Консолідація облікової інформації в управлінні діяльності підприємств

КОНСОЛИДАЦИЯ УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ И ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

Консолидация учетной информации в управлении деятельностью предприятий и их объединений: монография / под общ. ред. докт. экон. наук, проф. А.А. Пилипенко. – Х.: ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2016. – 319 с. (Укр. яз.)

Предложено целостное представление об использовании консолидиро-ванной учетно-аналитической информации в управлении предприятиями и их объединениями. Для этого общепринятые подходы к ведению учета обогащены новыми достижениями из смежных областей науки. Обоснованы концептуальные положения формирования системы консолидации учетной информации в рамках принятия архитектурного подхода к отображению потоковых про-цессов предприятия. Усовершенствованы теоретико-методологические положения трансформации учетной парадигмы. Исследовано влияние видов экономической деятельности на процесс консолидации информации для менеджмента предприятий. Рекомендовано для научных работников, аспирантов, практиков и студентов высших учебных заведений экономического профиля.

ЗМІСТ

Передмова

Розділ 1. Організація обліку та консолідація інформації в управлінні великомасштабними економіко-виробничими системами

1.1. Роль і значення облікової інформації в управлінні діяльністю підприємств та їх об’єднань
1.2. Трансформація вимог до якості облікової інформації та процесу її збирання в умовах електронного документообігу
1.3. Організаційне регламентування та роль консолідованої фінансової звітності в прийнятті управлінських рішень
1.4. Організація консолідації облікової інформації для менеджменту підприємств та їх об’єднань на основі рефлексивно-ієрархічного підходу
1.5. Моделювання системи збалансованого обліку в управлінні великомасштабними економіко-виробничими системами
1.6. Консолідація інформації в системі індикативного планування розвитку великомасштабних економіко-виробничих систем

Розділ 2. Консолідація інформації у сфері обліку активів, капіталу та зобов’язань корпоративного підприємства

2.1. Обліково-аналітичне забезпечення управління товарними запасами на підприємстві
2.2. Формування й аналіз облікової інформації в управлінні дебіторською заборгованістю підприємства
2.3. Обліково-аналітичне відображення інтелектуаль¬ного капіталу в менеджменті інтегрованих об’єднань підприємств
2.4. Методологія бухгалтерського відображення фінансових інвестицій приватних підприємств у контексті трансформації інвестиційних процесів розвитку національної економіки.

Розділ 3. Консолідація інформації про доходи, витрати та результати діяльності підприємств для цілей управління

3.1. Концептуальні засади консолідації обліково-аналітичної інформації в системі управління інноваційними витратами об’єднань підприємств
3.2. Оптимізація собівартості реалізованої продукції на основі управління поточними забезпеченнями, спрямованого на перерозподіл постійних загальновиробничих витрат
3.3. Облік витрат на інноваційну працю корпоративного підприємства на засадах її нормування
3.4. Консолідація облікової інформації про витрати з метою підвищення ефективності діяльності підприємства

Розділ 4. Вплив виду економічної діяльності на процеси консолідації інформації для менеджменту підприємств та їх інтегрованих об’єднань

4.1. Формування та розвиток системи стратегічного обліку діяльності підприємств туристичної галузі
4.2. Особливості консолідації обліково-аналітичної інформації в менеджменті будівельних підприємств
4.3. Особливості консолідації інформації та ведення обліку витрат у закладах охорони здоров'я
4.4. Обліково-аналітичне забезпечення діяльності сільсько-господарських підприємств.

Висновки
Список використаних джерел

Go to top
(C) Andriy Pylypenko

Курсы НБУ Курсы НБУ Курсы НБУ Курс 1тр. унции золота по данным Национального Банка Украины Курс 1тр. унции серебра по данным Национального Банка Украины