Участь у науково-дослідній роботі

Апробація наукових досліджень проведена в рамках науково-дослідних робіт, які проводилися:

Харківським національним економічним університетом імені Семена Кузнеця

У якості керівника тем:
– Фінансово-економічний механізм розвитку корпоративних структур (ініціативна тема, номер державної реєстрації 0107U000399);
– Розвиток управлінського обліку та стратегічних систем вимірювання ін-новаційно орієнтованих промислових підприємств та інтегрованих структур біз-несу (держбюджет МОН, номер державної реєстрації 0111U003024);
– Організація логістичного управління процесами транскордонного співробітництва (госпдоговірна, номер державної реєстрації 0112U00430);
– Обліково-аналітичне забезпечення управління розвитком промислового підприємства (госпдоговірна, номер державної реєстрації 0114U001917);
– Консолідація облікової інформації в управлінні діяльністю підприємства (госпдоговірна, номер державної реєстрації 0115U001233);
– Консолідація обліково-аналітичної інформації в організації управління безпекою інноваційного розвитку великомасштабних економіко-виробничих систем: теорія та методологія (держбюджет МОН, номер державної реєстрації 0115U002375);

У якості відповідального виконавця тем: 

– Стратегічне управління соціально-економічним розвитком інтегрованих структур бізнесу в умовах євроінтеграції (держбюджет МОН, номер державної реєстрації 01084000473);
– Вдосконалення системи стратегічного управління стійким розвитком підприємства (госпдоговірна, номер державної реєстрації 0105U006404);

У якості виконавця тем:
– Теоретичне обґрунтування стратегії корпоративного управління (держбюджет МОН, номер державної реєстрації 0101U003157);
– Розробка механізму інноваційного управління підприємством на основі теорії інформаційної вартості (держбюджет МОН, номер державної реєстрації 0105U008592);
– Інституціональне забезпечення реалізації пріоритетних напрямів науко-вого та інноваційного розвитку України (держбюджет МОН, номер державної реєстрації 0112U001117);
– Шляхи поліпшення управління фінансовим станом акціонерного підприємства в умовах інфляції (госпдоговірна).

Науково-дослідним центром індустріальних проблем розвитку НАН України:

у якості виконавця тем
– Стратегія розвитку машинобудівного комплексу (держбюджет, номер державної реєстрації 0106U001852);
– Формування організаційного-економічного механізму корпоративного управління промислових підприємств регіону (держбюджет, номер державної реєстрації 0105U002370)
– Модель формування регіональних кластерних структур (держбюджет);
– Формування механізму розвитку конкурентоспроможних інтегрованих структур бізнесу в умовах глобалізації (держбюджет, номер державної реєстрації 0107U006352)