприємства через визначення його стратегічної відповідності Економіка розвитку. – 2013. – № 4. – С. 109-117  1.0
0.5
 К.М. Березовський
94. Інтеграційний потенціал транскордонного співробітництва промислових підприємств Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2012. – №13(184). – ч.2. – С. 290-296  0,5  -
95. Стратегічне управління розвитком транскордонного співробітництва промислових підприємств Бізнес-навігатор. Науково-виробничий журнал. – 2013. – №3(32). – С. 225-231  0,5
96. Вибір конкурентоспроможної форми маркетингового управління як складової організації стратегічного менеджменту підприємств та інтегрованих структур бізнесу Економіка розвитку. – 2014. – № 2. – С. 82-90 1.0
0.5
К.М. Березовський
97. Розвиток технології оцінювання маркетингового потенціалу промислового підприємства через рівень його стратегічної відповідності Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2014. – № 6 (16). – С. 6-20. – Режим доступу до журналу: http://www.economics.opu.ua/files/archive/2014/n6.html  1,4 
0,7
К.М. Березовський
98. Організація рефлексивного управління розвитком підприємств та їх інтегрованих об’єднань Управління розвитком. – 2015. – №1. – С. 58-62 0.35 -
99. Формування стратегії стійкого розвитку інтегрованої структури бізнесу в умовах кризи Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання. – 2015. – №5. – Режим доступу до журналу: http://www.global-national.in.ua/pro-zhurnal  0.9 
0.45
І.В. Ялдін
100. Сценарний підхід до обґрунтування стратегії стійкого розвитку інтегрованої структури бізнесу Ефективна економіка. Електронне наукове фахове видання. – 2015. – №6. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua 0.78
0.39
І.В. Ялдін
101. Інтеграційні засади управління розвитком потенціалу промислового підприємства Управління розвитком. – 2015. – №3. – С. 102-108 0.6
0.3
А.О. Литвиненко
102. Когнітивне моделювання в механізмі стратегічного управління розвитком потенціалу промислового підприємства Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання. – 2015. – №8. – С. 567-571 Режим доступу до журналу: http://global-national.in.ua/issue-8-2015 0.54
0.27
А.О. Литвиненко
103. Реалізація конкурентоспроможного потенціалу підприємства через визначення параметрів його стратегічної поведінки Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2015. – Випуск 14. – Частина 1. – С. 84-88 0.56
0.28
А.О. Литвиненко
104. Логістичні аспекти управління бізнес-процесами підприємства Економічний простір. – 2015. – №3. – С. 186-195 0,45 -
105. Потенціал розвитку матеріально-технічної бази підприємства: ідентифікація та оцінювання Економічний часопис-ХХІ. – 2016. – №159(5-6). – №52-57 (SCOPUS) 0,84 
0,42
А.О. Литвиненко
106. Корпоративні аспекти емісійного фінансування розвитку акціонерних товариств Управління розвитком. – 2016. – №1. – С. 100-106  0,52
0,26
 О.Є. Попов
107. Формування фінансової стратегії в системі економічної безпеки корпоративного підприємства Науковий вісник УжНУ. Серія: Мі-жнародні економічні відносини та світове господарство. – 2016. – №7. – С. 165-169 0,66
0,33
 О.Є. Попов
108. Організація індикативного планування стійкого розвитку інтегрованої структури бізнесу на основі процесно-проектного підходу Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фа-хове видання. – 2016. – №11 (чер-вень). – С. 470-478 Режим доступу до журналу: http://www.global-national.in.ua/issue-11-2016 0,94
0,47 
 І.В. Ялдін
109. Збалансована система показників в організації стратегічного контролінгу стійкого розвитку інтегрованої структура бізнесу Ефективна економіка. Електронне наукове фахове видання. – 2016. – №6. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5016 0,96
0,48
 І.В. Ялдін
 110. Організація управління фінансовою безпекою інтегрованої структури бізнесу на засадах контролінгу (на англ. «Organizing financial security management of the integrated structure of a business on principles of controlling») Економічна теорія та право. – 2016. – № 2(52). – С. 89-92  0,15  -
 111. Архітектоніка обліково-аналітичного забезпечення управління витратами підприємств та їх об’єднань Економіка розвитку. – 2011. – №1(57). – С.36–40 0,75 
112. Development of information consolidation system in the reflective management of large-scale economic and production systems (Розробка системи консолідації інформації в рефлексивному управлінні великомасштабними економіко-виробничими системами) Eastern-European journal of enterprise technologies (Східно-Європейський журнал передових технологій). – 2017. – №4/3 (88). – 56-65 (SCOPUS)  1,16
0,58
О. Popov
113. Формування стратегії стійкого розвитку інтегрованого об’єднання підприємств Бізнес Інформ. – 2017. – №8. – С. 198-205  0,62
0,31
 Р.А. Єремейчук
114. Institutional and architectural design of organizational development of large-scale economic and industrial systems (Інституціонально-архітектурне проектування організаційного розвитку великомасштабних економіко-виробничих систем) Economic Annals-XXI (Економічний часопис-ХХІ). – 2017. – 165(5-6). – С.75-79 (SCOPUS)  0,74
0,37
А.О. Литвиненко
115. Формування механізму стратегічного управління стійким розвитком підприємства Управління розвитком. – 2017. – №1-2(187-188). –С. 57-64  0,44
0,22
 Р.А. Єремейчук
116. Управління економічною безпекою функціонування та розвитку інтегрованої структури бізнесу: архітектурне моделювання та організація обліку Економіка розвитку. – 2018. – № 2 (86). – С. 71–80. 1,2  -
117. Дослідження структури бізнес-моделі інтегрованої звітності Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». – 2018. – №2. – С. 310-318  0,70
0,35
 В.Ю. Макаренко
118. Організація обліково-інформаційної підтримки розвитку інтегрованих корпоративних структур Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7813. DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.17   0,62  
0,31
 А.М. Халліфах
119. Organized management of decentralized economic production systems with joint implementation of development projects (Організація управління децентралізованими економіко-виробничими системами при спільній реалізації проектів розвитку) Eastern-European journal of enterprise technologies (Східно-Європейський журнал передових технологій). – 2019. – Том 4. – № 3 (100). – P. 22-35 (SCOPUS)  1,2 
0,3
M. Korneev,
O. Popov,
N.Shmatko
120. Оптимізація ресурсної стратегії інтегрованого об’єднання корпоративних підприємств за критерієм ресурсозбереження Бізнес-Інформ. – 2019. – №8. – 229-236   0,76  
0,38
Р.А. Єремейчук
121. Ресурсний менеджмент та управління витратами інтегрованих об’єднань корпоративних підприємств Науковий вісник Херсонського державного університету. Економі-чні науки. – 2019. – №35. – С. 56-62   0,74  
0,37
С.М. Пилипенко
122. Організація інформаційно-аналітичного забезпечення вартісно-орієнтованого управління розвитком ресурсного потенціалу об'єднання підприємств Актуальні проблеми економіки. – 2019. – №3. – С. 45-48

  0,74  
0,37

В.А. Шевченко
123. Оцінювання зрілості логістичної діяльності в управлінні економічною безпекою розвитку об’єднань торгівельних підприємств Бізнес-навігатор. – 2019. – № 6.1-1(56). – С. 216 - 222   0,82  
0,41
С.М. Пилипенко
124. Фінансовий механізм логістизації діяльності корпоративних інтегро-ваних об’єднаннь Бізнес-інформ. – 2019. – №11. – С. 382-389 0,67   -
125. Забезпечення стійкості реорганізації діяльності корпоративних підприємств та їх інте-грованих об’єднань Українськии журнал прикладної еко-номіки. – 2020. – Том 5. – № 2. – С. 78–87  0,8 -
126. Стан та результати ефективності діяльності підприємств промисловості Причорноморські економічні студії. – 2020. – №54. – С. 137-142  0,6
0,3
Г.В. Строкович
127. Механізм формування адаптивної стратегії в когнітивному управлінні конкурентоспро-можністю IT-компаній Управління розвитком. – 2020. – Том. 18. – №2. – С.23-32  0,7
0,35
 Є.В. Єрмаченко
128. Маркетингові аспекти організаційно-економічного забезпечення стійкого розвитку підприємства Актуальні проблеми економіки. 2020. №5. С.45-55 0,58
0,29 
 О.Є. Попов
129. Маркетингова стратегія усталеного конкурентного розвитку інтеграційно-коопераційної взаємодії промислових підприємств та об’єднаних структур бізнесу Актуальні проблеми економіки. 2020. №9. С. 37-45 0,72
0,36 
 О.Є. Попов
130. Організаційно-економічне забезпечення стратегічного маркетингового управління стійким інтеграційно-коопераційним розвитком корпоративних об'єднань підприємств Український журнал прикладної економіки. – 2020. – Том 5. – № 4. – С. 265 – 274  0,72
0,36
 О.Є. Попов
131. Моделювання корпоративної архітектури в організації управлінського обліку об’єднання підприємств Бізнес-інформ. – 2020. – №4. – С. 319-327 0,82
0,41
А.М. Халліфах
132.  Консолідація обліково-аналітичної інформації в управлінні економічною безпекою розвитку корпоративного інтегрованого об’єднання  Економічний простір. Збірник наукових праць, 2022, №179, С. 134-139 (https://doi.org/10.32782/2224-6282/179-20)  0,78
0,39
 М.В. Тирінова
133. Забезпечення транспарентності управлінської звітності та зрілості організації стратегічного обліку в інтегрованих ланцюгах виробничої кооперації підприємств  Вісник Одеського національного університету. Серія Економіка, 2022, Том 27, Випуск 2(92), С. 79-86 (https://doi.org/10.32782/2304-0920/2-92-13) 0,88
0,44 
 А.М. Халліфах
134.   Формування обліково-інформаційного та аналітичного забезпечення маркетингового управління розвитком підприємства  Український журнал прикладної економіки та техніки. 2022. Том 7. № 2. С. 129-138 (https://doi.org/10.36887/2415-8453-2022-2-16) 0,80
0,40
 А.В. Тирінов
135. Системна парадигма організації бухгалтерського обліку в умовах четвертої промислової революції  Бізнес-Інформ. 2022, №5. С. 92-99 (https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-5-92-99) 0,82
0,41
А.В. Тирінов
136. Формування механізму управління корпоративною соціальною відповідальністю інтегрованих об’єднань підприємств та кластерно-мережних структур  Modeling the development of the economic systems, 2022. №3, С. 150-157 (https://doi.org/10.31891/mdes/2022-5-21) 0,80
0,40 
 Т. Власенко

Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /virt/homes/aapil/htdocs/modules/mod_search/mod_search.php on line 44