Конкурентоспроможність продукції промислового підприємства

Конкурентоспособность продукции промышленного предприятия (2017 рік)

Монографія являє собою дослідження теоретичних та практичних проблем управління конкурентоспроможністю продукції у тісному взаємозв’язку зі змінами кон’юнктури ринку та маркетинговою стратегії. Розроблено процедуру визначення рівня конкурентоспроможності продукції та науково-методичний підхід до обґрунтування керівних впливів системи управління нею. Суттєву увагу приділено розробці рекомендацій з підвищення ефективності використання маркетингового інструментарію в системі управління конкурентоспроможності продукції. Рекомендовано для вчених-економістів, викладачів, аспірантів та студентів, фахівців підприємств, а також тих, хто цікавиться проблемами конкурентоспроможності продукції та маркетинговою стратегією.

ISBN 978-966-8177-75-0 

Консолідація облікової інформації в управлінні діяльності підприємств

Консолидация учетной информации в управлении деятельностью предприятий и их объединений (2016 рік)

Предложено целостное представление об использовании консолидированной учетно-аналитической информации в управлении предприятиями и их объединениями. Для этого общепринятые подходы к ведению учета обогаще-ны новыми достижениями из смежных областей науки. Обоснованы концептуальные положения формирования системы консолидации учетной информации в рамках принятия архитектурного подхода к отображению потоковых про-цессов предприятия. Усовершенствованы теоретико-методологические положения трансформации учетной парадигмы. Исследовано влияние видов экономической деятельности на процесс консолидации информации для менеджмента предприятий. Рекомендовано для научных работников, аспирантов, практиков и студентов.

ISBN 978-966-8354-18-2 

Организация маркетингового управления деятельностью предприятий машиностроительного кластера в условиях глобализации

Организация маркетингового управления деятельностью предприятий машиностроительного кластера в условиях глобализации(2015 рік)

Монография посвящена развитию теоретических положений и разработке научно-методического обеспечения организации маркетинговой деятельности предприятий машиностроительного кластера. Представление кластера как многоуровневого среды гармонизации интересов географически выделенных субъектов хозяйствования обусловило ориентацию организации маркетинговой деятельности на обеспечение такой гармонизации. Обоснована система концептуальных положений, отвечающих введенным принципам и предложенным этапам организации маркетинговой деятельности. Усовершенствована технология оценивания маркетингового потенциала предприятия через уровень его стратегического соответствия.

ISBN 978-966-400-360-2

Организация управления развитием материально-технической базы предприятия

Организация управления развитием материально-технической базы предприятия (2015 год)

Монография посвящена теоретическому обоснованию и разработке методического обеспечения управления развитием материально-технической базы предприятия. Уточнен понятийно-категориальный базис исследования, разработаны концептуальные положения организации управления развитием материально-технической базы предприятия и предложена онтологическая модель соответствующего механизма управления. Доказана уместность рассмотрения потенциала развития материально-технической базы предприятия как целевого ориентира для разработанного механизма. Интегральное оценивание такой потенциал предложено осуществлять на основе разработанной иерархической модели нечеткого логического вывода. Ориентация на потенциал позволила обосновать параметры стратегического поведения предприятия в сфере развития элементов материально-технической базы и определить особенности его ресурсной стратегии.

ISBN 978-966-8354-18-2 

Интеграционное развитие субъектов хозяйствования: теоретическое обоснование и организация управления

Интеграционное развитие субъектов хозяйствования: теоретическое обоснование и организация управления (2012 рік)

Монографію присвячено теоретико-методологічному обґрунтуванню концепції організації управління інтеграційним розвитком промислових підприємств, підпорядкованого реконфігуруванню складу учасників інтеграційних статур та перегляду параметрів інтеграційних обмежень. В розрізі обґрунтованого спірального представлення інтеграційного розвитку, динаміка якого підтримується відповідним механізмом управління, визначено складові організації управління розвитком та обґрунтовано параметри інституціонального проектування правил інтеграційної взаємодії. 

ISBN 978-966-2194-49-4 

Go to top
(C) Andriy Pylypenko

Курсы НБУ Курсы НБУ Курсы НБУ Курс 1тр. унции золота по данным Национального Банка Украины Курс 1тр. унции серебра по данным Национального Банка Украины