Тези доповідей та матеріали конференцій

№ з/п

Назва

Вихідні дані

Обсяг (друк. арк.)

Співавтори

Проходили до захисту кандидатської дисертації

1.

Значение свободных экономических зон в развитии независимости

Проблеми формування й розвитку регіональних механізмів господарювання. Тез. доп. – Харків,  1994. – С. 3-4

0,12

Азаренкова Г.М., Азаренков Г.Ф.

2.

Некоторые вопросы оценочной характеристики основных фондов

Тезисы докладов Международной научно-практической конференции "Экономические проблемы развития промышленного производства". – Одесса. – 1995. – Часть II. – С.88

0,06

Азаренкова Г.М., Азаренков Г.Ф.

3.

Некоторые аспекты логистики в материально-техническом обеспечении

Сборник статей: "Эффективный менеджмент". Харьков: АО "Бизнес Информ". – 1996. – С.5–7.

0,18

Азаренкова Г.М.

4.

Некоторые аспекты управления социальными отношениями в производственных коллективах

Збірник доповідей першої міської науково-практичної конференції: "Актуальні проблеми сучасної науки у дослідженнях молодих вчених м. Харкова". – X.: АТ "Бізнес Інформ". – 1997. – С. 240-242

0,73

5.

Риск-менеджмент как система управления предпринимательской деятельностью

Тезисы докладов региональной научно-практической конференции: "Экономические проблемы предприятий". Харьков: АО "Серп и молот". - 1997. - С.44

0,03

6.

К вопросу о занятости населения

Тезисы докладов региональной научно-практической конференции: "Экономические проблемы предприятий". Харьков: АО "Серп и молот". - 1997. - С.44

0,03

7.

Мотивация как социально-экономическая основа управления производством

Сборник докладов второй международной научно-практической конференции молодых экономистов: "Современные проблемы развития производства". Харьков: АО "Бизнес Информ". - 1997. - С.170-171.

0,12

8.

Визначення фінансово-економічної стійкості підприємств

Сборник статей "Актуальні проблеми сучасної науки у дослідженнях молодих вчених м. Харкова" -Харків: АТ "Бізнес Інформ". 1998. - С.281-284.

0,36

Проходили після захисту кандидатської  дисертації

9.

Планування гнучкого розвитку підприємства

Зб. Докладів четвертої наук.-практ. конфер. молодих економістів. Харків: Модель Всесвіту. – 2000. – С.86–88

0,25

10.

Устойчивость работы предприятия

Труди Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих учених "Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання" Частина 2. – Донецьк: ДонНУ. – 2000. – С. 163-166

0,3

11.

Розвиток систем управління якістю

Тези доповідей четвертої міжнародної конференції "Наука і освіта 2001". Том. 4. Економічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2001. – С.40 – 41.

0,1
0,05

Пилипен-ко С.Н.

12.

Безробіття та державна політика його обмеження на регіональному рівні

Удосконалення механізму державного управління зайнятістю населення та особливості його застосування в депресивних регіонах: Матеріали науково-практичної конференції 27 грудня 2000р. – Х.: УАДУ (ХФ), 2000. – С. 23 – 26

0,3
0,15


Пилипен-ко С.Н.

13.

Формування механізму корпоративного управління

Тези доповідей всеукраїнської наук.-практ. конф. "Теорія та практика управління у трансформаційний період", 4-6 жовт. 2001 р. – Донецьк: ІЕП НАН України, 2001. – Т.1. – С.48-52

0,2

14.

Бухгалтерський облік і вдосконалення системи внутрішнього контролю підприємства

Актуальні проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України: Збірник наукових статей. – Харків: Основа, 2001. – С. 108 – 109

0,2

15.

Формування корпоративної стратегії розвитку акціонерного товариства

Труды 5-й Международной научно-технической конференции "Физические и компьютерные технологии в народном хозяйстве", Харьков: ХНПК "ФЭД", 2002. – 771с.  – С. 525 – 532

0,32

16.

Економічне обгрунтування трансфрмаційних змін в процесі розвитку акціонерного товариства

Труды 6-й Международной научно-технической конференции "Физические и компьютерные технологии в народном хозяйстве". – Харьков ХНПК "ФЭД", 2002. – С. 257 ­– 259

0,35

17.

Кадрове забезпечення програми розвитку промислового підприємства

Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" Збірник наукових праць. Тематичний випуск: "Технічний прогрес і ефективність виробництва". – Харків: НТУ "ХПІ". – 2003. – №20, т.1. – С. 235 – 237

0,26
0,13

С.М. Пилипенко

18.

Економічна безпека акціонерного товариства в умовах протидії недружньому поглинанню

Труды 7-й Международной научно-технической конференции "Физические и компьютерные технологии в народном хозяйстве", Харьков: ХНПК "ФЭД", 2003. – C. 187 – 189

0,26

19.

Розробка системи стратегічного управління альянсом підприємств

Труды 10-й Международной научно-технической конференции "Физические и компьютерные технологии в народном хозяйстве", Харьков: ХНПК "ФЭД", 2004. – C. 251 – 254

0,4

20.

Моделювання стійких трансформаційних
процесів і змін на підприємстві

Теорія і практика сучасної економіки. Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції: Черкаси, 2005. – С. 232 - 242

0,25

21.

Маркетингова стратегія й безпека зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Сборник научных трудов по материалам научно-практической конференции "Научные исследования и их практическое применение". – Одесса: Черноморье, 2005. – Т.3. – С. 46 – 51

0,4

22.

Організаційні аспекти розвитку спільної інформаційної системи інтегрованого об’єднання підприємств

Труды международной научно-практиеской конференции "Развитие учета и аудита как основы информационно-аналитической системы предприятия". – Харьков: НТУ "ХПИ", 2005. – С. 38

0,1

­–

23.

Розробка стратегії розвитку групи підприємств

Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий потенціал світу – 2005". Том.3 Економіка підприємства. – Дніпропетровськ. – С. 43- 45

0,15

24.

Концептуальні основи побудови системи управління об'єднанням підприємств

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Наука та інновації – 2005". Том.10 Економічні науки. – Дніпропетровськ. – С. 70- 72

0,15

25.

Постанова задачі оцінки рівня й організації управління конкуренто-спроможністю продукції підприємства

Матеріали науково-практичної конференції "Сучасні проблеми й шляхи їх вирішення в науці, транспорті й освіті". – Одесса: Черноморье, 2005.  – Том 5. – С. 59 – 63

0,4

26.

Організація управління інноваційною діяльністю
в процесі інтеграційного розвитку підприємства

Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференці "Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики". – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка". – 2006. – С.  387 – 388

0,15

27.

Інноваційна політика об’єднання підприємств

Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2006. – №14. – С. 105 – 106
Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України". – Коктебель. – 2006. – №14. – С. 105 – 106

0,1

28.

Стратегія розвитку кластерно-сітьових структур

Материалы международной научно-практической конференции ученых и специалистов "Теория и практика предпринимательской деятельности". – Симферополь: Таврический университет им. В.И. Вернадского, 2006. – С. 186 – 188

0,25

29.

Управління інноваційним знанням об’єднання підприємств

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми управління розвитком об’єктів і процесів ринкової економіки". – Запоріжжя: ЗІДМУ. – 2006. – Т.1. – С. 248-249

0,1

30.

Моделювання діяльності промислового кластеру

Труди Міжнародної науково-практичної конференції "Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум – 2006". – Х.: НТУ "ХПІ", 2006. – С. 57 – 58

0,1

31.

Організація кооперативних відносин
віртуального підприємства

Материалы международной научно-практической конференции "Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте". – Одеса: Черноморье. – 2007. – Т.6. – С. 81-83

0,15

32.

Формування механізму управління стратегічною
інтеграцією суб’єктів господарювання

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Управліня підприємством: проблеми та шляхи їх вирішення". – Ялта: ДонДУЕТ. – 2007. – Т.1. – С. 245-248

0,2

33.

Особливості організації інформаційного забезпечення стратегічного розвитку в умовах партнерства підприємств

Труды 13-й Международной научно-технической конференции "Физические и компьютерные технологии в народном хозяйстве", Харьков: ХНПК "ФЭД", 2007. – C. 647 – 650

0,4

34.

Інтеграційний розвиток підприємства в
контексті інституціональної теорії

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Сучансні наукові дослідження". – Дніпропетровська: Наука і освіта, 2006. – Том 29. Економічні науки. – С. 35-37

0,15

Проходили після захисту докторської дисертації

35.

Розвиток інтегрованих об’єднань підприємств в контексті інституціональної економічної теорії

Тези доповідей міжн. наук.-практ. конфер. "Конкурентоспроможність та інноваційний розвиток України: проблеми науки та практики". – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2009. – С. 278 – 281

0,2
0,1

C.М. Пилипенко

36. Бухгалтерський облік та створення ситуаційних баз знань як підґрунтя розвитку інтегрованих структур бізнесу Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні". – Тернопіль: Крок, 2010. – С. 16-18 0,2
0,1
К.М. Березовський
37. Оцінка якості організації облікового процесу Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції "Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика". – Луцьк: РВВ Волинського національного університету імені Лесі Україники, 2010. – С. 395 – 397 0,11
38. Институциональные основы формирования логистической стратегии интегрированных про-мышленных комплексов Труды IV всеросийского симпозиума по экономической теории. – Том 1. Политическая экономия, Миниэкономка. – Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2010. – С. 241-244 0,2
0,1
С.Н. Пилипенко
40. Обліковий процес в системі конкурентної розвідки промислового підприємства Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції "Роль і місце бухгалтерського обліку, контролю й аналізу в розвитку економічної науки та практики". – К.: КНЕУ, 2010. – С. 121-124 0,2
0,1
Д.Р. Пилипенко
41. Розвиток облікової парадигми в системі стратегічного менеджменту промислових підприємств та інтегрованих структур бізнесу Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Облік, аудит, фінанси: сучасні теорії, практики та підготовки фахівців". – Х. : ХДУХТ, 2010. – С. 127-128 0,12
0,06
Д.Р. Пилипенко
42. Стратегічний облік у неприбуткових організаціях: міф чи реальність? Облік та оподаткування неприбуткових установ: (Матріали Всеукраїнської науково-практичної конференції) [Електронний ресурс] : ред. В.С. Пономаренко, А.А. Пилипенко. – Х.: Фактор, 2011. – Назва з контейнера. 0,25 -
44. Современные теории менеджмента и их влияние на развитие парадигмы бухгалтерского учета Актуальные проблемы учёта, анализа, аудита и налогообложения [Текст]: материалы III Международной научно-практической конференции (22-26 октября 2012 г.). - Тюмень: ГАОУ ВПО ТО "ТГАМЭУП", 2012. - 176 с. - С.27-35 0,5 -
43. Об’єктивний вплив появи сучасних технологій управління на трансформацію облікової парадигми та його суб’єктивне сприйняття Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика" 08-09 листопада 2012. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2012. – 58-61 0,2 -
44. Организация учетно-аналитической поддержки жизнедеятельности интегрированных корпоративных структур материалы III Междунар. науч. конф. " Учётно-аналитические инструменты прогнозирования экономической безопасности инновационного развития территорий" (Астрахань, 26–27 ноября 2010 г.). – Астрань: Издательство АГТУ, 2013. – С. 415-417 0,2 -
45. Організація обліково-аналітичного забезпечення системи управління витратами інтегрованих структур бізнесу Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Розвиток бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту у ХХІ-му столітті" 06-07 листопада 2015. – Житомир: ЖДТІ. – С. 268-270 0,1 -
46. Організація обліково-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою інноваційного розвитку великомасштабних економіко-виробничих систем Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика" 24-25 березня 2016. – Х.: Видавництво «НТМТ». – С. 394-397 0,25  -
47. Консолідація обліково-аналітичної інформації в управлінні розвитком соціально-економічних систем Матеріали Міжнародної наукової конференції «Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця» (26–28 травня 2016 року, ХНЕУ ім. С. Кузнеця). – Х.: ФОП Лібуркіна Л.М., 2016. – С. 280-284 0,2
48. Консолідація обліково-аналітичної інформації в організації управ-ління безпекою інноваційного розвитку великомасштабних економіко-виробничих систем Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції» (26 травня 2016 р., ОНЕУ). – Херсон: Грінь Д.С., 2016. – С. 197-200 0,3
49. Розробка навчальними закладами освітньо-професійних програм підготовки фахівців з обліку і оподаткування з використанням міжнародних стандартів професійної освіти бухгалтерів Зб. матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформаційні перетворення обліково-аналітичного забезпечення управління в умовах євроінтеграційних процесів» (25 листопада 2016 р., КНЕУ). – К.: КНЕУ, 2016. – С. 178-181 0,15
50. Організація консолідації обліково-аналітичної інформації для менеджменту великомасштабних економіко-виробничих систем Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика – матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 30-31 березня 2017 року. – Харків: Видавець ФОП Панов А. М., 2017. – С. 454–455 0,25  -
51. Організація обліково-аналітичного забезпе-чення управління витра-тами інтегрованого об’єднання підприємств Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства – матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 27-28 квітня 2017 року. – Львів: Вида-вець Львівської політехніки, 2017. – С. 210–211  0,15
52. Впровадження інтегрованої звітності в Україні: які проблеми виникають на цьому шляху «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку»: Матеріали доповідей VI науково-практичної конференції з міжнародною участю (1 листопада 2017 р.): Збірник. – Х.: Мо-нограф, 2017. – С. 293-294 0,2
0,1 
 В.Ю. Колесник
53. Архітектурне моделювання як основа формування стратегічного обліку об’єднання підприємств «Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України»: Матеріали XII всеукраїнсь-кої науково-практичної конференції (31 травня-1 червня» 2018 р.) . – Одесса:Бондаренко О.М., 2018. – 51-54  0,25  
54. Реалізація навчальними закладами компетентністного підходу або якому обліку навчати студентів Реалізація компетентнісного підходу у підготовці фахівців з обліку і оподат-кування : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, при-свяченої 30-річчю кафедри обліку і ау-диту, 22 листопада 2018 року [Елект-ронне видання]. - Рівне : НУВГП, 2018. - С. 182-183 0,1 -
55. Організація бухгалтерського обліку в контексті стандартів моделювання архітектури складних систем Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика» (м. Харків, 29-30 березня 2018 року). – Харків: ФОП Мезина, 2018. – С. 344-346 0,25 -
56. Імплементація збалансованої система показників в стратегічному управлінському обліку підпри-ємства Бухгалтерський облік, оподаткування та контроль в умовах міжнародної економічної інтеграції: збірник тез до-повідей всеукр. наук.-практ. конф. (10 жовтня 2019 р.) / відп. ред. Є.В. Калю-га. – К.: НУБіП України, 2019. – С. 125-128 0,23 -
57. Системноінженерний підхід в організації облі-ково-аналітичного забез-печення менеджменту підприємств Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи ме-неджменту підприємства» (м. Львів, 24-26 жовтня, 2019 р.). – Львів: видав-ництво Львівської політехніки. – С. 156-157 0,16 -
58. Узгодженість трансформації вимог менеджменту та парадигми обліку як основа підтримки стійкості розвитку підприємств та їх інтегрованих об’єднань Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика» (м. Харків – м. Торунь, 18-19 березня 2019 року). – Харків: ФОП Панов А.М., 2019. – С. 441-443  0,25  -
59. Розвиток обліково-аналітичного забезпечення стратегічного управління об’єднаннями корпоративних підприємств Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні про-блеми управління підприємствами: теорія та практика» (м. Харків – м. То-рунь, 3-4 березня 2020 року). – Харків: ФОП Панов А.М., 2020. – С. 415-417 0,3 
60. Розвиток інжинірингового підходу в організації обліку та інтегрованого звітування підприємств зб. Матеріалів VI Міжнар. наук.-практ. конф. «Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку» (10 грудня 2020 р.) Київ, КНЕУ, 2020. С. 98-100 0,22
0,11
Халліфах А. М
61. Організація обліково-аналітичного забезпечення управління підприємствами та інтегрованими структурами бізнесу Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: збірник тез доповідей учасників ХIХ Всеукраїнської наукової конференції. К.: ТОВ “Август Трейд”, 2021. С. 73-76 0,2 -
62. Організація обліково-аналітичного забезпечення формування та реалізації стратегічного вибору підприємства Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України: Матеріали ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції (10-12 листопада 2021 року). – Одеса: Державний університет «Одеська політехніка», 2021. С. 180-181 0,2 -
63. Використання системного підходу в організації управлінського звітування підприємств та інтегрованих структур бізнесу Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика – матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків – м. Торунь, 16 квітня 2021 року. — Днепр: Середняк Т. К., 2021. – С. 318-319 0,2 -
64. Особливості реалізація компетентністного підходу в підготовці конкурентоспроможного фахівця з обліку і оподаткування Міжнародні тенденції формування професійної компетентності фахівців з обліку і оподаткування»: тези доповідей І Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції (м. Київ, 16-17 вересня 2021 року). К.: НУБіП, 2021. С. 292-294 0,1 -

Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /virt/homes/aapil/htdocs/modules/mod_search/mod_search.php on line 44