Warning. Site under construction. All texts prepared by automatic translation

 

Pylypenko A.A., Duda O.V. Organization of cluster structures potential development management with balansed scorecard tools// Economics of development . – 2012. – №2. – С. 25 – 32

Relevance of forming clusters development management contours used as their available potential development level management levers has been proved. The approach to representation of cluster structures as a system of atomic elements has been offered. The theoretical and methodological grounds of approach to the multiagent modeling of business entities interactions. These entities are involved in several chains of value creation. Cluster structure is represented as logistic chains aggregate. Balanced scorecard system and viable systems model have been chosen as tools of management organization.

Key words: quasiintegration, cluster structure, balanced scorecard, management organization.

 

Науковий реферат статті
Пилипенка А. А. та Дуди О.В. 
"Організація управління розвитком потенціалу кластерних структур засобами збалансованої системи показників"

Доведено доречність формування контурів управління розвитком кластерів, що використовують як важелі управління рівень розвитку наявного у них потенціалу. Умовою розвитку обрано не ослаблення, а поси- лення потенціалу при переході між етапами еволюційного та революційного розвитку. Саме для забезпечення реалізації даної умови запропоновано використання концепції Balanced Scorecard (BSC). Прийнято рішення щодо використання інструментарію BSC через її повну відповідність ресурсній парадигмі стратегічного менеджменту та концепції динамічних спроможностей фірми. Параметри BSC будуть чітко співвіднесені з клю- човими компетенціями кластера. У даному випадку ключові компетенції вважаються ідентичними такому елементу концепції BSC, як Key Success Factor (KSF). Разом з тим слід враховувати неоднорідність структурної побудови кластера та різні варіанти його організаційного дизайну. Вра- ховано, що залежно від особливостей організації кластера будуть змі- нюватися й підходи до організації управління розвитком його потенціалу та до реалізації процедури каскадування, що входить до інструмента- рію BSC.

Наведено теоретико-методологічне обґрунтування підходу до муль- тиагентського моделювання взаємодії суб’єктів господарювання, що беруть участь у декількох логістичних ланцюгах створення вартості. Звер- нено увагу на ієрархічність підходу до інтеграції суб’єктів господарюван- ня у кластери. У рамках одного кластера можуть функціонувати декілька інтеграційних утворень, взаємодія яких відповідає визначенню кластера та прийнятому мультиагентському підходу до моделювання його життє- діяльності. Оскільки такі інтегровані утворення можуть формуватися без створення юридичної особи, пропонується їх трактувати як мережі узго- дження параметрів взаємодії. За такого підходу кластер формувати- меться з декількох мереж, які на виході створюють споживчу цінність.

Go to top
(C) Andriy Pylypenko

Курсы НБУ Курсы НБУ Курсы НБУ Курс 1тр. унции золота по данным Национального Банка Украины Курс 1тр. унции серебра по данным Национального Банка Украины