Warning. Site under construction. All texts prepared by automatic translation

The abstracts of presentations

№ з/п

Назва

Вихідні дані

Обсяг (друк. арк.)

Співавтори

Проходили до  захисту кандидатської  дисертації

1.

Значение свободных экономических зон в развитии независимости

Проблеми формування й розвитку регіональних механізмів господарювання. Тез. доп. – Харків,  1994. – С. 3-4

0,12

Азаренкова Г.М., Азаренков Г.Ф.

2.

Некоторые вопросы оценочной характеристики основных фондов

Тезисы докладов Международной научно-практической конференции "Экономические проблемы развития промышленного производства". – Одесса. – 1995. – Часть II. – С.88

0,06

Азаренкова Г.М., Азаренков Г.Ф.

3.

Некоторые аспекты логистики в материально-техническом обеспечении

Сборник статей: "Эффективный менеджмент". Харьков: АО "Бизнес Информ". – 1996. – С.5–7.

0,18

Азаренкова Г.М.

4.

Некоторые аспекты управления социальными отношениями в производственных коллективах

Збірник доповідей першої міської науково-практичної конференції: "Актуальні проблеми сучасної науки у дослідженнях молодих вчених м. Харкова". – X.: АТ "Бізнес Інформ". – 1997. – С. 240-242

0,73

5.

Риск-менеджмент как система управления предпринимательской деятельностью

Тезисы докладов региональной научно-практической конференции: "Экономические проблемы предприятий". Харьков: АО "Серп и молот". - 1997. - С.44

0,03

6.

К вопросу о занятости населения

Тезисы докладов региональной научно-практической конференции: "Экономические проблемы предприятий". Харьков: АО "Серп и молот". - 1997. - С.44

0,03

7.

Мотивация как социально-экономическая основа управления производством

Сборник докладов второй международной научно-практической конференции молодых экономистов: "Современные проблемы развития производства". Харьков: АО "Бизнес Информ". - 1997. - С.170-171.

0,12

8.

Визначення фінансово-економічної стійкості підприємств

Сборник статей "Актуальні проблеми сучасної науки у дослідженнях молодих вчених м. Харкова" -Харків: АТ "Бізнес Інформ". 1998. - С.281-284.

0,36

Проходили після захисту кандидатської  дисертації

9.

Планування гнучкого розвитку підприємства

Зб. Докладів четвертої наук.-практ. конфер. молодих економістів. Харків: Модель Всесвіту. – 2000. – С.86–88

0,25

10.

Устойчивость работы предприятия

Труди Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих учених "Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання" Частина 2. – Донецьк: ДонНУ. – 2000. – С. 163-166

0,3

11.

Розвиток систем управління якістю

Тези доповідей четвертої міжнародної конференції "Наука і освіта 2001". Том. 4. Економічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2001. – С.40 – 41.

0,1
0,05

Пилипен-ко С.Н.

12.

Безробіття та державна політика його обмеження на регіональному рівні

Удосконалення механізму державного управління зайнятістю населення та особливості його застосування в депресивних регіонах: Матеріали науково-практичної конференції 27 грудня 2000р. – Х.: УАДУ (ХФ), 2000. – С. 23 – 26

0,3
0,15


Пилипен-ко С.Н.

13.

Формування механізму корпоративного управління

Тези доповідей всеукраїнської наук.-практ. конф. "Теорія та практика управління у трансформаційний період", 4-6 жовт. 2001 р. – Донецьк: ІЕП НАН України, 2001. – Т.1. – С.48-52

0,2

14.

Бухгалтерський облік і вдосконалення системи внутрішнього контролю підприємства

Актуальні проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України: Збірник наукових статей. – Харків: Основа, 2001. – С. 108 – 109

0,2

15.

Формування корпоративної стратегії розвитку акціонерного товариства

Труды 5-й Международной научно-технической конференции "Физические и компьютерные технологии в народном хозяйстве", Харьков: ХНПК "ФЭД", 2002. – 771с.  – С. 525 – 532

0,32

16.

Економічне обгрунтування трансфрмаційних змін в процесі розвитку акціонерного товариства

Труды 6-й Международной научно-технической конференции "Физические и компьютерные технологии в народном хозяйстве". – Харьков ХНПК "ФЭД", 2002. – С. 257 ­– 259

0,35

17.

Кадрове забезпечення програми розвитку промислового підприємства

Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" Збірник наукових праць. Тематичний випуск: "Технічний прогрес і ефективність виробництва". – Харків: НТУ "ХПІ". – 2003. – №20, т.1. – С. 235 – 237

0,26
0,13

С.М. Пилипенко

18.

Економічна безпека акціонерного товариства в умовах протидії недружньому поглинанню

Труды 7-й Международной научно-технической конференции "Физические и компьютерные технологии в народном хозяйстве", Харьков: ХНПК "ФЭД", 2003. – C. 187 – 189

0,26

19.

Розробка системи стратегічного управління альянсом підприємств

Труды 10-й Международной научно-технической конференции "Физические и компьютерные технологии в народном хозяйстве", Харьков: ХНПК "ФЭД", 2004. – C. 251 – 254

0,4

20.

Моделювання стійких трансформаційних
процесів і змін на підприємстві

Теорія і практика сучасної економіки. Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції: Черкаси, 2005. – С. 232 - 242

0,25

21.

Маркетингова стратегія й безпека зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Сборник научных трудов по материалам научно-практической конференции "Научные исследования и их практическое применение". – Одесса: Черноморье, 2005. – Т.3. – С. 46 – 51

0,4

22.

Організаційні аспекти розвитку спільної інформаційної системи інтегрованого об’єднання підприємств

Труды международной научно-практиеской конференции "Развитие учета и аудита как основы информационно-аналитической системы предприятия". – Харьков: НТУ "ХПИ", 2005. – С. 38

0,1

­–

23.

Розробка стратегії розвитку групи підприємств

Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий потенціал світу – 2005". Том.3 Економіка підприємства. – Дніпропетровськ. – С. 43- 45

0,15

24.

Концептуальні основи побудови системи управління об'єднанням підприємств

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Наука та інновації – 2005". Том.10 Економічні науки. – Дніпропетровськ. – С. 70- 72

0,15

25.

Постанова задачі оцінки рівня й організації управління конкуренто-спроможністю продукції підприємства

Матеріали науково-практичної конференції "Сучасні проблеми й шляхи їх вирішення в науці, транспорті й освіті". – Одесса: Черноморье, 2005.  – Том 5. – С. 59 – 63

0,4

26.

Організація управління інноваційною діяльністю
в процесі інтеграційного розвитку підприємства

Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференці "Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики". – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка". – 2006. – С.  387 – 388

0,15

27.

Інноваційна політика об’єднання підприємств

Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2006. – №14. – С. 105 – 106
Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України". – Коктебель. – 2006. – №14. – С. 105 – 106

0,1

28.

Стратегія розвитку кластерно-сітьових структур

Материалы международной научно-практической конференции ученых и специалистов "Теория и практика предпринимательской деятельности". – Симферополь: Таврический университет им. В.И. Вернадского, 2006. – С. 186 – 188

0,25

29.

Управління інноваційним знанням об’єднання підприємств

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми управління розвитком об’єктів і процесів ринкової економіки". – Запоріжжя: ЗІДМУ. – 2006. – Т.1. – С. 248-249

0,1

30.

Моделювання діяльності промислового кластеру

Труди Міжнародної науково-практичної конференції "Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум – 2006". – Х.: НТУ "ХПІ", 2006. – С. 57 – 58

0,1

31.

Організація кооперативних відносин
віртуального підприємства

Материалы международной научно-практической конференции "Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте". – Одеса: Черноморье. – 2007. – Т.6. – С. 81-83

0,15

32.

Формування механізму управління стратегічною
інтеграцією суб’єктів господарювання

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Управліня підприємством: проблеми та шляхи їх вирішення". – Ялта: ДонДУЕТ. – 2007. – Т.1. – С. 245-248

0,2

33.

Особливості організації інформаційного забезпечення стратегічного розвитку в умовах партнерства підприємств

Труды 13-й Международной научно-технической конференции "Физические и компьютерные технологии в народном хозяйстве", Харьков: ХНПК "ФЭД", 2007. – C. 647 – 650

0,4

34.

Інтеграційний розвиток підприємства в
контексті інституціональної теорії

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Сучансні наукові дослідження". – Дніпропетровська: Наука і освіта, 2006. – Том 29. Економічні науки. – С. 35-37

0,15

Проходили після захисту докторської дисертації

35.

Розвиток інтегрованих об’єднань підприємств в контексті інституціональної економічної теорії

Тези доповідей міжн. наук.-практ. конфер. "Конкурентоспроможність та інноваційний розвиток України: проблеми науки та практики". – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2009. – С. 278 – 281

0,2
0,1

C.М. Пилипенко

36. Бухгалтерський облік та створення ситуаційних баз знань як підґрунтя розвитку інтегрованих структур бізнесу Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні". – Тернопіль: Крок, 2010. – С. 16-18 0,2
0,1
К.М. Березовський
37. Оцінка якості організації облікового процесу Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції "Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика". – Луцьк: РВВ Волинського національного університету імені Лесі Україники, 2010. – С. 395 – 397 0,11
38. Институциональные основы формирования логистической стратегии интегрированных про-мышленных комплексов Труды IV всеросийского симпозиума по экономической теории. – Том 1. Политическая экономия, Миниэкономка. – Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2010. – С. 241-244 0,2
0,1
С.Н. Пилипенко
40. Обліковий процес в системі конкурентної розвідки промислового підприємства Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції "Роль і місце бухгалтерського обліку, контролю й аналізу в розвитку економічної науки та практики". – К.: КНЕУ, 2010. – С. 121-124 0,2
0,1
Д.Р. Пилипенко
41. Розвиток облікової парадигми в системі стратегічного менеджменту промислових підприємств та інтегрованих структур бізнесу Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Облік, аудит, фінанси: сучасні теорії, практики та підготовки фахівців". – Х. : ХДУХТ, 2010. – С. 127-128 0,12
0,06
Д.Р. Пилипенко
42. Стратегічний облік у неприбуткових організаціях: міф чи реальність? Облік та оподаткування неприбуткових установ: (Матріали Всеукраїнської науково-практичної конференції) [Електронний ресурс] : ред. В.С. Пономаренко, А.А. Пилипенко. – Х.: Фактор, 2011. – Назва з контейнера. 0,25 -
44. Современные теории менеджмента и их влияние на развитие парадигмы бухгалтерского учета Актуальные проблемы учёта, анализа, аудита и налогообложения [Текст]: материалы III Международной научно-практической конференции (22-26 октября 2012 г.). - Тюмень: ГАОУ ВПО ТО "ТГАМЭУП", 2012. - 176 с. - С.27-35 0,5 -
43. Об’єктивний вплив появи сучасних технологій управління на трансформацію облікової парадигми та його суб’єктивне сприйняття Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика" 08-09 листопада 2012. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2012. – 58-61 0,2 -
44. Организация учетно-аналитической поддержки жизнедеятельности интегрированных корпоративных структур материалы III Междунар. науч. конф. " Учётно-аналитические инструменты прогнозирования экономической безопасности инновационного развития территорий" (Астрахань, 26–27 ноября 2010 г.). – Астрань: Издательство АГТУ, 2013. – С. 415-417 0,2 -
45. Організація обліково-аналітичного забезпечення системи управління витратами інтегрованих структур бізнесу Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Розвиток бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту у ХХІ-му столітті" 06-07 листопада 2015. – Житомир: ЖДТІ. – С. 268-270 0,1 -
46. Організація обліково-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою інноваційного розвитку великомасштабних економіко-виробничих систем Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика" 24-25 березня 2016. – Х.: Видавництво «НТМТ». – С. 394-397 0,25  -
47. Консолідація обліково-аналітичної інформації в управлінні розвитком соціально-економічних систем Матеріали Міжнародної наукової конференції «Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця» (26–28 травня 2016 року, ХНЕУ ім. С. Кузнеця). – Х.: ФОП Лібуркіна Л.М., 2016. – С. 280-284 0,2
48. Консолідація обліково-аналітичної інформації в організації управ-ління безпекою інноваційного розвитку великомасштабних економіко-виробничих систем Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції» (26 травня 2016 р., ОНЕУ). – Херсон: Грінь Д.С., 2016. – С. 197-200 0,3
49. Розробка навчальними закладами освітньо-професійних програм підготовки фахівців з обліку і оподаткування з використанням міжнародних стандартів професійної освіти бухгалтерів Зб. матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформаційні перетворення обліково-аналітичного забезпечення управління в умовах євроінтеграційних процесів» (25 листопада 2016 р., КНЕУ). – К.: КНЕУ, 2016. – С. 178-181 0,15
50. Організація консолідації обліково-аналітичної інформації для менеджменту великомасштабних економіко-виробничих систем Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика – матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 30-31 березня 2017 року. – Харків: Видавець ФОП Панов А. М., 2017. – С. 454–455 0,25  -
51. Організація обліково-аналітичного забезпе-чення управління витра-тами інтегрованого об’єднання підприємств Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства – матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 27-28 квітня 2017 року. – Львів: Вида-вець Львівської політехніки, 2017. – С. 210–211  0,15
52. Впровадження інтегрованої звітності в Україні: які проблеми виникають на цьому шляху «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку»: Матеріали доповідей VI науково-практичної конференції з міжнародною участю (1 листопада 2017 р.): Збірник. – Х.: Мо-нограф, 2017. – С. 293-294 0,2
0,1 
 В.Ю. Колесник
53. Архітектурне моделювання як основа формування стратегічного обліку об’єднання підприємств «Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України»: Матеріали XII всеукраїнсь-кої науково-практичної конференції (31 травня-1 червня» 2018 р.) . – Одесса:Бондаренко О.М., 2018. – 51-54  0,25  
54. Реалізація навчальними закладами компетентністного підходу або якому обліку навчати студентів Реалізація компетентнісного підходу у підготовці фахівців з обліку і оподат-кування : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, при-свяченої 30-річчю кафедри обліку і ау-диту, 22 листопада 2018 року [Елект-ронне видання]. - Рівне : НУВГП, 2018. - С. 182-183 0,1 -
55. Організація бухгалтерського обліку в контексті стандартів моделювання архітектури складних систем Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика» (м. Харків, 29-30 березня 2018 року). – Харків: ФОП Мезина, 2018. – С. 344-346 0,25 -
56. Імплементація збалансованої система показників в стратегічному управлінському обліку підпри-ємства Бухгалтерський облік, оподаткування та контроль в умовах міжнародної економічної інтеграції: збірник тез до-повідей всеукр. наук.-практ. конф. (10 жовтня 2019 р.) / відп. ред. Є.В. Калю-га. – К.: НУБіП України, 2019. – С. 125-128 0,23 -
57. Системноінженерний підхід в організації облі-ково-аналітичного забез-печення менеджменту підприємств Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи ме-неджменту підприємства» (м. Львів, 24-26 жовтня, 2019 р.). – Львів: видав-ництво Львівської політехніки. – С. 156-157 0,16 -
58. Узгодженість трансформації вимог менеджменту та парадигми обліку як основа підтримки стійкості розвитку підприємств та їх інтегрованих об’єднань Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика» (м. Харків – м. Торунь, 18-19 березня 2019 року). – Харків: ФОП Панов А.М., 2019. – С. 441-443  0,25  -
59. Розвиток обліково-аналітичного забезпечення стратегічного управління об’єднаннями корпоративних підприємств Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні про-блеми управління підприємствами: теорія та практика» (м. Харків – м. То-рунь, 3-4 березня 2020 року). – Харків: ФОП Панов А.М., 2020. – С. 415-417 0,3 
Go to top
(C) Andriy Pylypenko

Курсы НБУ Курсы НБУ Курсы НБУ Курс 1тр. унции золота по данным Национального Банка Украины Курс 1тр. унции серебра по данным Национального Банка Украины