Конкурентоспроможність продукції промислового підприємства

Конкурентоспособность продукции промышленного предприятия (2017 рік)

Монографія являє собою дослідження теоретичних та практичних проблем управління конкурентоспроможністю продукції у тісному взаємозв’язку зі змінами кон’юнктури ринку та маркетинговою стратегії. Розроблено процедуру визначення рівня конкурентоспроможності продукції та науково-методичний підхід до обґрунтування керівних впливів системи управління нею. Суттєву увагу приділено розробці рекомендацій з підвищення ефективності використання маркетингового інструментарію в системі управління конкурентоспроможності продукції. Рекомендовано для вчених-економістів, викладачів, аспірантів та студентів, фахівців підприємств, а також тих, хто цікавиться проблемами конкурентоспроможності продукції та маркетинговою стратегією.

ISBN 978-966-8177-75-0 

Стратегічне управління інноваційним розвитком корпоративного підприємства на основі логістичного підходу

Стратегическое управление инновационным развитием корпоративного предприятия на основе логистического подхода(2017 рік)

Определены особенности формирования механизма управления потоковыми процессами корпоративного предприятия и сформировано его организационное обеспечение. Предложены сценарии стратегического поведения предприятия в функциональных областях логистики, основанные на результатах оценивания состояния механизма управления потоковыми процессами. Разработана процедура взаимного согласования потоковых процессов корпоративного предприятия. Определены особенности организации инновационной деятельности в условиях потокового описания деятельности корпоративного предприятия.

ISBN 978-966-676-762-5 

Консолідація облікової інформації в управлінні діяльності підприємств

Консолидация учетной информации в управлении деятельностью предприятий и их объединений (2016 рік)

Предложено целостное представление об использовании консолидированной учетно-аналитической информации в управлении предприятиями и их объединениями. Для этого общепринятые подходы к ведению учета обогаще-ны новыми достижениями из смежных областей науки. Обоснованы концептуальные положения формирования системы консолидации учетной информации в рамках принятия архитектурного подхода к отображению потоковых про-цессов предприятия. Усовершенствованы теоретико-методологические положения трансформации учетной парадигмы. Исследовано влияние видов экономической деятельности на процесс консолидации информации для менеджмента предприятий. Рекомендовано для научных работников, аспирантов, практиков и студентов.

ISBN 978-966-8354-18-2 

Организация маркетингового управления деятельностью предприятий машиностроительного кластера в условиях глобализации

Организация маркетингового управления деятельностью предприятий машиностроительного кластера в условиях глобализации(2015 рік)

Монография посвящена развитию теоретических положений и разработке научно-методического обеспечения организации маркетинговой деятельности предприятий машиностроительного кластера. Представление кластера как многоуровневого среды гармонизации интересов географически выделенных субъектов хозяйствования обусловило ориентацию организации маркетинговой деятельности на обеспечение такой гармонизации. Обоснована система концептуальных положений, отвечающих введенным принципам и предложенным этапам организации маркетинговой деятельности. Усовершенствована технология оценивания маркетингового потенциала предприятия через уровень его стратегического соответствия.

ISBN 978-966-400-360-2

Организация управления развитием материально-технической базы предприятия

Организация управления развитием материально-технической базы предприятия (2015 год)

Монография посвящена теоретическому обоснованию и разработке методического обеспечения управления развитием материально-технической базы предприятия. Уточнен понятийно-категориальный базис исследования, разработаны концептуальные положения организации управления развитием материально-технической базы предприятия и предложена онтологическая модель соответствующего механизма управления. Доказана уместность рассмотрения потенциала развития материально-технической базы предприятия как целевого ориентира для разработанного механизма. Интегральное оценивание такой потенциал предложено осуществлять на основе разработанной иерархической модели нечеткого логического вывода. Ориентация на потенциал позволила обосновать параметры стратегического поведения предприятия в сфере развития элементов материально-технической базы и определить особенности его ресурсной стратегии.

ISBN 978-966-8354-18-2 

Интеграционное развитие субъектов хозяйствования: теоретическое обоснование и организация управления

Интеграционное развитие субъектов хозяйствования: теоретическое обоснование и организация управления (2012 рік)

Монографію присвячено теоретико-методологічному обґрунтуванню концепції організації управління інтеграційним розвитком промислових підприємств, підпорядкованого реконфігуруванню складу учасників інтеграційних статур та перегляду параметрів інтеграційних обмежень. В розрізі обґрунтованого спірального представлення інтеграційного розвитку, динаміка якого підтримується відповідним механізмом управління, визначено складові організації управління розвитком та обґрунтовано параметри інституціонального проектування правил інтеграційної взаємодії. 

ISBN 978-966-2194-49-4 

Развитие теоретико-методологических основ учета, анализа, контроля и аудита

Развитие теоретико-методологических основ учета, анализа, контроля и аудита (2012 рік)

На системній основі розкрито склад та структуру, особливості формування та принципи функціонування, методологію та концептуальне підґрунтя взаємоузгодженого удосконалення обліково-аналітичної та контрольної діяльності, представлених як ключові функцій системи управління підприємством. Значної уваги приділено розкриттю перспективного парадигмального зрізу обліку, аналізу, контролю та аудиту, адаптованого до умов нової інформаційної економіки.

Рекомендовано для наукових працівників, аспірантів, фахівців-практиків і студентів вищих навчальних закладів економічного профілю.

ISBN 978-966-2194-46-3 

Учетно-аналитическое обеспечение управления затратами предприятий

Формирование учетно-аналитического обеспечения управления затратами предприятий и их объединений (2011 год)

На системной основе раскрыть состав и структуру, особенности формирования и принципы функционирования, методологию и концептуальное основание внедрения учетно-аналитического обеспечения управления затратами предприятий и их интегрированных объединений. Особенностью издания является принятие датацентричнои организации учетного процесса, ориентированного на поддержку принятия решений в сфере менеджмента логистических затрат и управления знаниями предприятий. Значительное внимание уделено раскрытию аспектов стратегичности в бухгалтерском учете.

ISBN 978-966-676-478-5

Стратегическая интеграция предприятий: механизм управления и моделирование развития

Стратегическая интеграция предприятий: механизм управления и моделирование развития (2008 год)

В монографії розглянуто теоретико-методологічний базис інтеграції суб’єктів господарювання та розглянуто концептуальні засади створення механізму управління стратегічною взаємодією багато профільних підприємств. Не відкидаючи потенціал традиційних підходів до утворення бізнес-структур, головний акцент зроблено на співпрацю підприємств в межах стратегічних альянсів, кластерно-мережних структур й гібридних форм, засновану на інтеграційних обмеженнях.Запропоновано інструментарій обґрунтування вибору форм інтеграції та подано теоретичні засади інституціоналізації полів взаємодії. Рекомендовано для наукових працівників, фахівців, аспірантів, практичних робітників і студентів вищих навчальних закладів економічного профілю

ISBN 978-966-392-202-7

Организация управления интегрированными структурами бизнеса в контексте сбалансированной системы показателей

Организация управления интегрированными структурами бизнеса в контексте сбалансированной системы показателей (2007 рік)

Рассмотрены вопросы теоретического обоснования и разработки методического обеспечения формирования механизма управления интегрированными структурами бизнеса, основанного на использовании сбалансированной системы показателей. Представлены особенности применения стратегических систем измерения в разрезе нового понимания стратегии интегрированной структуры. Предложена референтная модель и усовершенствован инструментарий внедрения сбалансированной системы показателей. Доказана необходимость ориентации стратегических императивов деятельности интегрированной структуры на рост ее капитализации и рыночной стоимости.

ISBN 978-966-392-147-1 

Управление созданием и развитием выдающейся  корпорации

Управление созданием и развитием выдающейся корпораци
(серия: антология зарубежного опыта) (2007 рік)

Монография посвящена исследованию особенностей стратегической ориентации и различий инновационной деятельности ведущих корпораций мира, которые в последние годы рассматривались известными гуру менеджмента как эталон стратегического поведения. Раскрыты теоретико-методологические и прикладные аспекте переноса опыта функционирования таких корпораций в практику хозяйствования национальных предприятий. Определены связанные с таким переносом ограничения. В обобщенном виде представлены наиболее интересные предложения и на основании критического анализа обоснованна общая методика реорганизации предприятий для достижения значительного экономического роста. 

ISBN 978-966-392-136-5 

Сбалансированная система показателей

Сбалансированная система показателей (2007 год)

Посвящена исследованию особенностей разработки сбалансированной системы показателей. С позиций системного подхода обоснованы принципы построения и методология внедрения данной концепции. Определены возможности применения BSC для создания синергии и стратегического единства интегрированных объединений предприятий. Главным отличием издания является ориентация не на рассмотрение преимуществ и отображения особенностей концепции сбалансированной системы показателей, а ориентация именно на обоснование последовательности ее внедрения и интеграции с системой менеджмента предприятия. Рекомендовано для научных работников, специалистов, аспирантов, практических работников и студентов высших учебных заведений экономического профиля.

ISBN 978-966-392-116-7 

Организация учетно-аналитического обеспечения стратегического развития предприятия

Организация учетно-аналитического обеспечения стратегического развития предприятия (2007 рік)

Присвячено дослідженню напрямків та особливостей формування обліково-аналітичного забезпечення стратегічного розвитку підприємства. З позицій системного підходу обґрунтовано склад, структуру, принципи функціонування й методологію впровадження обліково-аналітичних систем, орієнтованих на підтримку процесів прийняття рішень та управління знаннями підприємств. Значної уваги приділено розгляду інформаційного забезпечення логістичних процесів та особливостей інформаційної підтримки стратегічного партнерства підприємств.

ISBN 966-676-191-2

 

Стратегические группы предприятий:   концепция, методология, управление

Стратегические группы предприятий:концепция, методология, управление (2006 рік)

Рассмотрены проблемы функционирования стратегических групп предприятий и реализации стратегии группового развития. Значительное внимание уделено рассмотрению внутригрупповых логистических процессов во взаимосвязи с организацией взаимного мониторинга членов группы и формированием корпоративной информационно-аналитической системы. Проведен детальный анализ предпосылок возникновения групп предприятий и разработана их типология. Усовершенствована технология оценки организации и эффективности совместной деятельности предприятий. Разработаны рефлексивные модели группового взаимодействия с рыночными агентами. Предложены концептуальные основы разработки и реализации стратегии группового развития.

ISBN 966-8759-13-3  

Go to top
(C) Andriy Pylypenko

Курсы НБУ Курсы НБУ Курсы НБУ Курс 1тр. унции золота по данным Национального Банка Украины Курс 1тр. унции серебра по данным Национального Банка Украины