Статті у фахових виданнях

№ з/п

Назва

Вихідні дані

Обсяг (друк. арк.)

Співавтори

Опубліковані до захисту кандидатської дисертації

1.

Особенности и способы регулирования занятости в Украине

Вісник ХДЕУ. - 1997. - №4. - С.17-19

0,2

2.

Рациональная организация управления персоналом как основа эффективного функционирования предприятия

36. наук. стат. "Економіка". — 1998. — №1. — С.76-78

0,33

3.

Логістична система як основа організаційно-економічної стійкості підприємства

Вісник ХДЕУ. - 1998. - № 3(7). - С. 59-62.

0,3

4.

Інформаційна логістика як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств

Вестник Харьковского государственного политехнического университета. Серия "Новые решения в бизнесе и технологиях". 1998. - № 17. - С.8-10.

0,36

5.

Проблеми сталості роботи підприємства в умовах ринку

Вестник Харьковского государственного политехнического университета. Серия "Новые решения в бизнесе и технологиях". - 1999. -№45. - С. 9-11.

0,37

6.

Організаційно-методичні основи забезпечення усталеності виробничого підприємства

Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразина. - 1999. - № 451. -С.244 - 255.

0,57

7.

Комплексна оцінка фінансово-економічної сталості й ефективності діяльності підприємств

Вісник ХДЕУ. - 1999. - №4(12). - С.93-96

0,43

8.

Підвищення організованості матеріальних потоків як основа забезпечення усталеної роботи підприємств

Вісник Харківського університету, сер. "Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених м. Харкова". - 2000. - №456. -частина 1. - С.132-135

0,33

Опубліковані після захисту кандидатської дисертації

9.

Фінансова стійкість і стратегія підприємства в умовах ринку

Банківська справа. – 2000. – №2(32). – С.56–58.

0,35

10.

Обеспечение конкурентоспособности предприятия на базе повышения устойчивости его работы

Вісник Української академії банківської справи. – 2000. – №1(8). – С. 64–67

0,34
0,17

Ярошенко Ю.Ф.

11.

Оценка стратегии устойчивости развития предприятия

Економіка: проблеми теорії та практики. Міжвузовський збірник наукових праць. Випуск 28. – Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 2000. – С.95–98

0,24
0,12

Чечетова Т.М.

12.

Оцінка стабільності функціонування підприємства

Вісник Харківського університету. Сер. Акт. проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених м. Харкова. Ч.1. – 2001. – №506. –С. 116-118

0,25

13.

Совершенствование системы оперативного учета, планирования и регулирования деятельности предприятия

Вісник Харківського державного політехнічного університету. Збірка наукових праць. Сер. Технічний прогрес та ефективність виробництва. Випуск 122. Частина 4. – 2000. – С.91–94.

0,22
0,11

Пилипенко С.Н.

14.

Формирование механизма обеспечения устойчивого развития предприятия

Вестник ХГЭУ. – 2000. – №4(16). – С. 51-53

0,36
0,18

Пилипенко С.Н.

15.

Формирование конкурентных преимуществ и устойчивость процесса выбора поставщиков

Коммунальное хозяйство городов. Сер. Экономические науки. – К.: Техника, 2000. – № 26. – С. 57 – 62

0,36
0,18

Пилипенко С.Н.

16.

Державна підтримка функціонування логістичних систем

Вісник ХДЕУ. – 2001. – №3(19). – С. 71-74

0,35

17.

Ресурсное обеспечение развития предприятия

Вісник харківського університету. Серія "Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених м. Харкова". Частина 2. – 2002. – № 551. – С. 134 – 138

0,33

18.

Управление затратами на качество и освоение продукции

Коммунальное хозяйство городов. Сер. Экономические науки. – К.: Техника. – 2002. – №40. – С. 128 – 133.

0,32
0,16

Пилипенко С.М.

19.

Самоорганізація в процесі реалізації корпора-тивної стратегії розвитку акціонерного товариства

Управління розвитком. – 2002. – №1. – С. 70 – 73.

0,35

20.

Конкуренція в системі стратегічних альянсів

Економіка розвитку. – 2005. - №3(35). – С. 8-11

0,55

21.

Розробка міжнародної маркетингової стратегії та проблеми оцінки рівня  конкурентоспроможності продукції підприємства

Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 205. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2005. – Том 4. – С.916–924

0,53

22.

Деякі аспекти моделювання організаційних змін

Коммунальное хозяйство городов. Сер. Экономические науки. – К.: Техника. – 2005. – №65. – С. 293 – 300.

0,45

23.

Управління розвитком підприємства на основі

поширення процесів самоорганізації

Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2005. – №11. – С. 84 – 89

0,5

­–

24.

Стратегічне управління витратами в системі

інтеграційного розвитку підприємства

Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2005. – №12. – С. 43 – 48

0,5

25.

Інноваційні аспекти організації облікового процесу

Управління розвитком. – 2005. - №3. – С. 163 – 164

0,15

­–

26.

Інституціональні засади управління інтеграційним розвитком підприємства

Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая. – 2006. – Выпуск 103-2. – С. 227 – 234

0,65

27.

Управління витратами в системі стратегічного розвитку підприємства

Вісник Харківського національного університету ім. В.М. Каразіна. – 2006. – № 668. – C. 128 – 131

0,4

28.

Концепція інтеграційного маркетингу в стратегічному управлінні розвитком підприємства

Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2006. – №13. – С. 90 – 96

0,55

29.

Економічна безпека логістичних процесів підприємства

Вісник національного технічного університету "ХПІ". – 2005. – №58. – Том 2. – С. 162 – 164

0,25

30.

Концептуальные основы формирования стратегии развития промышленного кластера в машиностроении

Бизнес-информ. – 2006. – №6. – С. 26 – 35

0,9
0,45

Иванов Ю.Б.

31.

Концепція та онтологія предметної області управління інтеграційним розвитком підприємства

Економіка промисловості. – 2006. – №1(32). – С. 162 – 171

0,76
0,38

Іванов Ю.Б.

32.

Концептуальні засади управління стійким розвитком підприємства

Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 207. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2005. – Том 2. – С. 366–373

0,5

33.

Налоговые аспекты управ­ления стратегическими интегрированными группами предприятий

Бизнес-информ. – 2006. – №9. – С. 86-89

0,3
0,15

Пушкарь А.И.

34.

Референтная модель управления процессом интеграционного развития предприятия

Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая. – 2006. – Выпуск 30(114). – С. 118 – 124

0,5

35.

Организация управления инновационным знанием в процессе интеграционного развития предприятия

Бизнес-информ. – 2006. – №10. – С. 10-15

0,45

36.

Організація управління знаннями в об’єднанні підприємств

Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2006. – №15-16. – С. 88 – 92

0,5

37.

Інституціональна динаміка інтеграційного розвитку суб’єктів господарювання

Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая. – 2007. – Выпуск 31-2(117). – С. 9 – 15

0,65

38.

Интеграционные аспекты развития региональных кластерно-сетевых структур

Бизнес-информ. – 2007. – № 3-4. – С. 25-27

0,25

39.

Институциональные основы стратегической интеграции субъектов хозяйствования

Бизнес-информ. – 2007. – № 5. – С. 6-10

0,3

40.

Інтегроване управління кластерно-сітьовими структурами

Вісник Харківського національного університету ім. В.М. Каразіна. – 2007. – № 743. – C. 113 – 118

0,75

41.

Моделювання взаємодії агентів та інституціональної динаміки кластерно-сітьової структури

Економіка промисловості. – 2007. – №1(36). – С.55-60

0,55

42.

Конкурентоспособность интегрированных структур бизнеса в контексте теории организационной экологии

Бизнес-информ. – 2007. – № 9(1). – С. 24-27

0,3

43.

Розвиток сітьових форм інтеграції підприємств

Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2007. – №17. – С. 39 – 42

0,45

44.

Реконфігурація ланцюгів постачань в циклі інтеграційного розвитку підприємства

Коммунальное хозяйство городов. Сер. Экономические науки. – К.: Техника. – 2006. – №73. – С. 289 – 296

0,5

45.

Инструментраий и методы организации внедрения сбалансированной системы показателей

Бизнес-информ. – 2007. – № 10(2). – С. 70-79

0,6
0,3

Булеев И.П.

46.

Розбудова теоретико-методологічного базису стратегічної інтеграції суб’єктів господарювання

Коммунальное хозяйство городов. Сер. Экономические науки. – К.: Техника. – 2008. – №80. – С. 50- 59

0,6

47.

Інтеграція суб’єктів господарювання як фактор забезпечення їх конкурентоспроможності

Теоретичні та практичні питання економіки. – 2008. – №15. – С.113-120

0,66
0,33

Іванов Ю.Б.

48.

Институциональные основы организации налогового менеджмента в интегрированных структурах бизнеса

Бизнес-информ. – 2007. – № 12(2). – С. 52-55

0,3

49.

Збалансована система показників як нова па­радигма інтеграцій­ного розвитку підприємства

Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 236. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2008. – Том 3. – С. 739–745

0,4

50.

Сбаласированная систе­ма показателей: аль­тернативные концепции их использования

Бізнес Информ. – 2007. – № 11. – С. 105-112

0,5
0,25

Ялдин И.В

51.

Віртуальне підприємство як форма інтеграції суб’єктів господарювання

Научные труды Донецкого нацио­нального технического университета. Серия: экономическая. – 2008. – Выпуск 33-1(128). – С. 125 –130

0,5

52.

Інтеграційний потенціал інноваційного співробітництва: онтологічне моделювання

Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. – №3. – С.22–27

0,6

53.

Организация логисти-ческого управления деятельностью промыш-ленного предприятия

Бизнес Информ. – 2008. – №1. – С.100-106

0,5
0,25

Поспелов А.М.

54.

Разработка процессно-ориентированного бюджета на основе модели логистического цикла

Бизнес Информ. – 2008. – №2. – С.98-104

0,5
0,25

Поспелов А.М.

55.

Логістичний потенціал підприємства: обмежен­ня, методика оцінювання та організація управління

Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2008. – №21. – С. 60 – 64

0,3
0,15

Поспелов О.М.

56.

Економічна влада як передумова активізації процесів соціально-економічного розвитку інтегрованих структур

Коммунальное хозяйство городов. Сер. Экономические науки. – К.: Техника. – 2008. – №83. – С. 169-177

0,5

57.

Конкурентна стратегія й формування системи стратегічного управління розвитком інтегрованої структури бізнесу

Коммунальное хозяйство городов. Сер. Экономические науки. – К.: Техника. – 2008. – №82. – С. 84-91

0,44
0,22

І.В. Ярошенко

 

Опубліковані після захисту докторської дисертації

58.

Інституціональне проектування розвитку інтеграційного потенціалу суб’єктів господарювання

Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая. – 2008. – Выпуск 34-1(138). – С. 215 – 221

0,55

59.

Концепція стратегічної інтеграції суб’єктів господарювання

Економіка розвитку. – 2008. – №3(47). – С. 48-51

0,5

60.

Методологічне забезпечення управління розвитком інтегрованих структур бізнесу

Управління розвитком: зб. наукових статей. – Харків: ХНЕУ, 2008. –  С.116-120

0,4

61.

Управління розвитком інтегрованих структур бізнесу: огляд сучасних наукових досліджень

Економіка розвитку. – 2008. – №4(48). – С. 84-100

1,75

62.

Архітектурне подання стратегії розвитку інтегрованої структури бізнесу

Торгівля і ринок України. Тематичний збірник наукових праць. – 2009. – Вип. 28. –т.1. – С.323-329

0,5

63.

Организационные изменения в цикле интеграционного развития предприятий

Бизнес-информ. – 2009. – №5. – С. 139 – 144

0,45

64.

Интеграционный аспект управления организационными изменениями субъектов хозяйствования

Бизнес-информ. – 2009. – №6. – С. 85 – 89

0,4

65.

Методологія інституціонального регламентування розвитку потенціалу інтегрованих структур бізнесу

Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая. – 2009. – Выпуск 37-2. – С. 195 – 202

0,8

66. Логістична стратегія та архітектурне представлення розвитку інтегрованої структури бізнесу Новое в экономической кибернетике: сб. научн. статей. – Донецк: Юго-восток, 2009. – №3. – С. 22 – 40 0,8
0,4
Ю.Б.Іванов
67. Маркетинговый анализ и стратегическая коо-перация в цикле развития интегрированных структур бизнеса Бизнес-информ. – 2010. – №3(1). – С. 69 – 73 0,36
0,18
К.М. Березовский
68. Обліково-аналітичне забезпечення формалізації знань у інтегрованому інституціонально-інформаційному середовищі взаємодії Управління розвитком. – 2010. – №6(82). – С. 64 – 70 0,8 -
69. Організація обліку та консолідації інформації в системі конкурентної розвідки Економіка розвитку. – 2010. – №3(55). – C. 64 – 67 0,46
0,23
Л.М. Стиренко
70. Формалізація стратегічних орієнтирів стійкого розвитку інтегрованої структури бізнесу в розрізі її архітектурного представлення Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №7(109). – С. 253 - 260 0,50
0,25
І.В. Ялдін
71. Облік та інженерія вимог як інструментарій механізму інституціонального регламентування життєдіяльності кластерно-мережних інтеграційних утворень Формування ринкової економіки: зб. наук. Праць. – спец. вип. Проблеми сучасної економіки та інституціональна теорія. – К.: КНЕУ, 2010. – С. 295 – 306 0,66
0,33
І.В. Ялдін
72. Моделювання систем обліку в організації управління знанням інтегрованих суб’єктів господарювання Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – 2010. – Випуск 263. – Т. VIII. – С. 2067-2071

0,36
0,18

С.М. Пилипенко
73. Розвиток облікової парадигми в контексті сучасних теорій менеджменту та процесів поширення інноваційних знань Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2010. – Випуск 3(53). – частина 2. – С. 196 – 200 0,1
0,5
Д.Р. Пилипенко
74. Конкурентное поведение и интеграционный аспект стратегического учета Бизнес Информ. – 2010. – №7. – С. 150 – 154 0,42
0,21
Л.М. Стыренко
75. Организация стратегического учета интегрированной структуры бизнеса в контексте концепции сбалансированной системы показателей Бизнес Информ. – 2010. – №8. – С. 82 – 86 0,44
0,22
Д.Р. Пилипенко
76. Моделювання систем обліку в організації стратегічного менеджменту підприємств та їх об’єднань Економічний простір. Збірник наукових праць. – 2010. – №44/2. – C. 301 – 306 0,36
0,18
C.М. Пилипенко
77. Особливості формування обліковоаналітичного забезпечення управління інноваційними витратами Управління розвитком. – 2011. – №5(102). – С. 113 – 115 0,3
0,15
О.В. Писарчук
78. Стратегічний аспект організації обліково-аналітичної підтримки антикризового управління Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №4. – С.234 – 241 0,4
0,2
C.М. Пилипенко
79. Бухгалтерский учет в цикле стратегического управления логистическими и трансакционными затратами интегрированных структур бизнеса Бизнес Информ. – 2011. – №1. – С. 64 – 68 0,4
0,2
Д.Р. Пилипенко
80. Структурні трансформації власного капіталу підприємств промисловості Управління розвитком. – 2011. – №22(119). – С. 129-134 0,6
0,3
Т.В. Бондаренко
81. Капіталізація й первинне розміщення акцій як стратегічний імператив розвитку національних суб’єктів господарювання та інтегрованих корпоративних логістичних систем Бизнес Информ. – 2011. – №3. – С. 132 – 134 0,3
0,1
С.М. Пилипеко
Д.Р. Пилипенко
82. Знаниеориентированный подход к организации учетно-аналитической поддержки процессов интеграционного развития предприятий Бизнес Информ. – 2011. – №2. – С. 112 – 114 0,24
0,11
К.М. Березовский
83. Реструктуризація потенціалу матеріально-технічної бази в контурі стратегічного управління розвитком підприємства Бизнес Информ. – 2011. – №12. – С. 165 – 168 0,5
0,25
А.О. Литвиненко
84. Реінжиніринг та реструктуризація в механізмі управлінні розвитком матеріально-технічної бази промислового підприємства Проблеми економіки. – 2011. – №3. – С. 83 – 89 0,68
0,34
А.О. Литвиненко
85. Концепція організації обліково-аналітичного забезпечення економічно безпечного та стійкого розвитку підприємств та їх інтегрованих об’єднань Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2012. – №39. – С. 77-80 0,4
0,2
С.М. Пилипенко
86. Типологізація систем управління розвитком матеріально-технічної бази промислових підприємств на підґрунті інтегрального оцінювання можливостей її відтворення Проблеми економіки. – 2012. – №1. – С. 46-54 0,9
0,45
А.О. Литвиненко
87. Збалансована система показників як інструмент стратегічного управління розвитком потенціалу та привабливості туристично-рекреаційного кластеру Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия "Экономика и управление". – 2012. – Том 25[64]. – №2. – С. 82-89 0,67 -
88. Організація стратегічного управління розвитком туристично-рекреаційного кластеру Бізнес-інформ. – 2012. – №10. – С. 145 - 149 0,35 -
89. Консолідація облікової інформації в рефлексивному управлінні розвитком конкурентоспроможного потенціалу туристично-рекреаційного кластера Бізнес-інформ. – 2012. – №11. – С. 48 – 51 0,44
0,22
О. Стієпчевіч
90. Збалансована система показників як інструмент управлінського консалтингу Бізнес-інформ. – 2012. – №12. – С. 238 – 241

0,38
0,19

С.М. Пилипенко
91. Management organization of cluster structures potential development by tools of balanced scorecard Economics of development . – 2012. – №2. – С. 25 – 32 0,72
0,36
O.V. Duda
92. Концептуальні засади організації маркетингового управління промисловим підприємством Економіка розвитку. – 2013. – № 2. – С. 71-78 1.0
0.5
К.М. Березовський
93. Оцінювання маркетингового потенціалу та забезпечення цільової орієнтації підприємства через визначення його стратегічної відповідності Економіка розвитку. – 2013. – № 4. – С. 109-117  1.0
0.5
 К.М. Березовський
94. Інтеграційний потенціал транскордонного співробітництва промислових підприємств Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2012. – №13(184). – ч.2. – С. 290-296  0,5  -
95. Стратегічне управління розвитком транскордонного співробітництва промислових підприємств Бізнес-навігатор. Науково-виробничий журнал. – 2013. – №3(32). – С. 225-231  0,5
96. Вибір конкурентоспроможної форми маркетингового управління як складової організації стратегічного менеджменту підприємств та інтегрованих структур бізнесу Економіка розвитку. – 2014. – № 2. – С. 82-90 1.0
0.5
К.М. Березовський
97. Розвиток технології оцінювання маркетингового потенціалу промислового підприємства через рівень його стратегічної відповідності Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2014. – № 6 (16). – С. 6-20. – Режим доступу до журналу: http://www.economics.opu.ua/files/archive/2014/n6.html  1,4 
0,7
К.М. Березовський
98. Організація рефлексивного управління розвитком підприємств та їх інтегрованих об’єднань Управління розвитком. – 2015. – №1. – С. 58-62 0.35 -
99. Формування стратегії стійкого розвитку інтегрованої структури бізнесу в умовах кризи Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання. – 2015. – №5. – Режим доступу до журналу: http://www.global-national.in.ua/pro-zhurnal  0.9 
0.45
І.В. Ялдін
100. Сценарний підхід до обґрунтування стратегії стійкого розвитку інтегрованої структури бізнесу Ефективна економіка. Електронне наукове фахове видання. – 2015. – №6. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua 0.78
0.39
І.В. Ялдін
101. Інтеграційні засади управління розвитком потенціалу промислового підприємства Управління розвитком. – 2015. – №3. – С. 102-108 0.6
0.3
А.О. Литвиненко
102. Когнітивне моделювання в механізмі стратегічного управління розвитком потенціалу промислового підприємства Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання. – 2015. – №8. – С. 567-571 Режим доступу до журналу: http://global-national.in.ua/issue-8-2015 0.54
0.27
А.О. Литвиненко
103. Реалізація конкурентоспроможного потенціалу підприємства через визначення параметрів його стратегічної поведінки Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2015. – Випуск 14. – Частина 1. – С. 84-88 0.56
0.28
А.О. Литвиненко
104. Логістичні аспекти управління бізнес-процесами підприємства Економічний простір. – 2015. – №3. – С. 186-195 0,45 -
105. Потенціал розвитку матеріально-технічної бази підприємства: ідентифікація та оцінювання Економічний часопис-ХХІ. – 2016. – №159(5-6). – №52-57 0,84 
0,42
А.О. Литвиненко
106. Корпоративні аспекти емісійного фінансування розвитку акціонерних товариств Управління розвитком. – 2016. – №1. – С. 100-106  0,52
0,26
 О.Є. Попов
107. Формування фінансової стратегії в системі економічної безпеки корпоративного підприємства Науковий вісник УжНУ. Серія: Мі-жнародні економічні відносини та світове господарство. – 2016. – №7. – С. 165-169 0,66
0,33
 О.Є. Попов
108. Організація індикативного планування стійкого розвитку інтегрованої структури бізнесу на основі процесно-проектного підходу Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фа-хове видання. – 2016. – №11 (чер-вень). – С. 470-478 Режим доступу до журналу: http://www.global-national.in.ua/issue-11-2016 0,94
0,47 
 І.В. Ялдін
109. Збалансована система показників в організації стратегічного контролінгу стійкого розвитку інтегрованої структура бізнесу Ефективна економіка. Електронне наукове фахове видання. – 2016. – №6. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5016 0,96
0,48
 І.В. Ялдін
 110. Організація управління фінансовою безпекою інтегрованої структури бізнесу на засадах контролінгу (на англ. «Organizing financial security management of the integrated structure of a business on principles of controlling») Економічна теорія та право. – 2016. – № 2(52). – С. 89-92  0,15  -
111. Development of information consolidation system in the reflective management of large-scale economic and production systems (Розробка системи консолідації інформації в рефлексивному управлінні великомасштабними економіко-виробничими системами) Eastern-European journal of enterprise technologies (Східно-Європейський журнал передових технологій). – 2017. – №4/3 (88). – 56-65  1,16
0,58
О. Popov
112. Формування стратегії стійкого розвитку інтегрованого об’єднання підприємств Бізнес Інформ. – 2017. – №8. – С. 198-205  0,62
0,31
 Р.А. Єремейчук
113. Institutional and architectural design of organizational development of large-scale economic and industrial systems (Інституціонально-архітектурне проектування організаційного розвитку великомасштабних економіко-виробничих систем) Economic Annals-XXI (Економічний часопис-ХХІ). – 2017. – 165(5-6). – С.75-79  0,74
0,37
А.О. Литвиненко
114. Формування механізму стратегічного управління стійким розвитком підприємства Управління розвитком. – 2017. – №1-2(187-188). –С. 57-64  0,44
0,22
 Р.А. Єремейчук
115. Управління економічною безпекою функціонування та розвитку інтегрованої структури бізнесу: архітектурне моделювання та організація обліку Економіка розвитку. – 2018. – № 2 (86). – С. 71–80. 1,2  -
116. Дослідження структури бізнес-моделі інтегрованої звітності Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». – 2018. – №2. – С. 310-318  0,70
0,35
 В.Ю. Макаренко
117. Organized management of decentralized economic production systems with joint implementation of development projects (Організація управління децентралізованими економіко-виробничими системами при спільній реалізації проектів розвитку) Eastern-European journal of enter-prise technologies (Східно-Європейський журнал передових технологій). – 2019. – Том 4. – № 3 (100). – P. 22-35   M. Korneev,
O. Popov,
N.Shmatko
Go to top
(C) Andriy Pylypenko

Курсы НБУ Курсы НБУ Курсы НБУ Курс 1тр. унции золота по данным Национального Банка Украины Курс 1тр. унции серебра по данным Национального Банка Украины