Warning. Site under construction. All texts prepared by automatic translation

Articles in specialized economic journals

 № The background of the article   The article title translation to english
Articles published before the PhD thesis
1. Пилипенко А.А. Особенности и способы регулирования занятости в Украине // Вісник ХДЕУ. - 1997. - №4. - С.17-19  
2. Пилипенко А.А.  Рациональная организация управления персоналом как основа эффективного функцио-нирования предприятия // 36. наук. стат. "Економіка". - 1998. - №1. - С.76-78  
3. Пилипенко А.А. Логістична система як основа організаційно-економічної стійкості підприємства // Вісник ХДЕУ. - 1998. - № 3(7). - С. 59-62   
4. Пилипенко А.А. Інформаційна логістика як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств // Вестник Харьковского государственного политехнического университета. Серия "Новые решения в бизнесе и технологиях". – 1998. - № 17. - С.8-10   
5. Пилипенко А.А. Проблеми сталості роботи підприємства в умовах ринку // Вестник Харьковского государственного политехнического университета. Серия "Новые решения в бизнесе и технологиях". - 1999. -№45. - С. 9-11   
6. Пилипенко А.А. Організаційно-методичні основи забезпечення усталеності виробничого підприємства // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразина. - 1999. - № 451. -С.244 - 255   
7. Пилипенко А.А. Комплексна оцінка фінансово-економічної сталості й ефективності діяльності підприємств // Вісник ХДЕУ. - 1999. - №4(12). - С.93-96  
8.  Пилипенко А.А. Підвищення організованості матеріальних потоків як основа забезпечення усталеної роботи підприємств // Вісник Харківського університету, сер. "Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених м. Харкова". - 2000. - №456. - частина 1. - С.132-135   
Published after candidate dissertation submission 
9.  Пилипенко А.А. Фінансова стійкість і стратегія підприємства в умовах ринку // Банківська справа. – 2000. – №2(32). – С.56–58   
10. Пилипенко А.А. Обеспечение конкурентоспособности предприятия на базе повышения устойчивости его работы / А.А. Пилипенко, Ю.Ф. Ярошенко // Вісник Української академії банківської справи. – 2000. – №1(8). – С. 64–67   
11. Пилипенко А.А. Оценка стратегии устойчивости развития предприятия / А.А. Пилипенко, Т.М. Чечетова // Економіка: проблеми теорії та практики. Міжвузовський збірник наукових праць. Випуск 28. – Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 2000. – С.95–98   
12. Пилипенко А.А. Оцінка стабільності функціонування підприємства // Вісник Харківського університету. Сер. Акт. проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених м. Харкова. Ч.1. – 2001. – №506. –С. 116-118   
13. Пилипенко А.А. Совершенствование системы оперативного учета, планирования и регулирования деятельности предприятия / А.А. Пилипенко, С.Н. Пилипенко // Вісник Харківського державного політехнічного університету. Збірка наукових праць. Сер. Технічний прогрес та ефективність виробництва. Випуск 122. Частина 4. – 2000. – С.91–94.   
14. Пилипенко А.А. Формирование механизма обеспечения устойчивого развития предприятия / А.А. Пилипенко, С.Н. Пилипенко // Вестник ХГЭУ. – 2000. – №4(16). – С. 51-53  
15. Пилипенко А.А. Формирование конкурентных преимуществ и устойчивость процесса выбора поставщиков / А.А. Пилипенко, С.Н. Пилипенко // Коммунальное хозяйство городов. Сер. Экономические науки. – К.: Техника, 2000. – № 26. – С. 57 – 62  
16. Пилипенко А.А. Державна підтримка функціонування логістичних систем // Вісник ХДЕУ. – 2001. – №3(19). – С. 71-74  
17. Пилипенко А.А. Ресурсное обеспечение развития предприятия // Вісник харківського університету. Серія "Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених м. Харкова". Частина 2. – 2002. – № 551. – С. 134 – 138  
18.  Пилипенко А.А. Управление затратами на качество и освоение продукции / А.А. Пилипенко, С.М. Пилипенко // Коммунальное хозяйство городов. Сер. Экономические науки. – К.: Техника. – 2002. – №40. – С. 128 – 133  
19.  Пилипенко А.А. Самоорганізація в процесі реалізації корпора-тивної стратегії розвитку акціонерного товариства // Управління розвитком. – 2002. – №1. – С. 70 – 73  
20. Пилипенко А.А. Конкуренція в системі стратегічних альянсів // Економіка розвитку. – 2005. - №3(35). – С. 8-11  
21. Пилипенко А.А. Розробка міжнародної маркетингової стратегії та проблеми оцінки рівня конкурентоспроможності продукції підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 205. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2005. – Том 4. – С.916–924  
22. Пилипенко А.А. Деякі аспекти моделювання організаційних змін // Коммунальное хозяйство городов. Сер. Экономические науки. – К.: Техника. – 2005. – №65. – С. 293 – 300  
23. Пилипенко А.А. Управління розвитком підприємства на основі поширення процесів самоорганізації // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2005. – №11. – С. 84 – 89  
24. Пилипенко А.А. Стратегічне управління витратами в системі інтеграційного розвитку підприємства // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2005. – №12. – С. 43 – 48  
25. Пилипенко А.А. Інноваційні аспекти організації облікового процесу // Управління розвитком. – 2005. - №3. – С. 163 – 164  
26. Пилипенко А.А. Інституціональні засади управління інтеграційним розвитком підприємства // Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая. – 2006. – Выпуск 103-2. – С. 227 – 234  
27. Пилипенко А.А. Управління витратами в системі стратегічного розвитку підприємства // Вісник Харківського національного університету ім. В.М. Каразіна. – 2006. – № 668. – C. 128 – 131  
28.  Пилипенко А.А. Концепція інтеграційного маркетингу в стратегічному управлінні розвитком підприємства // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2006. – №13. – С. 90 – 96  
29.  Пилипенко А.А. Економічна безпека логістичних процесів підприємства // Вісник національного технічного університету "ХПІ". – 2005. – №58. – Том 2. – С. 162 – 164  
30. Иванов Ю.Б. Концептуальные основы формирования стратегии развития промышленного кластера в машиностроении / Ю.Б. Иванов, А.А. Пилипенко // Бизнес-информ. – 2006. – №6. – С. 26 – 35  
31. Іванов Ю.Б. Концепція та онтологія предметної області управління інтеграційним розвитком підприємства / Ю.Б. Іванов, А.А. Пилипенко // Економіка промисловості. – 2006. – №1(32). – С. 162 – 171  
32. Пилипенко А.А. Концептуальні засади управління стійким розвитком підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 207. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2005. – Том 2. – С. 366–373  
33. Пушкарь А.И. Налоговые аспекты управ¬ления стратегическими интегрированными группами предприятий / А.И. Пушкарь, А.А. Пилипенко // Бизнес-информ. – 2006. – №9. – С. 86-89  
34. Пилипенко А.А. Референтная модель управления процессом интеграционного развития предприятия // Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая. – 2006. – Выпуск 30(114). – С. 118 – 124  
35. Пилипенко А.А. Организация управления инновационным знанием в процессе интеграционного развития предприятия // Бизнес-информ. – 2006. – №10. – С. 10-15  
36. Пилипенко А.А. Організація управління знаннями в об’єднанні підприємств // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2006. – №15-16. – С. 88 – 92  
37. Пилипенко А.А. Інституціональна динаміка інтеграційного розвитку суб’єктів господарювання // Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая. – 2007. – Выпуск 31-2(117). – С. 9 – 15  
38.  Пилипенко А.А. Интеграционные аспекты развития региональных кластерно-сетевых структур // Бизнес-информ. – 2007. – № 3-4. – С. 25-27  
39.  Пилипенко А.А. Институциональные основы стратегической интеграции субъектов хозяйствования // Бизнес-информ. – 2007. – № 5. – С. 6-10  
40. Пилипенко А.А. Інтегроване управління кластерно-сітьовими структурами // Вісник Харківського національного університету ім. В.М. Каразіна. – 2007. – № 743. – C. 113 – 118  
41. Пилипенко А.А. Моделювання взаємодії агентів та інституціональної динаміки кластерно-сітьової структури // Економіка промисловості. – 2007. – №1(36). – С.55-60  
42. Пилипенко А.А. Конкурентоспособность интегрированных структур бизнеса в контексте теории организационной экологии // Бизнес-информ. – 2007. – № 9(1). – С. 24-27  
43. Пилипенко А.А. Розвиток сітьових форм інтеграції підприємств // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2007. – №17. – С. 39 – 42  
44. Пилипенко А.А. Реконфігурація ланцюгів постачань в циклі інтеграційного розвитку підприємства // Коммунальное хозяйство городов. Сер. Экономические науки. – К.: Техника. – 2006. – №73. – С. 289 – 296  
45. Пилипенко А.А. Инструментраий и методы организации внедрения сбалансированной системы показателей / А.А. Пилипенко, И.П. Булеев // Бизнес-информ. – 2007. – № 10(2). – С. 70-79  
46. Пилипенко А.А. Розбудова теоретико-методологічного базису стратегічної інтеграції суб’єктів господарювання // Коммунальное хозяйство городов. Сер. Экономические науки. – К.: Техника. – 2008. – №80. – С. 50- 59  
47. Іванов Ю.Б. Інтеграція суб’єктів господарювання як фактор забезпечення їх конкурентоспроможності / Ю.Б. Іванов, А.А. Пилипенко // Теоретичні та практичні питання економіки. – 2008. – №15. – С.113-120  
48.  Пилипенко А.А. Институциональные основы организации налогового менеджмента в интегрированных структурах бизнеса // Бизнес-информ. – 2007. – № 12(2). – С. 52-55  
49.  Пилипенко А.А. Збалансована система показників як нова па¬радигма інтеграційного розвитку підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 236. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2008. – Том 3. – С. 739–745  
50. Пилипенко А.А. Сбаласированная систе¬ма показателей: аль¬тернативные концепции их использования / А.А. Пилипенко, И.В. Ялдин // Бізнес Информ. – 2007. – № 11. – С. 105-112  
51. Пилипенко А.А. Віртуальне підприємство як форма інтеграції суб’єктів господарювання // Научные труды Донецкого нацио¬нального технического университета. Серия: экономическая. – 2008. – Выпуск 33-1(128). – С. 125 –130  
52. Пилипенко А.А. Інтеграційний потенціал інноваційного співробітництва: онтологічне моделювання // Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. – №3. – С.22–27  
53. Пилипенко А.А. Организация логисти-ческого управления деятельностью промыш-ленного предприятия / А.А. Пилипенко, А.М. Поспелов // Бизнес Информ. – 2008. – №1. – С.100-106  
54. Пилипенко А.А. Разработка процессно-ориентированного бюджета на основе модели логистического цикла / А.А. Пилипенко, А.М. Поспелов // Бизнес Информ. – 2008. – №2. – С.98-104  
55. Пилипенко А.А. Логістичний потенціал підприємства: обмежен¬ня, методика оцінювання та організація управління / А.А. Пилипенко, О.М. Поспелов // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2008. – №21. – С. 60 – 64  
56. Пилипенко А.А. Економічна влада як передумова активізації процесів соціально-економічного розвитку інтегрованих структур // Коммунальное хозяйство городов. Сер. Экономические науки. – К.: Техника. – 2008. – №83. – С. 169-177  
57. Пилипенко А.А. Конкурентна стратегія й формування системи стратегічного управління розвитком інтегрованої структури бізнесу / А.А. Пилипенко, І.В. Ярошенко // Коммунальное хозяйство городов. Сер. Экономические науки. – К.: Техника. – 2008. – №82. – С. 84-91  
Published after the doctoral thesis presentation 
58.  Пилипенко А.А. Інституціональне проектування розвитку інтеграційного потенціалу суб’єктів господарювання // Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая. – 2008. – Выпуск 34-1(138). – С. 215 – 221  
59.  Пилипенко А.А. Концепція стратегічної інтеграції суб’єктів господарювання // Економіка розвитку. – 2008. – №3(47). – С. 48-51  
60. Пилипенко А.А. Методологічне забезпечення управління розвитком інтегрованих структур бізнесу // Управління розвитком: зб. наукових статей. – Харків: ХНЕУ, 2008. – С.116-120  
61. Пилипенко А.А. Управління розвитком інтегрованих структур бізнесу: огляд сучасних наукових досліджень // Економіка розвитку. – 2008. – №4(48). – С. 84-100  
62. Пилипенко А.А. Архітектурне подання стратегії розвитку інтегрованої структури бізнесу // Торгівля і ринок України. Тематичний збірник наукових праць. – 2009. – Вип. 28. –т.1. – С.323-329  
63. Пилипенко А.А. Организационные изменения в цикле интеграционного развития предприятий // Бизнес-информ. – 2009. – №5. – С. 139 – 144  
64. Пилипенко А.А. Интеграционный аспект управления организационными изменениями субъектов хозяйствования // Бизнес-информ. – 2009. – №6. – С. 85 – 89  
65. Пилипенко А.А. Методологія інституціонального регламентування розвитку потенціалу інтегрованих структур бізнесу // Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая. – 2009. – Выпуск 37-2. – С. 195 – 202  
66. Іванова Ю.Б. Логістична стратегія та архітектурне представлення розвитку інтегрованої структури бізнесу / Ю.Б. Іванов, А.А. Пилипенко // Новое в экономической кибернетике: сб. научн. статей. – Донецк: Юго-восток, 2009. – №3. – С. 22 – 40  
67. Пилипенко А.А. Маркетинговый анализ и стратегическая коо-перация в цикле развития интегрированных структур бизнеса / А.А. Пилипенко, К.М. Березовський // Бизнес-информ. – 2010. – №3(1). – С. 69 – 73  
68.  Пилипенко А.А. Обліково-аналітичне забезпечення формалізації знань у інтегрованому інституціонально-інформаційному середовищі взаємодії // Управління розвитком. – 2010. – №6(82). – С. 64 – 70  
69.  Пилипенко А.А. Організація обліку та консолідації інформації в системі конкурентної розвідки / А.А. Пилипенко, Л.М. Стиренко // Економіка розвитку. – 2010. – №3(55). – C. 64 – 67  
70. Пилипенко А.А. Формалізація стратегічних орієнтирів стійкого розвитку інтегрованої структури бізнесу в розрізі її архітектурного представлення / А.А. Пилипенко, І.В. Ялдін // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №7(109). – С. 253 - 260  
71. Пилипенко А.А. Облік та інженерія вимог як інструментарій механізму інституціонального регламентування життєдіяльності кластерно-мережних інтеграційних утворень / А.А. Пилипенко, І.В. Ялдін // Формування ринкової економіки: зб. наук. Праць. – спец. вип. Проблеми сучасної економіки та інституціональна теорія. – К.: КНЕУ, 2010. – С. 295 – 306  
72. Пилипенко А.А. Моделювання систем обліку в організації управління знанням інтегрованих суб’єктів господарювання / А.А. Пилипенко, С.М. Пилипенко // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – 2010. – Випуск 263. – Т. VIII. – С. 2067-2071  
73. Пилипенко А.А. Розвиток облікової парадигми в контексті сучасних теорій менеджменту та процесів поширення інноваційних знань / А.А. Пилипенко, Д.Р. Пилипенко // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2010. – Випуск 3(53). – частина 2. – С. 196 – 200  
74. Пилипенко А.А. Конкурентное поведение и интеграционный аспект стратегического учета / А.А. Пилипенко, Л.М. Стыренко // Бизнес Информ. – 2010. – №7. – С. 150 – 154  
75. Пилипенко А.А. Организация стратегического учета интегрированной структуры бизнеса в контексте концепции сбалансированной системы показателей / А.А. Пилипенко, Д.Р. Пилипенко // Бизнес Информ. – 2010. – №8. – С. 82 – 86  
76. Пилипенко А.А. Моделювання систем обліку в організації стратегічного менеджменту підприємств та їх об’єднань / А.А. Пилипенко, С.М. Пилипенко // Економічний простір. Збірник наукових праць. – 2010. – №44/2. – C. 301 – 306  
77. Пилипенко А.А. Особливості формування обліковоаналітичного забезпечення управління інноваційними витратами / А.А. Пилипенко, О.В. Писарчук // Управління розвитком. – 2011. – №5(102). – С. 113 – 115  
78.  Пилипенко А.А. Стратегічний аспект організації обліково-аналітичної підтримки антикризового управління / А.А. Пилипенко, С.М. Пилипенко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №4. – С.234 – 241  
79.  Пилипенко А.А. Бухгалтерский учет в цикле стратегического управления логистическими и трансакционными затратами интегрированных структур бизнеса / А.А. Пилипенко, Д.Р. Пилипенко // Бизнес Информ. – 2011. – №1. – С. 64 – 68  
80. Пилипенко А.А. Структурні трансформації власного капіталу підприємств промисловості / А.А. Пилипенко, Т.В. Бондаренко // Управління розвитком. – 2011. – №22(119). – С. 129-134  
81. Пилипенко А.А. Капіталізація й первинне розміщення акцій як стратегічний імператив розвитку національних суб’єктів господарювання та інтегрованих корпоративних логістичних систем / А.А. Пилипенко, С.М. Пилипеко, Д.Р. Пилипенко // Бизнес Информ. – 2011. – №3. – С. 132 – 134  
82. Пилипенко А.А. Знаниеориентированный подход к организации учетно-аналитической поддержки процессов интеграционного развития предприятий / А.А. Пилипенко, К.М. Березовський // Бизнес Информ. – 2011. – №2. – С. 112 – 114  
83. Пилипенко А.А. Реструктуризація потенціалу матеріально-технічної бази в контурі стратегічного управління розвитком підприємства / А.А. Пилипенко, А.О. Литвиненко // Бизнес Информ. – 2011. – №12. – С. 165 – 168  
84. Пилипенко А.А. Реінжиніринг та реструктуризація в механізмі управлінні розвитком матеріально-технічної бази промислового підприємства / А.А. Пилипенко, А.О. Литвиненко // Проблеми економіки. – 2011. – №3. – С. 83 – 89  
85. Пилипенко А.А. Концепція організації обліково-аналітичного забезпечення економічно безпечного та стійкого розвитку підприємств та їх інтегрованих об’єднань / А.А. Пилипенко, С.М. Пилипенко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2012. – №39. – С. 77-80  
86. Пилипенко А.А. Типологізація систем управління розвитком матеріально-технічної бази промислових підприємств на підґрунті інтегрального оцінювання можливостей її відтворення / А.А. Пилипенко, А.О. Литвиненко // Проблеми економіки. – 2012. – №1. – С. 46-54  
87. Пилипенко А.А. Збалансована система показників як інструмент стратегічного управління розвитком потенціалу та привабливості туристично-рекреаційного кластеру // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия "Экономика и управление". – 2012. – Том 25[64]. – №2. – С. 82-89  
88.  Пилипенко А.А. Організація стратегічного управління розвитком туристично-рекреаційного кластеру // Бізнес-інформ. – 2012. – №10. – С. 145 - 149  
89.  Пилипенко А.А. Консолідація облікової інформації в рефлексивному управлінні розвитком конкурентоспроможного потенціалу туристично-рекреаційного кластера / А.А. Пилипенко, О. Стієпчевіч // Бізнес-інформ. – 2012. – №11. – С. 48 – 51  
90. Пилипенко А.А. Збалансована система показників як інструмент управлінського консалтингу / А.А. Пилипенко, С.М. Пилипенко // Бізнес-інформ. – 2012. – №12. – С. 238 – 241  
91. Pylypenko A. A. Management organization of cluster structures potential development by tools of balanced scorecard / A.A. Pylypenko, O.V. Duda // Economics of development . – 2012. – №2. – С. 25 – 32 Management organization of cluster structures potential development by tools of balanced scorecard
92. Пилипенко А.А. Концептуальні засади організації маркетингового управління промисловим підприємством / А.А. Пилипенко, К.М. Березовський // Економіка розвитку. – 2013. – № 2. – С. 71-78  
93. Пилипенко А.А. Оцінювання маркетингового потенціалу та забезпечення цільової орієнтації підприємства через визначення його стратегічної відповідності / А.А. Пилипенко, К.М. Березовський // Економіка розвитку. – 2013. – № 4. – С. 109-117  
94. Пилипенко А.А. Інтеграційний потенціал транскордонного співробітництва промислових підприємств // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2012. – №13(184). – ч.2. – С. 290-296  
95. Пилипенко А.А. Стратегічне управління розвитком транскордонного співробітництва промислових підприємств // Бізнес-навігатор. Науково-виробничий журнал. – 2013. – №3(32). – С. 225-231  
96. Пилипенко А.А. Вибір конкурентоспроможної форми маркетингового управління як складової організації стратегічного менеджменту підприємств та інтегрованих структур бізнесу / А.А. Пилипенко, К.М. Березовський // Економіка розвитку. – 2014. – № 2. – С. 82-90  
97. Пилипенко А.А. Розвиток технології оцінювання маркетингового потенціалу промислового підприємства через рівень його стратегічної відповідності [Електронний ресурс] / А.А. Пилипенко, К.М. Березовський // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2014. – № 6 (16). – С. 6-20. – Режим доступу до журн.: http://www.economics.opu.ua/files/archive/2014/n6.html  
98.  Пилипенко А.А. Організація рефлексивного управління розвитком підприємств та їх інтегрованих об’єднань // Управління розвитком. – 2015. – №1. – С.58-62  
99. Пилипенко А.А. Формування стратегії стійкого розвитку інтегрованої структури бізнесу в умовах кризи / А.А. Пилипенко, І.В. Ялдін // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання. – 2015. – №5. Режим доступу до журналу: http://www.global-national.in.ua/pro-zhurnal  
100. Пилипенко А.А. Сценарний підхід до обґрунтування стратегії стійкого розвитку інтегрованої структури бізнесу / / А.А. Пилипенко, І.В. Ялдін // Ефективна економіка. Електронне наукове фахове видання. – 2015. – №6. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua The scenario approach to strategy ground for integrated business structure sustainable development
101. Пилипенко А.А. Інтеграційні засади управління розвитком потенціалу промислового підприємства / А.А. Пилипенко, А.О. Литвиненко // Управління розвитком. – 2015. – №3. – С. 102-108  
102. Пилипенко А.А. Когнітивне моделювання в механізмі стратегічного управління розвитком потенціалу промислового підприємства / А.А. Пилипенко, А.О. Литвиненко Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання. – 2015. – №8. – С. 567-571 Режим доступу до журналу: http://global-national.in.ua/issue-8-2015  
103. Пилипенко А.А. Реалізація конкурентоспроможного потенціалу підприємства через визначення параметрів його стратегічної поведінки / А.А. Пилипенко, А.О. Литвиненко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2015. – Випуск 14. – Частина 1. – С. 84-88  
104. Пилипенко А.А. Логістичні аспекти управління бізнес-процесами підприємства / А.А. Пилипенко // Економічний простір. – 2015. – №3. – С. 186-195  
 105. Пилипенко А.А. Потенціал розвитку матеріально-технічної бази підприємства: ідентифікація та оцінювання / А.А. Пилипенко, А.О. Литвиненко // Економічний часопис-ХХІ. – 2016. – №159(5-6). – №52-57  
106. Попов О.Є. Корпоративні аспекти емісійного фінансування розвитку акціонерних товариств / О.Є. Попов, А.А. Пилипенко // Управління розвитком. – 2016. – №1. – С. 100-106  
107. Пилипенко А.А. Формування фінансової стратегії в системі економічної безпеки корпоративного підприємства / А.А. Пилипенко, О.Є. Попов // Науковий вісник УжНУ. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2016. – №7. – С. 165-169  
108. Пилипенко А.А. Організація індикативного планування стійкого розвитку інтегрованої структури бізнесу на основі процесно-проектного підходу / А.А. Пилипенко, І.В. Ялдін // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання. – 2016. – №11 (червень). – С. 470-478. Режим доступу до журналу: http://www.global-national.in.ua/issue-11-2016  
109. Пилипенко А.А. Збалансована система показників в організації стратегічного контролінгу стійкого розвитку інтегрованої структура бізнесу / А.А. Пилипенко, І.В. Ялдін // Ефективна економіка. Електронне наукове фахове видання. – 2016. – №6. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5016  
110. Пилипенко А.А. Організація управління фінансовою безпекою інтегрованої структури бізнесу на засадах контролінгу (на англ. «Organizing financial security management of the integrated structure of a business on principles of controlling») / А.А. Пилипенко // Економічна теорія та право. – 2016. – № 2(52). – С. 89-92 Organizing financial security management of the integrated structure of a business on principles of controlling
111.    
112. Pylypenko A. Development of information consolidation system in the reflective management of large-scale economic and production systems (Розробка системи консолідації інформації в рефлексивному управлінні великомасштабними економіко-виробничими системами) / A. Pylypenko, O. Popov // Eastern-European journal of enterprise technologies (Східно-Європейський журнал передових технологій). – 2017. – №4/3 (88). – 56-65 Development of information consolidation system in the reflective management of large-scale economic and production systems
113. Пилипенко А.А. Формування стратегії стійкого розвитку інтегрованого об’єднання підприємств / А.А. Пилипенко, Р.А. Єремейчук // Бізнес Інформ. – 2017. – №8– С. 198-205  
114. Pylypenko A. Institutional and architectural design of organizational development of large-scale economic and industrial systems (Інституціонально-архітектурне проектування організаційного розвитку великомасштабних економіко-виробничих систем) / A.Pylypenko, A. Litvinenko // Economic Annals-XXI (Економічний часопис-ХХІ). – 2017. – 165(5-6). – С.75-79 Institutional and architectural design of organizational development of large-scale economic and industrial systems
115. Пилипенко А.А. Формування механізму стратегічного управління стійким розвитком підп-риємства / А.А. Пилипенко, Р.А. Єремейчук // Управління розвитком. – 2017. – №1-2(187-188). –С. 57-64  
116. Управління економічною безпекою функціонування та розвитку інтегрованої структури біз-несу: архітектурне моделювання та організація обліку Економіка розвитку. – 2018. – № 2 (86). – С. 71–80.  
117. Пилипенко А.А. Дослідження структури бізнес-моделі інтегрованої звітності / А.А. Пилипе-нко, В.Ю. Макаренко // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». – 2018. – №2. – С. 310-318  
118. Korneev M. Organized management of decentralized economic production systems with joint implementation of development projects / M. Korneev, A. Pylypenko, O. Popov, N. Shmanko // Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2019. – Том 4. – № 3 (100). – P. 22-35 Organized management of decentralized economic production systems with joint implementation of development projects
119. Пилипенко А.А. Оптимізація ресурсної стратегії інтегрованого об’єднання корпоративних підприємств за критерієм ресурсозбереження / А.А. Пилипенко, Р.А. Єремейчук // Бізнес-Інформ. – 2019. – №8. – 229-236  
120. Пилипенко А.А. Ресурсний менеджмент та управління витратами інтегрованих об’єднань корпоративних підприємств /А.А. Пилипенко, Р.А. Єремейчук // Науковий вісник Херсо-нського державного університету. Економічні науки. – 2019. – №35. – С. 56-62  
121. Пилипенко А.А. Організація інформаційно-аналітичного забезпечення вартісно-орієнтованого управління розвитком ресурсного потенціалу об'єднання підприємств / А.А. Пилипенко, В.А. Шевченко // Актуальні проблеми економіки. – 2019. – №3. – С. 45-48  
122. Gavkalova N. Cognitive Instruments Of Public Management Accountability For Development Of National Innovation System / N. Gavkalova, S. Labunska, A. Pylypenko, O. Prokopishyna // Viešoji politika ir administravimas public policy and administration. – 2019. –Vol. 18. – Nr. 3. – P. 114-124  
123. Пилипенко А.А. Оцінювання зрілості логістичної діяльності в управлінні економічною безпекою розвитку об’єднань торгівельних підприємств / А.А. Пилипенко, С.М. Пилипенко // Бізнес-навігатор. – 2019. – № 6.1-1(56). – С. 216 – 222  
124. Пилипенко А.А. Фінансовий механізм логістизації діяльності корпоративних інтегрованих об’єднаннь / А.А. Пилипенко // Бізнес-інформ. – 2019. – №11. – С. 382-389  
125.    
126.    
127.    
128.    
129.    
130.    
131.    
Go to top
(C) Andriy Pylypenko

Курсы НБУ Курсы НБУ Курсы НБУ Курс 1тр. унции золота по данным Национального Банка Украины Курс 1тр. унции серебра по данным Национального Банка Украины