Пилипенко А.А. Організація управління розвитком потенціалу кластерних структур засобами збалансованої системи показників / А.А. Пилипенко, О.В. Дуда // Економіка розвитку. – 2012. – №2. – С. 25 – 32

Доведено доречність формування контурів управління розвитком кластерів, що використовують як важелі управління рівенем розвитку наявного у них потенціалу. Кластерні структури запропоновано подавати через систему атомарних елементів. Наведено теоретико-методологічне обґрунтування підходу до мультиагентського моделювання взаємодії суб’єктів господарювання, що беруть участь у декількох логістичних ланцюгах створення вартості, сукупність яких становить кластерну структуру. Як інструментарій організації управління обрано збалансовану систему показників та модель життєздатних систем. Ключові слова: потенціал, квазіінтеграція, кластерна структура, збалансова-на система показників, організація управління.

 

Науковий реферат статті
Пилипенка А. А. та Дуди О.В. 
"Організація управління розвитком потенціалу кластерних структур засобами збалансованої системи показників"

Доведено доречність формування контурів управління розвитком кластерів, що використовують як важелі управління рівень розвитку наявного у них потенціалу. Умовою розвитку обрано не ослаблення, а поси- лення потенціалу при переході між етапами еволюційного та революційного розвитку. Саме для забезпечення реалізації даної умови запропоновано використання концепції Balanced Scorecard (BSC). Прийнято рішення щодо використання інструментарію BSC через її повну відповідність ресурсній парадигмі стратегічного менеджменту та концепції динамічних спроможностей фірми. Параметри BSC будуть чітко співвіднесені з клю- човими компетенціями кластера. У даному випадку ключові компетенції вважаються ідентичними такому елементу концепції BSC, як Key Success Factor (KSF). Разом з тим слід враховувати неоднорідність структурної побудови кластера та різні варіанти його організаційного дизайну. Вра- ховано, що залежно від особливостей організації кластера будуть змі- нюватися й підходи до організації управління розвитком його потенціалу та до реалізації процедури каскадування, що входить до інструмента- рію BSC.

Наведено теоретико-методологічне обґрунтування підходу до муль- тиагентського моделювання взаємодії суб’єктів господарювання, що беруть участь у декількох логістичних ланцюгах створення вартості. Звер- нено увагу на ієрархічність підходу до інтеграції суб’єктів господарюван- ня у кластери. У рамках одного кластера можуть функціонувати декілька інтеграційних утворень, взаємодія яких відповідає визначенню кластера та прийнятому мультиагентському підходу до моделювання його життє- діяльності. Оскільки такі інтегровані утворення можуть формуватися без створення юридичної особи, пропонується їх трактувати як мережі узго- дження параметрів взаємодії. За такого підходу кластер формувати- меться з декількох мереж, які на виході створюють споживчу цінність.

Go to top
(C) Andriy Pylypenko

Курсы НБУ Курсы НБУ Курсы НБУ Курс 1тр. унции золота по данным Национального Банка Украины Курс 1тр. унции серебра по данным Национального Банка Украины