Тексти статей ФАХ

Пилипенко А.А., Халліфах А.М. Архітектурно-онтологічне моделювання обліково-аналітичного забезпечення менеджменту бізнес-процесів підприємства. Бухгалтерський облік як наука; від основ до наукової картини світу : колективна монографія. К.: Центр учбової літератури, 2021. С. 165-182.

Визначено логіку зв’язування обліку з запитами з боку системи підтримки прийняття рішень (СППР) у складі менеджменту бізнес-процесів. Доведено, що в результаті інтеграції онтологічного та архітектурного моделювання аналітичні практики вбудовуються у корпоративну архітектуру та пов’язуються з елементами системи бухгалтерського обліку підприємства. Формування онтології допомагає реалізувати наявну зараз в практиці господарювання вимогу щодо розширення аналітичних можливостей облікової інформації. Обгрунтовано, що відправною точкою для прогнозування бухгалтерських показників повинен бути не відповідний показник попереднього періоду, а порядок обліку господарських операцій, на основі якого цей показник формується.

Пилипенко А.А. Забезпечення стійкості реорганізації діяльності корпоративних підприємств та їх інтегрованих об’єднань. Український журнал прикладної економіки. 2020. Том 5. № 2. С. 78–87

Орієнтація на вимоги ISO 22301 щодо забезпечення безперервності діяльності підприємства разом зі зростанням мінливості зовнішнього оточення та уподобань споживачів спричиняє потребу формування контурів управління стійкістю реорганізації діяльності корпоративних підприємств і їх інтегрованих утворень. Метою дослідження постав розвиток теоретико-методичних засад забезпечення стійкості реорганізації діяльності інтегрованих об’єднань корпоративних підприємств. Запропоновано застосування концепту корпоративної архітектури для забезпечення стійкості реорганізації діяльності підприємства. Визначена пов’язаність реорганізації діяльності підприємства внаслідок його реорганізації як юридичної особи з відповідним перерозподілом корпоративного контролю. Методологічний базис дослідження склали стандарт опису архітектури підприємства TOGAF (The Open Group Architecture Framework), мова архітектурного моделювання Archimate і стандарт OMG Essence (ядро методів розробки програмного забезпечення). Відмінність авторського підходу полягає у підпорядкуванні програми реорганізації діяльності підприємства баченню ключових стейкхолдерів щодо переліку використовуваних для створення споживчої цінності практик діяльності. Відображена можливість підтримки стійкості реорганізації підприємства та його діяльності через використання концепту успішності організаційних трансформацій. Практичне значення розробленої технології забезпечення стійкості реорганізації полягає у наданні суб’єктам господарювання інструментарію узгодження ключових елементів поточної та майбутньої бізнес-моделі діяльності підприємства, з визначенням складових програми організаційних трансформацій. Запропонована технологія забезпечення стійкості реорганізації корпоративних підприємств орієнтована на створення успішної, з точки зору врахування інтересів стейкхолдерів, соціально-економічної системи. Разом з тим, представлена технологія розкриває вищий рівень організації діяльності корпоративного підприємства. Відповідно перспективи подальших досліджень автора полягатимуть в деталізації окремих елементів архітектури підприємства й формування модельного базису їх узгодженого розвитку.

Пилипенко А.А., Строкович Г.В. Стан та результати ефективності діяльності підприємств промисловості. Причорноморські економічні студії. 2020. №54. С. 137-142

У статті розглянуто стан та результати ефективності діяльності підприємств промисловості. Здійснено аналіз розподілу підприємств на великі, середні, малі у 2019 р. Визначено питому вагу зайнятих працівників на цих підприємствах. Проаналізовано індекси промислової продукції основних про- мислових груп за січень-травень 2020 р. Розглянуто індикатори ділової впевненості в промисловості та в переробній промисловості протягом 2015–2019 рр., трьох місяців 2020 р.; фінансові результати до оподаткування великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за січень-березень 2020 р., які свідчать про наявність від’ємного фінансового результату (сальдо) до оподаткування. Найменша кількість збиткових підприємств серед тих, які здійснюють фінансову та страхову діяльність, найбільша – тимчасове розміщування й організація харчування. Проаналізовано фінансові результати за видами економічної діяльності промисловості за січень-березень 2020 р., які свідчать, що підприємства, котрі одержали прибуток, належать до добувної промисловості і розроблення кар'єрів; виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів; виробництва комп'ютерів, електронної та оптичної продукції. Усі інші підприємства одержали збиток.

Пилипенко А.А. Механізм формування адаптивної стратегії в когнітивному управлінні конкурентоспроможністю IT-компаній / А.А. Пилипенко, Є.В. Єрмаченко // Управління розвитком. – 2020. – Том. 18. – №2. – С.23-32

Показано, що в контексті секторальної політики розвитку економіки України в якості одного з драйверів економічного зростання експерти виділяють IT-сектор, який характеризується випереджаючими в порівнянні із середньосвітовими темпами зростання галузі, істотними темпами приросту податкових відрахувань до локальних і державного бюджетів, зростаючими темпами приросту питомої ваги експорту в загальній структурі експорту України. Виявлено, що поряд з позитивними тенденціями, модель розвитку IT-галузі України залишається вкрай вразливою до зовнішніх кон’юнктурних «шоків», оскільки близько 98% замовлень формується за рахунок зовнішнього ринку. Крім того, IT-галузі України притаманна аутсорсингова, а не продуктова спеціалізація, рівень операційної та фінансової ефективності якої, як показує загальносвітова статистика, є найбільш низьким. Така модель розвитку IT-галузі викликана низьким рівнем конкурентоспроможності IT-компаній, погіршенням конкурентних позицій на глобальному ринку, що викликає необхідність розробки адекватних механізмів управління конкурентоспроможністю компаній IT-сектора України. Запропоновано механізм формування адаптивної стратегії в когнітивному управлінні конкурентоспроможністю підприємств IT-сектора, який на відміну від існуючих враховує контур антисипації (попередження), що дозволяє визначити стійкість конкурентних позицій підприємств IT-сектору України і розробити проактивну адаптивну стратегію, яка спрямована на підтримку високого рівня конкурентоспроможності IT-компаній, як на локальному, так і глобальному ринках, підвищення вартості бізнесу IT-компаній. Визначено структуру блоків механізму, спектр завдань кожного блоку і методів їх вирішення.

Пилипенко А.А., Ялдін І.В. Сценарний підхід до обґрунтування стратегії стійкого розвитку інтегрованої структури бізнесу. Ефективна економіка. Електронне наукове фахове видання. 2015. №6. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua

Обґрунтовано підхід до формування стратегії стійкого розвитку інтегрованої структури бізнесу, заснований на сценарному моделюванні. Особливістю розробки є спрямування інтеграційнокоопераційної взаємодії промислових підприємств на узгоджену протидію кризовим явищам. Підґрунтя такої протидії становить контур управління компліментарністю компетенцій та конкурентних переваг підприємств, залучених у інтеграційну взаємодію. Компліментарність компетенцій досягається в рамках формування консолідованого вектору цілей учасників інтегрованої структури бізнесу. Методологічною основою забезпечення компліментарності цілей незалежних підприємств є розроблений у статті фазовий простір стійкого розвитку інтеграційного утворення. Даний простір орієнтовано на формалізацію стратегічного процесу та вироблення сценаріїв розвитку підприємств та їх об’єднань. Для надання можливості практичної реалізації авторських розробок в статті запропоновано послідовність сценарного планування розвитку інтегрованої структури бізнесу. Окрім того в статті обґрунтовано характеристики підходів до вироблення стратегії для різних сценаріїв взаємодії учасників інтеграційного утворення. Відмінністю розробки є врахування впливу взаємодії компетентностей учасників інтегрованої структури бізнесу та параметри стійкості її життєдіяльності

Пилипенко А.А. Формування стратегії стійкого розвитку інтегрованої структури бізнесу в умовах кризи / А.А. Пилипенко, І.В. Ялдін // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання. – 2015. – №5. – С. 559-567 Режим доступу до журналу: http://www.global-national.in.ua/issue-5-2015

Обґрунтовано підхід, заснований на матричних методах портфельного аналізу та сценарному моделюванні, до формування стратегії стійкого розвитку інтегрованої структури бізнесу. Особливістю розробки є спрямування інтеграційно-коопераційної взаємодії промислових підприємств на узгоджену протидію кризовим явищам. В контексті зазначеної пропозиції обґрунтовано доречність попарного співвіднесення стратегій учасників інтегрованих утворень.

Пилипенко А.А. Когнітивне моделювання в механізмі стратегічного управління розвитком потенціалу промислового підприємства / А.А. Пилипенко, А.О. Литвиненко Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання. – 2015. – №8. – С. 567-571 Режим доступу до журналу: http://global-national.in.ua/issue-8-2015

Статтю присвячено розгляду теоретико-методичного забезпечення управління розвитком потенціалу промислових підприємств. Основу для здійснення керівних впливів становить відповідний механізм. Розвиток потенціалу розглянуто в контексті удосконалення окремих елементів матеріально-технічної бази підприємства. У якості інструментарію обґрунтування програми розвитку потенціалу підприємства використано когнітивне моделювання. За його допомогою здійснено формування оптимального переліку заходів щодо розвитку матеріально-технічної бази підприємства.

Пилипенко А.А. Інтеграційні засади управління розвитком потенціалу промислового підприємства / А.А. Пилипенко, А.О. Литвиненко // Управління розвитком. – 2015. – №3. – С. 102-108

Розглянуто теоретико-методичне забезпечення управління розвитком виробничого потенціалу про- мислових підприємств на основі поширення інтеграційних та коопераційних відносин у сфері інноваційного оновлення їх бізнес-процесів. Розвиток потенціалу розглянуто в контексті удосконалення окремих елементів матеріально-технічної бази підприємства, заснованого на управлінні трансфертом технологій. Запропоновано схему процесу розроб- ки програми інтеграційного розвитку потенціалу промислових підприємств та наведено результати її практичного використання. Як інструментарій обґрунтування програми розвитку потенціалу підприємства використано лінійне програмування. За його допомого здійснено формування оптимального переліку організаційно-технічних заходів щодо розвитку матеріально-технічної бази підприємства.

Пилипенко А.А. Реалізація конкурентоспроможного потенціалу підприємства через визначення параметрів його стратегічної поведінки / А.А. Пилипенко, А.О. Литвиненко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2015. – Випуск 14. – Частина 1. – С. 84-88

Максимальне розкриття наявного у підприємства потенціалу можливо лише у разі вірного визначення стратегічних орієнтирів розвитку. З оглядом на це пропонується підпорядкувати логіку управління реалізацією потенціалу підприємства параметрами його стратегічної поведінки. При цьому під стратегічною поведінкою розуміється сукупність дій підприємства в зонах власної компетентності, а стратегія представляється як сукупність принципів, підходів та правил досягнення відповідності елементів по- тенціалу підприємства вимогам стейкхолдерів

Пилипенко А.А., Березовський К.М. Розвиток технології оцінювання маркетингового потенціалу промислового підприємства через рівень його стратегічної відповідності. Економіка: реалії часу. Науковий журнал. 2014. № 6 (16). С. 6-20.

Висвітлено технологію оцінювання рівня розвитку маркетингового потенціалу промислового підприємства. В основу оцінювання покладено стратегічну відповідність підприємства запитам ринку. Отримані інтегральні значення використовуються у якості важелів впливу у системі маркетингового управління промисловим підприємством.

Пилипенко А.А., Березовський К.М. Вибір конкурентоспроможної форми маркетингового управління як складової організації стратегічного менеджменту підприємств та інтегрованих структур бізнесу. Економіка розвитку. 2014. № 2. С. 82–90

Наведено теоретичне обґрунтування й розробку організаційно-структурного забезпечення маркетингового управління промисловим підприємством, яке функціонує в умовах глобалізації. Розглянуто зміст поняття та складові форми маркетингового управління. Проведено типологізацію форм маркетингового управління, вибір яких узгоджено з комплексом стратегій маркетинг-міксу підприємства та відбором практик життєвого циклу. Обґрунтовано особливості застосування практик життєвого циклу підприємства за окремими формами маркетингового управління. Визначено відмінності в реалізації функції маркетингового управління за різними його формами. Встановлено особливості реалізації та розроблено рекомендовані варіанти стратегічних дій щодо зміни форми маркетингового управління.

Pylypenko A.A., Duda O.V. Management organization of cluster structures potential development by tools of balanced scorecard. Economics of development. 2012. №2. С. 25-32

Доведено доречність формування контурів управління розвитком кластерів, що використовують як важелі управління рівень розвитку наявного у них потенціалу. Кластерні структури запропоновано подавати через систему атомарних елементів. Наведено теоретико-методологічне обґрунтування підходу до мультиагентського моделювання взаємодії суб’єктів господарювання, що беруть участь у декількох логістичних ланцюгах створення вартості, сукупність яких становить кластерну структуру. Як інструментарій організації управління обрано збалансовану систему показників та модель життєздатних систем.

Пилипенко А.А. Стратегічний аспект організації обліково-аналітичної підтримки антикризового управління / А.А. Пилипенко, С.М. Пилипенко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №4. – С.234 – 241

У статті розглянуто особливості формування обліково-аналітичного забезпечення системи стратегічного антикризового менеджменту підприємств та їх об'єднань. Особливість пропозицій полягає в орієнтуванні процесів генерації облікової інформації на превентивний характер антикризових дій суб'єктів господарювання

Пилипенко А.А. Структурні трансформації власного капіталу підприємств промисловості / А.А. Пилипенко, Т.В. Бондаренко // Управління розвитком. – 2011. – №22(119). – С. 129–134

Проведено аналіз динаміки значень та розглянуто структурні трансформації власного капіталу підприємств промисловості. Визначено можливості застосування величини ентропії для оцінки змінності структури власного капіталу. Розкрито змістовність підходу щодо дослідження впливу структури власного капіталу на підсумок діяльності досліджуваного суб’єкта господарювання

 
 
Powered by Phoca Download

Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /virt/homes/aapil/htdocs/modules/mod_search/mod_search.php on line 44