Warning. Site under construction. All texts prepared by automatic translation

The educational and metodical works

№ з/п

Назва

Вихідні дані

Обсяг (друк. арк.)

Співавтори

1.

Програма курсу "Організація обліку і контролю"

Харків: Вид. ХДЕУ, 2001. – 20 с.

1,0
0,5

Отенко В.І.

2.

Планы семинарских занятий, практические задания и методические рекомендации к ним по курсу "Организация учета и контроля»

Харків: Вид. ХДЕУ, 2002. – 35 с.

2,0
1,0

Отенко В.І.

3.

Завдання з курсу "Організація бухгалтерського обліку і контролю", для студентів спеціальності 7.050106 заочної форми навчання

Харків: Вид. ХДЕУ, 2002. – 16 с.

1,0

4.

Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу "Організація обліку" для студентів спеціальності 8.050106 усіх форм навчання

Харків: Вид. ХДЕУ, 2004. – 24 с.

1,5
0,75

Отенко В.І.

5.

Магістерська програма "Облік і аудит підприємницької діяльності"

Харків: Вид. ХНЕУ, 2004. – 232 с.

1,18
0,59

Отенко В.І.

6.

Робоча програма навчальної дисципліни "Організація обліку" для студентів спеціальності 8.050106 усіх форм навчання

Харків: Вид. ХНЕУ, 2006. – 32 с.

2,0
1,0

О.В. Писарчук

7.

Магістерська програма "Контроль і ревізія"

Харків: Вид. ХНЕУ, 2005. – 296 с.

2,0

8.

Магістерська програма "Податковий аудит". Розділ 4.3 "Облік і аудит"

Харків: Вид. ХНЕУ, 2006. – 324 с.

1,0

9. Магістерська програми "Облік у фінансово-кредитних установах". Розділ 5.1.4. Робоча програма навчальної дисци-пліни "Організація обліку" Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. – С. 153 - 179 1,5
0,75
О.В. Писарчук
10. Магістерська програми "Облік у бюджетних установах". Розділ 5.1.4. Робоча програма навчальної дисципліни "Організація обліку" Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. – С. 155 - 181 1,5
0,75
О.В. Писарчук
11. Робоча програма навчальної дисципліни "Обліково-аналітичне забезпечення конкурентної розвідки" Харків: Вид. ХНЕУ, 2011. – 40 с. 2,5 -
12. Робоча програма навчальної дисципліни "Організація обліку" Харків: Вид. ХНЕУ, 2011. – 40 с. 2,5
1,75
О.В. Писарчук
13. Робоча програма навчальної дисципліни "Економічна безпека підприємства" для студентів спеціальності 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами еко-номічної діяльності)" всіх форм навчання Харків: Вид. ХНЕУ, 2012. – 84 с. 5,25
1,31
О.М. Ястремська
С.В. Кавун
Д.А. Ріпка
14. Робоча програма навчальної дисципліни "Економічна та інформаційна безпека підприємств у системі консолідованої інформації" для студентів спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит" денної форми навчання Харків: Вид. ХНЕУ, 2012. – 84 с. 5,25
1,75
С.В. Кавун
Д.А. Ріпка
15. Методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломних робіт освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" з напряму підготовки 6.030509 та "магістр" зі спеціальності 8.03050901 з обліку і аудиту Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 124 с. 7,75
1,29
Ю.Д. Маляревський
Л.В. Безкоровайна, Н.С. Пасенко,
Н.В. Курган, Г.С. Лучанінова
16. Методичні рекомендації до виконання та оформ-лення дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання Х. : Вид. ХНЕУ, 2014. – 124 с. 7,75
1,11 
Ю.Д. Маляревський, Л.В. Безкоровайна, Н.С. Пасенко, В.В. Іванієнко, Н.В. Курган, Г.С. Лучанінова
17. Робоча програма нав-чальної дисципліни "Облік і звітність в оподаткуванні" для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" усіх форм навчання Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 53 с. 3,3
1,1 
І. Г. Волошан, М. С. Горяєва
18. Робоча програма навчальної дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» для студентів спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» денної форми навчання Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 60 с.  3,75  -
19. Робоча програма навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік в управлінні підприємством" для студентів спеціальності 8.03050901 "Облік і ау-дит" денної форми навчання Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 60 с.  3,6
1,8
О.В. Писарчук
Go to top
(C) Andriy Pylypenko

Курсы НБУ Курсы НБУ Курсы НБУ Курс 1тр. унции золота по данным Национального Банка Украины Курс 1тр. унции серебра по данным Национального Банка Украины