Статті у SCOPUS та WoS

№ з/п

Назва

Вихідні дані

Обсяг (друк. арк.)

Співавтори

1. Формалізація стратегічних орієнтирів стійкого розвитку інтегрованої структури бізнесу в розрізі її архітектурного представлення Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №7(109). – С. 253 - 260   0,5   
0,25
І.В. Ялдін
2. Стратегічний аспект організації обліково-аналітичної підтримки антикризового управління Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №4. – С.234 – 241   0,4   
0,2
С.М. Пилипенко
3. Потенціал розвитку матеріально-технічної бази підприємства: ідентифікація та оцінювання Економічний часопис-ХХІ. – 2016. – №159(5-6). – №52-57  0,84 
0,42
 А.О. Литвиненко
4. Development of information consolidation system in the reflective management of large-scale economic and production systems (Розробка системи консолідації інформації в рефлексивному управлінні великомасштабними економіко-виробничими системами) Eastern-European journal of enterprise technologies (Східно-Європейський журнал передових технологій). – 2017. – №4/3 (88). – 56-65

 1,16 
0,58

 O. Popov
5. Institutional and architectural design of organizational development of large-scale economic and industrial systems (Інституціонально-архітектурне проектування організаційного розвитку великомасштабних економіко-виробничих систем) Economic Annals-XXI (Економічний часопис-ХХІ). – 2017. – 165(5-6). – С.75-79  0,74 
0,37
 А.О. Литвиненко
6. Organized management of decentralized economic production systems with joint implementation of development projects (Організація управління децентралізованими економіко-виробничими системами при спільній реалізації проектів розвитку) Eastern-European journal of enterprise technologies (Східно-Європейський журнал передових технологій). – 2019. – Том 4. – № 3 (100). – P. 22-35  1,2 
0,3
M. Korneev,
O. Popov, N.Shmatko
7. Cognitive Instruments Of Public Management Accountability For Development Of National Innovation System Viešoji politika ir administravimas public policy and administration. – 2019. –Vol. 18. – Nr. 3. – P. 114-124  0,92 
0,23
N. Gavkalova, S. Labunska O. Prokopishyna
8. Methodical maintenance of management of logistic activity of the trade enterprise: Economic and legal support. Journal of Advanced Research in Law and Economics, 2019, Volume X, Fall, 6(44): 105 – 113 DOI: 10.14505/jarle.v10.6(44).15. Available from: http://journals.aserspublishing.eu/jarle/index  0,95
0,19
N.L. Savytska, R.V. Vaksman, O.I. Uhodnikova, V.S. Schevchenko 

Наукові праці у інших виданнях

№ з/п

Назва

Вихідні дані

Обсяг (друк. арк.)

Співавтори

1.

Формирование системы управления интегрированным объединением предприятий

Научно-практический и теоретический журнал "Современный научный вестник". – Белгород: Руснаучкнига, 2005. – № 1. – С. 89 – 92

0,35

2.

Инновационная модель интеграционного
развития предприятия: институциональный аспект

Материалы маждвнародной научно-практической конференции "Управление инновациями – 2007". – М.: Доброе слово, 2007. – С. 81-85

0,3
0,15

Иванов Ю.Б.

3.

Разработка архитектуры стратегически интегрированных структур бизнеса

Сборник научных трудов междунар. Научн-практ. конфер."Новые тенденции в экономике и управлении организацией". – Екатеринбург. – 2008. – Том. 1. – С. 203-206

0,24
0,12

Иванов Ю.Б.

4.

Институциональные основы организации
управления интеграционным развитием
субъектов хозяйствования

Институциональные концепции менеджмента: материалы Шестых Друкеровских чтений. – Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2009. – Т.1. – С. 72 – 83

0,52
0,26

Иванов Ю.Б.

5. Моделювання взаємодії агентів квазіінтегрованих регіональних кластерно-логістичних систем Пробллемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности: сб. науч. тр. – Донецк: Институт экономики промышленности НАН Украины, 2009. – Вып. 2. – Том. 3. – С. 84-93 0,46
0,23
Іванов Ю.Б.
6. Парадигма стратегического учета: инновацион-ный, конкурентный и организационный аспекты Материалы международной научно-практической конференции "Актуальные проблемы учета, анализа, аудита и налогообложения". – Тюмень: ТГАМЭУП, 2010. – С. 46 - 53 0,5 -
7. Проектування системи стратегічного обліку промислового підприємcтва Проблеми економіки. – 2009. – №3. – С. 36 – 46 0,75 -
8. Формування механізму стратегічного управління інтегрованою структурою бізнесу, заснованого на використанні збалансованої системи показників Проблеми економіки. – 2009. – №4. – С. 46 – 57 0,75 -
9. Організація обліково-аналітичного забезпечення системи конкурентної розвідки промислового підприємства Проблеми економіки. – 2010. – №1. – С. 72 – 79 0,85 -
10. Збалансована система показників в системі стратегічного управління розвитком інтегрованих структур бізнесу Проблеми економіки. – 2010. – №2. – С. 47 – 55 0,85 -
11. Технологія формування обліково-аналітичного забезпечення управління витратами в системі стратегічного розвитку підприємств Проблеми економіки. – 2010. – №3. – С. 76 – 83 0,76
0,38
Д.Р. Пилипенко
12. Концепція обліково-аналітичної підтримки системи управління витратами підприємств та їх об’єднань Проблеми економіки. – 2010. – №4. – С. 65 – 74 1,0
0,5
С.М. Пилипенко
13. Особливості впливу вибору варіанту обліку запасів на організацію документообігу запасів Потенціал економічного розвитку в контексті європейської інтеграції: збірник наукових праць. –Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С. 33 – 37 0,3
0,15
Я.В. Волковська
14. Формування механізму контролінгу в управлінні інноваційним розвитком потенціалу підприємства ScienceRise. – 2015. – Том 11. – №1(16). – С. 21-27  0,7 
0,35
А.О. Литвиненко
15. Cognitive Instruments Of Public Management Ac-countability For Development Of National Innovation System Viešoji politika ir administravimas public policy and administration. – 2019. –Vol. 18. – Nr. 3. – P. 114-124 (SCOPUS)  0,92 
0,23
N. Gavkalova, S. Labunska O. Prokopishyna
16. Methodical maintenance of management of logistic activity of the trade enter-prise: Economic and legal support. Journal of Advanced Research in Law and Economics, 2019, Volume X, Fall, 6(44): 105 – 113 DOI: 10.14505/jarle.v10.6(44).15. Available from: http://journals.aserspublishing.eu/jarle/index (SCOPUS)  0,95
0,19
N.L. Savytska, R.V. Vaksman, O.I. Uhodnikova, V.S. Schevchenko 

 

Учбово-методичні праці

№ з/п

Назва

Вихідні дані

Обсяг (друк. арк.)

Співавтори

1.

Програма курсу "Організація обліку і контролю"

Харків: Вид. ХДЕУ, 2001. – 20 с.

1,0
0,5

Отенко В.І.

2.

Планы семинарских занятий, практические задания и методические рекомендации к ним по курсу "Организация учета и контроля»

Харків: Вид. ХДЕУ, 2002. – 35 с.

2,0
1,0

Отенко В.І.

3.

Завдання з курсу "Організація бухгалтерського обліку і контролю", для студентів спеціальності 7.050106 заочної форми навчання

Харків: Вид. ХДЕУ, 2002. – 16 с.

1,0

4.

Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу "Організація обліку" для студентів спеціальності 8.050106 усіх форм навчання

Харків: Вид. ХДЕУ, 2004. – 24 с.

1,5
0,75

Отенко В.І.

5.

Магістерська програма "Облік і аудит підприємницької діяльності"

Харків: Вид. ХНЕУ, 2004. – 232 с.

1,18
0,59

Отенко В.І.

6.

Робоча програма навчальної дисципліни "Організація обліку" для студентів спеціальності 8.050106 усіх форм навчання

Харків: Вид. ХНЕУ, 2006. – 32 с.

2,0
1,0

О.В. Писарчук

7.

Магістерська програма "Контроль і ревізія"

Харків: Вид. ХНЕУ, 2005. – 296 с.

2,0

8.

Магістерська програма "Податковий аудит". Розділ 4.3 "Облік і аудит"

Харків: Вид. ХНЕУ, 2006. – 324 с.

1,0

9. Магістерська програми "Облік у фінансово-кредитних установах". Розділ 5.1.4. Робоча програма навчальної дисци-пліни "Організація обліку" Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. – С. 153 - 179 1,5
0,75
О.В. Писарчук
10. Магістерська програми "Облік у бюджетних установах". Розділ 5.1.4. Робоча програма навчальної дисципліни "Організація обліку" Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. – С. 155 - 181 1,5
0,75
О.В. Писарчук
11. Робоча програма навчальної дисципліни "Обліково-аналітичне забезпечення конкурентної розвідки" Харків: Вид. ХНЕУ, 2011. – 40 с. 2,5 -
12. Робоча програма навчальної дисципліни "Організація обліку" Харків: Вид. ХНЕУ, 2011. – 40 с. 2,5
1,75
О.В. Писарчук
13. Робоча програма навчальної дисципліни "Економічна безпека підприємства" для студентів спеціальності 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами еко-номічної діяльності)" всіх форм навчання Харків: Вид. ХНЕУ, 2012. – 84 с. 5,25
1,31
О.М. Ястремська
С.В. Кавун
Д.А. Ріпка
14. Робоча програма навчальної дисципліни "Економічна та інформаційна безпека підприємств у системі консолідованої інформації" для студентів спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит" денної форми навчання Харків: Вид. ХНЕУ, 2012. – 84 с. 5,25
1,75
С.В. Кавун
Д.А. Ріпка
15. Методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломних робіт освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" з напряму підготовки 6.030509 та "магістр" зі спеціальності 8.03050901 з обліку і аудиту Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 124 с. 7,75
1,29
Ю.Д. Маляревський
Л.В. Безкоровайна, Н.С. Пасенко,
Н.В. Курган, Г.С. Лучанінова
16. Методичні рекомендації до виконання та оформ-лення дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання Х. : Вид. ХНЕУ, 2014. – 124 с. 7,75
1,11 
Ю.Д. Маляревський, Л.В. Безкоровайна, Н.С. Пасенко, В.В. Іванієнко, Н.В. Курган, Г.С. Лучанінова
17. Робоча програма нав-чальної дисципліни "Облік і звітність в оподаткуванні" для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" усіх форм навчання Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 53 с. 3,3
1,1 
І. Г. Волошан, М. С. Горяєва
18. Робоча програма навчальної дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» для студентів спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» денної форми навчання Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 60 с.  3,75  -
19. Робоча програма навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік в управлінні підприємством" для студентів спеціальності 8.03050901 "Облік і ау-дит" денної форми навчання Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 60 с.  3,6
1,8
О.В. Писарчук
20. Теорія обліку та сучасні концепції звітності: ро-боча програма для здо-бувачів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» третього (освітньо-наукового) ступеня Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 9 с.  0,47  
21. Організація бухгалтерського обліку та контролю в управлінні підприємством : робоча програма для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 83 с.

  5,1 
1,7

 І.М. Нестругіна
О.В. Писарчук

Тези доповідей та матеріали конференцій

№ з/п

Назва

Вихідні дані

Обсяг (друк. арк.)

Співавтори

Проходили до захисту кандидатської дисертації

1.

Значение свободных экономических зон в развитии независимости

Проблеми формування й розвитку регіональних механізмів господарювання. Тез. доп. – Харків,  1994. – С. 3-4

0,12

Азаренкова Г.М., Азаренков Г.Ф.

2.

Некоторые вопросы оценочной характеристики основных фондов

Тезисы докладов Международной научно-практической конференции "Экономические проблемы развития промышленного производства". – Одесса. – 1995. – Часть II. – С.88

0,06

Азаренкова Г.М., Азаренков Г.Ф.

3.

Некоторые аспекты логистики в материально-техническом обеспечении

Сборник статей: "Эффективный менеджмент". Харьков: АО "Бизнес Информ". – 1996. – С.5–7.

0,18

Азаренкова Г.М.

4.

Некоторые аспекты управления социальными отношениями в производственных коллективах

Збірник доповідей першої міської науково-практичної конференції: "Актуальні проблеми сучасної науки у дослідженнях молодих вчених м. Харкова". – X.: АТ "Бізнес Інформ". – 1997. – С. 240-242

0,73

5.

Риск-менеджмент как система управления предпринимательской деятельностью

Тезисы докладов региональной научно-практической конференции: "Экономические проблемы предприятий". Харьков: АО "Серп и молот". - 1997. - С.44

0,03

6.

К вопросу о занятости населения

Тезисы докладов региональной научно-практической конференции: "Экономические проблемы предприятий". Харьков: АО "Серп и молот". - 1997. - С.44

0,03

7.

Мотивация как социально-экономическая основа управления производством

Сборник докладов второй международной научно-практической конференции молодых экономистов: "Современные проблемы развития производства". Харьков: АО "Бизнес Информ". - 1997. - С.170-171.

0,12

8.

Визначення фінансово-економічної стійкості підприємств

Сборник статей "Актуальні проблеми сучасної науки у дослідженнях молодих вчених м. Харкова" -Харків: АТ "Бізнес Інформ". 1998. - С.281-284.

0,36

Проходили після захисту кандидатської  дисертації

9.

Планування гнучкого розвитку підприємства

Зб. Докладів четвертої наук.-практ. конфер. молодих економістів. Харків: Модель Всесвіту. – 2000. – С.86–88

0,25

10.

Устойчивость работы предприятия

Труди Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих учених "Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання" Частина 2. – Донецьк: ДонНУ. – 2000. – С. 163-166

0,3

11.

Розвиток систем управління якістю

Тези доповідей четвертої міжнародної конференції "Наука і освіта 2001". Том. 4. Економічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2001. – С.40 – 41.

0,1
0,05

Пилипен-ко С.Н.

12.

Безробіття та державна політика його обмеження на регіональному рівні

Удосконалення механізму державного управління зайнятістю населення та особливості його застосування в депресивних регіонах: Матеріали науково-практичної конференції 27 грудня 2000р. – Х.: УАДУ (ХФ), 2000. – С. 23 – 26

0,3
0,15


Пилипен-ко С.Н.

13.

Формування механізму корпоративного управління

Тези доповідей всеукраїнської наук.-практ. конф. "Теорія та практика управління у трансформаційний період", 4-6 жовт. 2001 р. – Донецьк: ІЕП НАН України, 2001. – Т.1. – С.48-52

0,2

14.

Бухгалтерський облік і вдосконалення системи внутрішнього контролю підприємства

Актуальні проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України: Збірник наукових статей. – Харків: Основа, 2001. – С. 108 – 109

0,2

15.

Формування корпоративної стратегії розвитку акціонерного товариства

Труды 5-й Международной научно-технической конференции "Физические и компьютерные технологии в народном хозяйстве", Харьков: ХНПК "ФЭД", 2002. – 771с.  – С. 525 – 532

0,32

16.

Економічне обгрунтування трансфрмаційних змін в процесі розвитку акціонерного товариства

Труды 6-й Международной научно-технической конференции "Физические и компьютерные технологии в народном хозяйстве". – Харьков ХНПК "ФЭД", 2002. – С. 257 ­– 259

0,35

17.

Кадрове забезпечення програми розвитку промислового підприємства

Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" Збірник наукових праць. Тематичний випуск: "Технічний прогрес і ефективність виробництва". – Харків: НТУ "ХПІ". – 2003. – №20, т.1. – С. 235 – 237

0,26
0,13

С.М. Пилипенко

18.

Економічна безпека акціонерного товариства в умовах протидії недружньому поглинанню

Труды 7-й Международной научно-технической конференции "Физические и компьютерные технологии в народном хозяйстве", Харьков: ХНПК "ФЭД", 2003. – C. 187 – 189

0,26

19.

Розробка системи стратегічного управління альянсом підприємств

Труды 10-й Международной научно-технической конференции "Физические и компьютерные технологии в народном хозяйстве", Харьков: ХНПК "ФЭД", 2004. – C. 251 – 254

0,4

20.

Моделювання стійких трансформаційних
процесів і змін на підприємстві

Теорія і практика сучасної економіки. Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції: Черкаси, 2005. – С. 232 - 242

0,25

21.

Маркетингова стратегія й безпека зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Сборник научных трудов по материалам научно-практической конференции "Научные исследования и их практическое применение". – Одесса: Черноморье, 2005. – Т.3. – С. 46 – 51

0,4

22.

Організаційні аспекти розвитку спільної інформаційної системи інтегрованого об’єднання підприємств

Труды международной научно-практиеской конференции "Развитие учета и аудита как основы информационно-аналитической системы предприятия". – Харьков: НТУ "ХПИ", 2005. – С. 38

0,1

­–

23.

Розробка стратегії розвитку групи підприємств

Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий потенціал світу – 2005". Том.3 Економіка підприємства. – Дніпропетровськ. – С. 43- 45

0,15

24.

Концептуальні основи побудови системи управління об'єднанням підприємств

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Наука та інновації – 2005". Том.10 Економічні науки. – Дніпропетровськ. – С. 70- 72

0,15

25.

Постанова задачі оцінки рівня й організації управління конкуренто-спроможністю продукції підприємства

Матеріали науково-практичної конференції "Сучасні проблеми й шляхи їх вирішення в науці, транспорті й освіті". – Одесса: Черноморье, 2005.  – Том 5. – С. 59 – 63

0,4

26.

Організація управління інноваційною діяльністю
в процесі інтеграційного розвитку підприємства

Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференці "Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики". – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка". – 2006. – С.  387 – 388

0,15

27.

Інноваційна політика об’єднання підприємств

Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2006. – №14. – С. 105 – 106
Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України". – Коктебель. – 2006. – №14. – С. 105 – 106

0,1

28.

Стратегія розвитку кластерно-сітьових структур

Материалы международной научно-практической конференции ученых и специалистов "Теория и практика предпринимательской деятельности". – Симферополь: Таврический университет им. В.И. Вернадского, 2006. – С. 186 – 188

0,25

29.

Управління інноваційним знанням об’єднання підприємств

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми управління розвитком об’єктів і процесів ринкової економіки". – Запоріжжя: ЗІДМУ. – 2006. – Т.1. – С. 248-249

0,1

30.

Моделювання діяльності промислового кластеру

Труди Міжнародної науково-практичної конференції "Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум – 2006". – Х.: НТУ "ХПІ", 2006. – С. 57 – 58

0,1

31.

Організація кооперативних відносин
віртуального підприємства

Материалы международной научно-практической конференции "Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте". – Одеса: Черноморье. – 2007. – Т.6. – С. 81-83

0,15

32.

Формування механізму управління стратегічною
інтеграцією суб’єктів господарювання

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Управліня підприємством: проблеми та шляхи їх вирішення". – Ялта: ДонДУЕТ. – 2007. – Т.1. – С. 245-248

0,2

33.

Особливості організації інформаційного забезпечення стратегічного розвитку в умовах партнерства підприємств

Труды 13-й Международной научно-технической конференции "Физические и компьютерные технологии в народном хозяйстве", Харьков: ХНПК "ФЭД", 2007. – C. 647 – 650

0,4

34.

Інтеграційний розвиток підприємства в
контексті інституціональної теорії

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Сучансні наукові дослідження". – Дніпропетровська: Наука і освіта, 2006. – Том 29. Економічні науки. – С. 35-37

0,15

Проходили після захисту докторської дисертації

35.

Розвиток інтегрованих об’єднань підприємств в контексті інституціональної економічної теорії

Тези доповідей міжн. наук.-практ. конфер. "Конкурентоспроможність та інноваційний розвиток України: проблеми науки та практики". – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2009. – С. 278 – 281

0,2
0,1

C.М. Пилипенко

36. Бухгалтерський облік та створення ситуаційних баз знань як підґрунтя розвитку інтегрованих структур бізнесу Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні". – Тернопіль: Крок, 2010. – С. 16-18 0,2
0,1
К.М. Березовський
37. Оцінка якості організації облікового процесу Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції "Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика". – Луцьк: РВВ Волинського національного університету імені Лесі Україники, 2010. – С. 395 – 397 0,11
38. Институциональные основы формирования логистической стратегии интегрированных про-мышленных комплексов Труды IV всеросийского симпозиума по экономической теории. – Том 1. Политическая экономия, Миниэкономка. – Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2010. – С. 241-244 0,2
0,1
С.Н. Пилипенко
40. Обліковий процес в системі конкурентної розвідки промислового підприємства Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції "Роль і місце бухгалтерського обліку, контролю й аналізу в розвитку економічної науки та практики". – К.: КНЕУ, 2010. – С. 121-124 0,2
0,1
Д.Р. Пилипенко
41. Розвиток облікової парадигми в системі стратегічного менеджменту промислових підприємств та інтегрованих структур бізнесу Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Облік, аудит, фінанси: сучасні теорії, практики та підготовки фахівців". – Х. : ХДУХТ, 2010. – С. 127-128 0,12
0,06
Д.Р. Пилипенко
42. Стратегічний облік у неприбуткових організаціях: міф чи реальність? Облік та оподаткування неприбуткових установ: (Матріали Всеукраїнської науково-практичної конференції) [Електронний ресурс] : ред. В.С. Пономаренко, А.А. Пилипенко. – Х.: Фактор, 2011. – Назва з контейнера. 0,25 -
44. Современные теории менеджмента и их влияние на развитие парадигмы бухгалтерского учета Актуальные проблемы учёта, анализа, аудита и налогообложения [Текст]: материалы III Международной научно-практической конференции (22-26 октября 2012 г.). - Тюмень: ГАОУ ВПО ТО "ТГАМЭУП", 2012. - 176 с. - С.27-35 0,5 -
43. Об’єктивний вплив появи сучасних технологій управління на трансформацію облікової парадигми та його суб’єктивне сприйняття Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика" 08-09 листопада 2012. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2012. – 58-61 0,2 -
44. Организация учетно-аналитической поддержки жизнедеятельности интегрированных корпоративных структур материалы III Междунар. науч. конф. " Учётно-аналитические инструменты прогнозирования экономической безопасности инновационного развития территорий" (Астрахань, 26–27 ноября 2010 г.). – Астрань: Издательство АГТУ, 2013. – С. 415-417 0,2 -
45. Організація обліково-аналітичного забезпечення системи управління витратами інтегрованих структур бізнесу Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Розвиток бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту у ХХІ-му столітті" 06-07 листопада 2015. – Житомир: ЖДТІ. – С. 268-270 0,1 -
46. Організація обліково-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою інноваційного розвитку великомасштабних економіко-виробничих систем Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика" 24-25 березня 2016. – Х.: Видавництво «НТМТ». – С. 394-397 0,25  -
47. Консолідація обліково-аналітичної інформації в управлінні розвитком соціально-економічних систем Матеріали Міжнародної наукової конференції «Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця» (26–28 травня 2016 року, ХНЕУ ім. С. Кузнеця). – Х.: ФОП Лібуркіна Л.М., 2016. – С. 280-284 0,2
48. Консолідація обліково-аналітичної інформації в організації управ-ління безпекою інноваційного розвитку великомасштабних економіко-виробничих систем Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції» (26 травня 2016 р., ОНЕУ). – Херсон: Грінь Д.С., 2016. – С. 197-200 0,3
49. Розробка навчальними закладами освітньо-професійних програм підготовки фахівців з обліку і оподаткування з використанням міжнародних стандартів професійної освіти бухгалтерів Зб. матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформаційні перетворення обліково-аналітичного забезпечення управління в умовах євроінтеграційних процесів» (25 листопада 2016 р., КНЕУ). – К.: КНЕУ, 2016. – С. 178-181 0,15
50. Організація консолідації обліково-аналітичної інформації для менеджменту великомасштабних економіко-виробничих систем Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика – матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 30-31 березня 2017 року. – Харків: Видавець ФОП Панов А. М., 2017. – С. 454–455 0,25  -
51. Організація обліково-аналітичного забезпе-чення управління витра-тами інтегрованого об’єднання підприємств Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства – матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 27-28 квітня 2017 року. – Львів: Вида-вець Львівської політехніки, 2017. – С. 210–211  0,15
52. Впровадження інтегрованої звітності в Україні: які проблеми виникають на цьому шляху «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку»: Матеріали доповідей VI науково-практичної конференції з міжнародною участю (1 листопада 2017 р.): Збірник. – Х.: Мо-нограф, 2017. – С. 293-294 0,2
0,1 
 В.Ю. Колесник
53. Архітектурне моделювання як основа формування стратегічного обліку об’єднання підприємств «Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України»: Матеріали XII всеукраїнсь-кої науково-практичної конференції (31 травня-1 червня» 2018 р.) . – Одесса:Бондаренко О.М., 2018. – 51-54  0,25  
54. Реалізація навчальними закладами компетентністного підходу або якому обліку навчати студентів Реалізація компетентнісного підходу у підготовці фахівців з обліку і оподат-кування : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, при-свяченої 30-річчю кафедри обліку і ау-диту, 22 листопада 2018 року [Елект-ронне видання]. - Рівне : НУВГП, 2018. - С. 182-183 0,1 -
55. Організація бухгалтерського обліку в контексті стандартів моделювання архітектури складних систем Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика» (м. Харків, 29-30 березня 2018 року). – Харків: ФОП Мезина, 2018. – С. 344-346 0,25 -
56. Імплементація збалансованої система показників в стратегічному управлінському обліку підпри-ємства Бухгалтерський облік, оподаткування та контроль в умовах міжнародної економічної інтеграції: збірник тез до-повідей всеукр. наук.-практ. конф. (10 жовтня 2019 р.) / відп. ред. Є.В. Калю-га. – К.: НУБіП України, 2019. – С. 125-128 0,23 -
57. Системноінженерний підхід в організації облі-ково-аналітичного забез-печення менеджменту підприємств Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи ме-неджменту підприємства» (м. Львів, 24-26 жовтня, 2019 р.). – Львів: видав-ництво Львівської політехніки. – С. 156-157 0,16 -
58. Узгодженість трансформації вимог менеджменту та парадигми обліку як основа підтримки стійкості розвитку підприємств та їх інтегрованих об’єднань Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика» (м. Харків – м. Торунь, 18-19 березня 2019 року). – Харків: ФОП Панов А.М., 2019. – С. 441-443  0,25  -
59. Розвиток обліково-аналітичного забезпечення стратегічного управління об’єднаннями корпоративних підприємств Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні про-блеми управління підприємствами: теорія та практика» (м. Харків – м. То-рунь, 3-4 березня 2020 року). – Харків: ФОП Панов А.М., 2020. – С. 415-417 0,3 
60. Розвиток інжинірингового підходу в організації обліку та інтегрованого звітування підприємств зб. Матеріалів VI Міжнар. наук.-практ. конф. «Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку» (10 грудня 2020 р.) Київ, КНЕУ, 2020. С. 98-100 0,22
0,11
Халліфах А. М
61. Організація обліково-аналітичного забезпечення управління підприємствами та інтегрованими структурами бізнесу Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: збірник тез доповідей учасників ХIХ Всеукраїнської наукової конференції. К.: ТОВ “Август Трейд”, 2021. С. 73-76 0,2 -
62. Організація обліково-аналітичного забезпечення формування та реалізації стратегічного вибору підприємства Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України: Матеріали ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції (10-12 листопада 2021 року). – Одеса: Державний університет «Одеська політехніка», 2021. С. 180-181 0,2 -
63. Використання системного підходу в організації управлінського звітування підприємств та інтегрованих структур бізнесу Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика – матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків – м. Торунь, 16 квітня 2021 року. — Днепр: Середняк Т. К., 2021. – С. 318-319 0,2 -
64. Особливості реалізація компетентністного підходу в підготовці конкурентоспроможного фахівця з обліку і оподаткування Міжнародні тенденції формування професійної компетентності фахівців з обліку і оподаткування»: тези доповідей І Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції (м. Київ, 16-17 вересня 2021 року). К.: НУБіП, 2021. С. 292-294 0,1 -

Статті у фахових виданнях

№ з/п

Назва

Вихідні дані

Обсяг (друк. арк.)

Співавтори

Опубліковані до захисту кандидатської дисертації

1.

Особенности и способы регулирования занятости в Украине

Вісник ХДЕУ. - 1997. - №4. - С.17-19

0,2

2.

Рациональная организация управления персоналом как основа эффективного функционирования предприятия

36. наук. стат. "Економіка". — 1998. — №1. — С.76-78

0,33

3.

Логістична система як основа організаційно-економічної стійкості підприємства

Вісник ХДЕУ. - 1998. - № 3(7). - С. 59-62.

0,3

4.

Інформаційна логістика як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств

Вестник Харьковского государственного политехнического университета. Серия "Новые решения в бизнесе и технологиях". 1998. - № 17. - С.8-10.

0,36

5.

Проблеми сталості роботи підприємства в умовах ринку

Вестник Харьковского государственного политехнического университета. Серия "Новые решения в бизнесе и технологиях". - 1999. -№45. - С. 9-11.

0,37

6.

Організаційно-методичні основи забезпечення усталеності виробничого підприємства

Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразина. - 1999. - № 451. -С.244 - 255.

0,57

7.

Комплексна оцінка фінансово-економічної сталості й ефективності діяльності підприємств

Вісник ХДЕУ. - 1999. - №4(12). - С.93-96

0,43

8.

Підвищення організованості матеріальних потоків як основа забезпечення усталеної роботи підприємств

Вісник Харківського університету, сер. "Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених м. Харкова". - 2000. - №456. -частина 1. - С.132-135

0,33

Опубліковані після захисту кандидатської дисертації

9.

Фінансова стійкість і стратегія підприємства в умовах ринку

Банківська справа. – 2000. – №2(32). – С.56–58.

0,35

10.

Обеспечение конкурентоспособности предприятия на базе повышения устойчивости его работы

Вісник Української академії банківської справи. – 2000. – №1(8). – С. 64–67

0,34
0,17

Ярошенко Ю.Ф.

11.

Оценка стратегии устойчивости развития предприятия

Економіка: проблеми теорії та практики. Міжвузовський збірник наукових праць. Випуск 28. – Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 2000. – С.95–98

0,24
0,12

Чечетова Т.М.

12.

Оцінка стабільності функціонування підприємства

Вісник Харківського університету. Сер. Акт. проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених м. Харкова. Ч.1. – 2001. – №506. –С. 116-118

0,25

13.

Совершенствование системы оперативного учета, планирования и регулирования деятельности предприятия

Вісник Харківського державного політехнічного університету. Збірка наукових праць. Сер. Технічний прогрес та ефективність виробництва. Випуск 122. Частина 4. – 2000. – С.91–94.

0,22
0,11

Пилипенко С.Н.

14.

Формирование механизма обеспечения устойчивого развития предприятия

Вестник ХГЭУ. – 2000. – №4(16). – С. 51-53

0,36
0,18

Пилипенко С.Н.

15.

Формирование конкурентных преимуществ и устойчивость процесса выбора поставщиков

Коммунальное хозяйство городов. Сер. Экономические науки. – К.: Техника, 2000. – № 26. – С. 57 – 62

0,36
0,18

Пилипенко С.Н.

16.

Державна підтримка функціонування логістичних систем

Вісник ХДЕУ. – 2001. – №3(19). – С. 71-74

0,35

17.

Ресурсное обеспечение развития предприятия

Вісник харківського університету. Серія "Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених м. Харкова". Частина 2. – 2002. – № 551. – С. 134 – 138

0,33

18.

Управление затратами на качество и освоение продукции

Коммунальное хозяйство городов. Сер. Экономические науки. – К.: Техника. – 2002. – №40. – С. 128 – 133.

0,32
0,16

Пилипенко С.М.

19.

Самоорганізація в процесі реалізації корпора-тивної стратегії розвитку акціонерного товариства

Управління розвитком. – 2002. – №1. – С. 70 – 73.

0,35

20.

Конкуренція в системі стратегічних альянсів

Економіка розвитку. – 2005. - №3(35). – С. 8-11

0,55

21.

Розробка міжнародної маркетингової стратегії та проблеми оцінки рівня  конкурентоспроможності продукції підприємства

Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 205. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2005. – Том 4. – С.916–924

0,53

22.

Деякі аспекти моделювання організаційних змін

Коммунальное хозяйство городов. Сер. Экономические науки. – К.: Техника. – 2005. – №65. – С. 293 – 300.

0,45

23.

Управління розвитком підприємства на основі

поширення процесів самоорганізації

Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2005. – №11. – С. 84 – 89

0,5

­–

24.

Стратегічне управління витратами в системі

інтеграційного розвитку підприємства

Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2005. – №12. – С. 43 – 48

0,5

25.

Інноваційні аспекти організації облікового процесу

Управління розвитком. – 2005. - №3. – С. 163 – 164

0,15

­–

26.

Інституціональні засади управління інтеграційним розвитком підприємства

Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая. – 2006. – Выпуск 103-2. – С. 227 – 234

0,65

27.

Управління витратами в системі стратегічного розвитку підприємства

Вісник Харківського національного університету ім. В.М. Каразіна. – 2006. – № 668. – C. 128 – 131

0,4

28.

Концепція інтеграційного маркетингу в стратегічному управлінні розвитком підприємства

Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2006. – №13. – С. 90 – 96

0,55

29.

Економічна безпека логістичних процесів підприємства

Вісник національного технічного університету "ХПІ". – 2005. – №58. – Том 2. – С. 162 – 164

0,25

30.

Концептуальные основы формирования стратегии развития промышленного кластера в машиностроении

Бизнес-информ. – 2006. – №6. – С. 26 – 35

0,9
0,45

Иванов Ю.Б.

31.

Концепція та онтологія предметної області управління інтеграційним розвитком підприємства

Економіка промисловості. – 2006. – №1(32). – С. 162 – 171

0,76
0,38

Іванов Ю.Б.

32.

Концептуальні засади управління стійким розвитком підприємства

Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 207. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2005. – Том 2. – С. 366–373

0,5

33.

Налоговые аспекты управ­ления стратегическими интегрированными группами предприятий

Бизнес-информ. – 2006. – №9. – С. 86-89

0,3
0,15

Пушкарь А.И.

34.

Референтная модель управления процессом интеграционного развития предприятия

Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая. – 2006. – Выпуск 30(114). – С. 118 – 124

0,5

35.

Организация управления инновационным знанием в процессе интеграционного развития предприятия

Бизнес-информ. – 2006. – №10. – С. 10-15

0,45

36.

Організація управління знаннями в об’єднанні підприємств

Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2006. – №15-16. – С. 88 – 92

0,5

37.

Інституціональна динаміка інтеграційного розвитку суб’єктів господарювання

Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая. – 2007. – Выпуск 31-2(117). – С. 9 – 15

0,65

38.

Интеграционные аспекты развития региональных кластерно-сетевых структур

Бизнес-информ. – 2007. – № 3-4. – С. 25-27

0,25

39.

Институциональные основы стратегической интеграции субъектов хозяйствования

Бизнес-информ. – 2007. – № 5. – С. 6-10

0,3

40.

Інтегроване управління кластерно-сітьовими структурами

Вісник Харківського національного університету ім. В.М. Каразіна. – 2007. – № 743. – C. 113 – 118

0,75

41.

Моделювання взаємодії агентів та інституціональної динаміки кластерно-сітьової структури

Економіка промисловості. – 2007. – №1(36). – С.55-60

0,55

42.

Конкурентоспособность интегрированных структур бизнеса в контексте теории организационной экологии

Бизнес-информ. – 2007. – № 9(1). – С. 24-27

0,3

43.

Розвиток сітьових форм інтеграції підприємств

Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2007. – №17. – С. 39 – 42

0,45

44.

Реконфігурація ланцюгів постачань в циклі інтеграційного розвитку підприємства

Коммунальное хозяйство городов. Сер. Экономические науки. – К.: Техника. – 2006. – №73. – С. 289 – 296

0,5

45.

Инструментраий и методы организации внедрения сбалансированной системы показателей

Бизнес-информ. – 2007. – № 10(2). – С. 70-79

0,6
0,3

Булеев И.П.

46.

Розбудова теоретико-методологічного базису стратегічної інтеграції суб’єктів господарювання

Коммунальное хозяйство городов. Сер. Экономические науки. – К.: Техника. – 2008. – №80. – С. 50- 59

0,6

47.

Інтеграція суб’єктів господарювання як фактор забезпечення їх конкурентоспроможності

Теоретичні та практичні питання економіки. – 2008. – №15. – С.113-120

0,66
0,33

Іванов Ю.Б.

48.

Институциональные основы организации налогового менеджмента в интегрированных структурах бизнеса

Бизнес-информ. – 2007. – № 12(2). – С. 52-55

0,3

49.

Збалансована система показників як нова па­радигма інтеграцій­ного розвитку підприємства

Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 236. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2008. – Том 3. – С. 739–745

0,4

50.

Сбаласированная систе­ма показателей: аль­тернативные концепции их использования

Бізнес Информ. – 2007. – № 11. – С. 105-112

0,5
0,25

Ялдин И.В

51.

Віртуальне підприємство як форма інтеграції суб’єктів господарювання

Научные труды Донецкого нацио­нального технического университета. Серия: экономическая. – 2008. – Выпуск 33-1(128). – С. 125 –130

0,5

52.

Інтеграційний потенціал інноваційного співробітництва: онтологічне моделювання

Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. – №3. – С.22–27

0,6

53.

Организация логисти-ческого управления деятельностью промыш-ленного предприятия

Бизнес Информ. – 2008. – №1. – С.100-106

0,5
0,25

Поспелов А.М.

54.

Разработка процессно-ориентированного бюджета на основе модели логистического цикла

Бизнес Информ. – 2008. – №2. – С.98-104

0,5
0,25

Поспелов А.М.

55.

Логістичний потенціал підприємства: обмежен­ня, методика оцінювання та організація управління

Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2008. – №21. – С. 60 – 64

0,3
0,15

Поспелов О.М.

56.

Економічна влада як передумова активізації процесів соціально-економічного розвитку інтегрованих структур

Коммунальное хозяйство городов. Сер. Экономические науки. – К.: Техника. – 2008. – №83. – С. 169-177

0,5

57.

Конкурентна стратегія й формування системи стратегічного управління розвитком інтегрованої структури бізнесу

Коммунальное хозяйство городов. Сер. Экономические науки. – К.: Техника. – 2008. – №82. – С. 84-91

0,44
0,22

І.В. Ярошенко

 

Опубліковані після захисту докторської дисертації

58.

Інституціональне проектування розвитку інтеграційного потенціалу суб’єктів господарювання

Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая. – 2008. – Выпуск 34-1(138). – С. 215 – 221

0,55

59.

Концепція стратегічної інтеграції суб’єктів господарювання

Економіка розвитку. – 2008. – №3(47). – С. 48-51

0,5

60.

Методологічне забезпечення управління розвитком інтегрованих структур бізнесу

Управління розвитком: зб. наукових статей. – Харків: ХНЕУ, 2008. –  С.116-120

0,4

61.

Управління розвитком інтегрованих структур бізнесу: огляд сучасних наукових досліджень

Економіка розвитку. – 2008. – №4(48). – С. 84-100

1,75

62.

Архітектурне подання стратегії розвитку інтегрованої структури бізнесу

Торгівля і ринок України. Тематичний збірник наукових праць. – 2009. – Вип. 28. –т.1. – С.323-329

0,5

63.

Организационные изменения в цикле интеграционного развития предприятий

Бизнес-информ. – 2009. – №5. – С. 139 – 144

0,45

64.

Интеграционный аспект управления организационными изменениями субъектов хозяйствования

Бизнес-информ. – 2009. – №6. – С. 85 – 89

0,4

65.

Методологія інституціонального регламентування розвитку потенціалу інтегрованих структур бізнесу

Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая. – 2009. – Выпуск 37-2. – С. 195 – 202

0,8

66. Логістична стратегія та архітектурне представлення розвитку інтегрованої структури бізнесу Новое в экономической кибернетике: сб. научн. статей. – Донецк: Юго-восток, 2009. – №3. – С. 22 – 40 0,8
0,4
Ю.Б.Іванов
67. Маркетинговый анализ и стратегическая коо-перация в цикле развития интегрированных структур бизнеса Бизнес-информ. – 2010. – №3(1). – С. 69 – 73 0,36
0,18
К.М. Березовский
68. Обліково-аналітичне забезпечення формалізації знань у інтегрованому інституціонально-інформаційному середовищі взаємодії Управління розвитком. – 2010. – №6(82). – С. 64 – 70 0,8 -
69. Організація обліку та консолідації інформації в системі конкурентної розвідки Економіка розвитку. – 2010. – №3(55). – C. 64 – 67 0,46
0,23
Л.М. Стиренко
70. Формалізація стратегічних орієнтирів стійкого розвитку інтегрованої структури бізнесу в розрізі її архітектурного представлення Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №7(109). – С. 253 - 260 (SCOPUS) 0,50
0,25
І.В. Ялдін
71. Облік та інженерія вимог як інструментарій механізму інституціонального регламентування життєдіяльності кластерно-мережних інтеграційних утворень Формування ринкової економіки: зб. наук. Праць. – спец. вип. Проблеми сучасної економіки та інституціональна теорія. – К.: КНЕУ, 2010. – С. 295 – 306 0,66
0,33
І.В. Ялдін
72. Моделювання систем обліку в організації управління знанням інтегрованих суб’єктів господарювання Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – 2010. – Випуск 263. – Т. VIII. – С. 2067-2071

0,36
0,18

С.М. Пилипенко
73. Розвиток облікової парадигми в контексті сучасних теорій менеджменту та процесів поширення інноваційних знань Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2010. – Випуск 3(53). – частина 2. – С. 196 – 200 0,1
0,5
Д.Р. Пилипенко
74. Конкурентное поведение и интеграционный аспект стратегического учета Бизнес Информ. – 2010. – №7. – С. 150 – 154 0,42
0,21
Л.М. Стыренко
75. Организация стратегического учета интегрированной структуры бизнеса в контексте концепции сбалансированной системы показателей Бизнес Информ. – 2010. – №8. – С. 82 – 86 0,44
0,22
Д.Р. Пилипенко
76. Моделювання систем обліку в організації стратегічного менеджменту підприємств та їх об’єднань Економічний простір. Збірник наукових праць. – 2010. – №44/2. – C. 301 – 306 0,36
0,18
C.М. Пилипенко
77. Особливості формування обліковоаналітичного забезпечення управління інноваційними витратами Управління розвитком. – 2011. – №5(102). – С. 113 – 115 0,3
0,15
О.В. Писарчук
78. Стратегічний аспект організації обліково-аналітичної підтримки антикризового управління Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №4. – С.234 – 241 (SCOPUS) 0,4
0,2
C.М. Пилипенко
79. Бухгалтерский учет в цикле стратегического управления логистическими и трансакционными затратами интегрированных структур бизнеса Бизнес Информ. – 2011. – №1. – С. 64 – 68 0,4
0,2
Д.Р. Пилипенко
80. Структурні трансформації власного капіталу підприємств промисловості Управління розвитком. – 2011. – №22(119). – С. 129-134 0,6
0,3
Т.В. Бондаренко
81. Капіталізація й первинне розміщення акцій як стратегічний імператив розвитку національних суб’єктів господарювання та інтегрованих корпоративних логістичних систем Бизнес Информ. – 2011. – №3. – С. 132 – 134 0,3
0,1
С.М. Пилипеко
Д.Р. Пилипенко
82. Знаниеориентированный подход к организации учетно-аналитической поддержки процессов интеграционного развития предприятий Бизнес Информ. – 2011. – №2. – С. 112 – 114 0,24
0,11
К.М. Березовский
83. Реструктуризація потенціалу матеріально-технічної бази в контурі стратегічного управління розвитком підприємства Бизнес Информ. – 2011. – №12. – С. 165 – 168 0,5
0,25
А.О. Литвиненко
84. Реінжиніринг та реструктуризація в механізмі управлінні розвитком матеріально-технічної бази промислового підприємства Проблеми економіки. – 2011. – №3. – С. 83 – 89 0,68
0,34
А.О. Литвиненко
85. Концепція організації обліково-аналітичного забезпечення економічно безпечного та стійкого розвитку підприємств та їх інтегрованих об’єднань Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2012. – №39. – С. 77-80 0,4
0,2
С.М. Пилипенко
86. Типологізація систем управління розвитком матеріально-технічної бази промислових підприємств на підґрунті інтегрального оцінювання можливостей її відтворення Проблеми економіки. – 2012. – №1. – С. 46-54 0,9
0,45
А.О. Литвиненко
87. Збалансована система показників як інструмент стратегічного управління розвитком потенціалу та привабливості туристично-рекреаційного кластеру Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия "Экономика и управление". – 2012. – Том 25[64]. – №2. – С. 82-89 0,67 -
88. Організація стратегічного управління розвитком туристично-рекреаційного кластеру Бізнес-інформ. – 2012. – №10. – С. 145 - 149 0,35 -
89. Консолідація облікової інформації в рефлексивному управлінні розвитком конкурентоспроможного потенціалу туристично-рекреаційного кластера Бізнес-інформ. – 2012. – №11. – С. 48 – 51 0,44
0,22
О. Стієпчевіч
90. Збалансована система показників як інструмент управлінського консалтингу Бізнес-інформ. – 2012. – №12. – С. 238 – 241

0,38
0,19

С.М. Пилипенко
91. Management organization of cluster structures potential development by tools of balanced scorecard Economics of development . – 2012. – №2. – С. 25 – 32 0,72
0,36
O.V. Duda
92. Концептуальні засади організації маркетингового управління промисловим підприємством Економіка розвитку. – 2013. – № 2. – С. 71-78 1.0
0.5
К.М. Березовський
93. Оцінювання маркетингового потенціалу та забезпечення цільової орієнтації підприємства через визначення його стратегічної відповідності Економіка розвитку. – 2013. – № 4. – С. 109-117  1.0
0.5
 К.М. Березовський
94. Інтеграційний потенціал транскордонного співробітництва промислових підприємств Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2012. – №13(184). – ч.2. – С. 290-296  0,5  -
95. Стратегічне управління розвитком транскордонного співробітництва промислових підприємств Бізнес-навігатор. Науково-виробничий журнал. – 2013. – №3(32). – С. 225-231  0,5
96. Вибір конкурентоспроможної форми маркетингового управління як складової організації стратегічного менеджменту підприємств та інтегрованих структур бізнесу Економіка розвитку. – 2014. – № 2. – С. 82-90 1.0
0.5
К.М. Березовський
97. Розвиток технології оцінювання маркетингового потенціалу промислового підприємства через рівень його стратегічної відповідності Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2014. – № 6 (16). – С. 6-20. – Режим доступу до журналу: http://www.economics.opu.ua/files/archive/2014/n6.html  1,4 
0,7
К.М. Березовський
98. Організація рефлексивного управління розвитком підприємств та їх інтегрованих об’єднань Управління розвитком. – 2015. – №1. – С. 58-62 0.35 -
99. Формування стратегії стійкого розвитку інтегрованої структури бізнесу в умовах кризи Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання. – 2015. – №5. – Режим доступу до журналу: http://www.global-national.in.ua/pro-zhurnal  0.9 
0.45
І.В. Ялдін
100. Сценарний підхід до обґрунтування стратегії стійкого розвитку інтегрованої структури бізнесу Ефективна економіка. Електронне наукове фахове видання. – 2015. – №6. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua 0.78
0.39
І.В. Ялдін
101. Інтеграційні засади управління розвитком потенціалу промислового підприємства Управління розвитком. – 2015. – №3. – С. 102-108 0.6
0.3
А.О. Литвиненко
102. Когнітивне моделювання в механізмі стратегічного управління розвитком потенціалу промислового підприємства Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання. – 2015. – №8. – С. 567-571 Режим доступу до журналу: http://global-national.in.ua/issue-8-2015 0.54
0.27
А.О. Литвиненко
103. Реалізація конкурентоспроможного потенціалу підприємства через визначення параметрів його стратегічної поведінки Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2015. – Випуск 14. – Частина 1. – С. 84-88 0.56
0.28
А.О. Литвиненко
104. Логістичні аспекти управління бізнес-процесами підприємства Економічний простір. – 2015. – №3. – С. 186-195 0,45 -
105. Потенціал розвитку матеріально-технічної бази підприємства: ідентифікація та оцінювання Економічний часопис-ХХІ. – 2016. – №159(5-6). – №52-57 (SCOPUS) 0,84 
0,42
А.О. Литвиненко
106. Корпоративні аспекти емісійного фінансування розвитку акціонерних товариств Управління розвитком. – 2016. – №1. – С. 100-106  0,52
0,26
 О.Є. Попов
107. Формування фінансової стратегії в системі економічної безпеки корпоративного підприємства Науковий вісник УжНУ. Серія: Мі-жнародні економічні відносини та світове господарство. – 2016. – №7. – С. 165-169 0,66
0,33
 О.Є. Попов
108. Організація індикативного планування стійкого розвитку інтегрованої структури бізнесу на основі процесно-проектного підходу Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фа-хове видання. – 2016. – №11 (чер-вень). – С. 470-478 Режим доступу до журналу: http://www.global-national.in.ua/issue-11-2016 0,94
0,47 
 І.В. Ялдін
109. Збалансована система показників в організації стратегічного контролінгу стійкого розвитку інтегрованої структура бізнесу Ефективна економіка. Електронне наукове фахове видання. – 2016. – №6. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5016 0,96
0,48
 І.В. Ялдін
 110. Організація управління фінансовою безпекою інтегрованої структури бізнесу на засадах контролінгу (на англ. «Organizing financial security management of the integrated structure of a business on principles of controlling») Економічна теорія та право. – 2016. – № 2(52). – С. 89-92  0,15  -
 111. Архітектоніка обліково-аналітичного забезпечення управління витратами підприємств та їх об’єднань Економіка розвитку. – 2011. – №1(57). – С.36–40 0,75 
112. Development of information consolidation system in the reflective management of large-scale economic and production systems (Розробка системи консолідації інформації в рефлексивному управлінні великомасштабними економіко-виробничими системами) Eastern-European journal of enterprise technologies (Східно-Європейський журнал передових технологій). – 2017. – №4/3 (88). – 56-65 (SCOPUS)  1,16
0,58
О. Popov
113. Формування стратегії стійкого розвитку інтегрованого об’єднання підприємств Бізнес Інформ. – 2017. – №8. – С. 198-205  0,62
0,31
 Р.А. Єремейчук
114. Institutional and architectural design of organizational development of large-scale economic and industrial systems (Інституціонально-архітектурне проектування організаційного розвитку великомасштабних економіко-виробничих систем) Economic Annals-XXI (Економічний часопис-ХХІ). – 2017. – 165(5-6). – С.75-79 (SCOPUS)  0,74
0,37
А.О. Литвиненко
115. Формування механізму стратегічного управління стійким розвитком підприємства Управління розвитком. – 2017. – №1-2(187-188). –С. 57-64  0,44
0,22
 Р.А. Єремейчук
116. Управління економічною безпекою функціонування та розвитку інтегрованої структури бізнесу: архітектурне моделювання та організація обліку Економіка розвитку. – 2018. – № 2 (86). – С. 71–80. 1,2  -
117. Дослідження структури бізнес-моделі інтегрованої звітності Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». – 2018. – №2. – С. 310-318  0,70
0,35
 В.Ю. Макаренко
118. Організація обліково-інформаційної підтримки розвитку інтегрованих корпоративних структур Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7813. DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.17   0,62  
0,31
 А.М. Халліфах
119. Organized management of decentralized economic production systems with joint implementation of development projects (Організація управління децентралізованими економіко-виробничими системами при спільній реалізації проектів розвитку) Eastern-European journal of enterprise technologies (Східно-Європейський журнал передових технологій). – 2019. – Том 4. – № 3 (100). – P. 22-35 (SCOPUS)  1,2 
0,3
M. Korneev,
O. Popov,
N.Shmatko
120. Оптимізація ресурсної стратегії інтегрованого об’єднання корпоративних підприємств за критерієм ресурсозбереження Бізнес-Інформ. – 2019. – №8. – 229-236   0,76  
0,38
Р.А. Єремейчук
121. Ресурсний менеджмент та управління витратами інтегрованих об’єднань корпоративних підприємств Науковий вісник Херсонського державного університету. Економі-чні науки. – 2019. – №35. – С. 56-62   0,74  
0,37
С.М. Пилипенко
122. Організація інформаційно-аналітичного забезпечення вартісно-орієнтованого управління розвитком ресурсного потенціалу об'єднання підприємств Актуальні проблеми економіки. – 2019. – №3. – С. 45-48

  0,74  
0,37

В.А. Шевченко
123. Оцінювання зрілості логістичної діяльності в управлінні економічною безпекою розвитку об’єднань торгівельних підприємств Бізнес-навігатор. – 2019. – № 6.1-1(56). – С. 216 - 222   0,82  
0,41
С.М. Пилипенко
124. Фінансовий механізм логістизації діяльності корпоративних інтегро-ваних об’єднаннь Бізнес-інформ. – 2019. – №11. – С. 382-389 0,67   -
125. Забезпечення стійкості реорганізації діяльності корпоративних підприємств та їх інте-грованих об’єднань Українськии журнал прикладної еко-номіки. – 2020. – Том 5. – № 2. – С. 78–87  0,8 -
126. Стан та результати ефективності діяльності підприємств промисловості Причорноморські економічні студії. – 2020. – №54. – С. 137-142  0,6
0,3
Г.В. Строкович
127. Механізм формування адаптивної стратегії в когнітивному управлінні конкурентоспро-можністю IT-компаній Управління розвитком. – 2020. – Том. 18. – №2. – С.23-32  0,7
0,35
 Є.В. Єрмаченко
128. Маркетингові аспекти організаційно-економічного забезпечення стійкого розвитку підприємства Актуальні проблеми економіки. 2020. №5. С.45-55 0,58
0,29 
 О.Є. Попов
129. Маркетингова стратегія усталеного конкурентного розвитку інтеграційно-коопераційної взаємодії промислових підприємств та об’єднаних структур бізнесу Актуальні проблеми економіки. 2020. №9. С. 37-45 0,72
0,36 
 О.Є. Попов
130. Організаційно-економічне забезпечення стратегічного маркетингового управління стійким інтеграційно-коопераційним розвитком корпоративних об'єднань підприємств Український журнал прикладної економіки. – 2020. – Том 5. – № 4. – С. 265 – 274  0,72
0,36
 О.Є. Попов
131. Моделювання корпоративної архітектури в організації управлінського обліку об’єднання підприємств Бізнес-інформ. – 2020. – №4. – С. 319-327 0,82
0,41
А.М. Халліфах
132.  Консолідація обліково-аналітичної інформації в управлінні економічною безпекою розвитку корпоративного інтегрованого об’єднання  Економічний простір. Збірник наукових праць, 2022, №179, С. 134-139 (https://doi.org/10.32782/2224-6282/179-20)  0,78
0,39
 М.В. Тирінова
133. Забезпечення транспарентності управлінської звітності та зрілості організації стратегічного обліку в інтегрованих ланцюгах виробничої кооперації підприємств  Вісник Одеського національного університету. Серія Економіка, 2022, Том 27, Випуск 2(92), С. 79-86 (https://doi.org/10.32782/2304-0920/2-92-13) 0,88
0,44 
 А.М. Халліфах
134.   Формування обліково-інформаційного та аналітичного забезпечення маркетингового управління розвитком підприємства  Український журнал прикладної економіки та техніки. 2022. Том 7. № 2. С. 129-138 (https://doi.org/10.36887/2415-8453-2022-2-16) 0,80
0,40
 А.В. Тирінов
135. Системна парадигма організації бухгалтерського обліку в умовах четвертої промислової революції  Бізнес-Інформ. 2022, №5. С. 92-99 (https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-5-92-99) 0,82
0,41
А.В. Тирінов
136. Формування механізму управління корпоративною соціальною відповідальністю інтегрованих об’єднань підприємств та кластерно-мережних структур  Modeling the development of the economic systems, 2022. №3, С. 150-157 (https://doi.org/10.31891/mdes/2022-5-21) 0,80
0,40 
 Т. Власенко

Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /virt/homes/aapil/htdocs/modules/mod_search/mod_search.php on line 44